KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Předkládací zpráva MZe k podpoře biopaliv v ČR

22/09/06

Zdroj: Agris.cz

Předkládací zpráva MZe k podpoře biopaliv v ČR

Usnesením vlády ČR č. 1307 ze dne 12. října 2005 byl schválen materiál „Program podpory výroby biopaliv v návaznosti na implementaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES“ (dále jen „Program“).

Tímto usnesením byly členům vlády uloženy úkoly související s realizací Programu. Ministru zemědělství bylo mimo jiné uloženo zajistit notifikaci státní podpory biopaliv u Evropské komise podle systému schváleného tímto usnesením vlády.

Vzhledem k nutnosti potřeby přehodnotit přístup týkající se navrhovaného systému podpory výroby biopaliv, která vyvstala po technických konzultacích k notifikaci nové státní podpory biopaliv č. N-5/2006 se zástupci EK ze dne 15. března 2006 v Bruselu, byla Ministerstvem zemědělství ve spolupráci s dalšími resorty vypracována „Zpráva o vývoji Programu podpory výroby biopaliv podle usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1307 a návrh dalšího postupu“ (dále jen „Zpráva“) s variantami řešení dané situace, a to:

Zabezpečit stanovený podíl minimálního množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky se současnou aplikací systému přímé podpory výrobcům biopaliv

Zabezpečit stanovený podíl minimálního množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky bez jakýchkoliv dotací a podpor

Zabezpečit stanovený podíl minimálního množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky a aplikovat systém vratky spotřební daně na celý objem biopaliv uváděných do volného daňového oběhu jako náhradu motorových benzinů a motorové nafty na trhu ČR.

Tato Zpráva byla předložena na jednání vlády dne 12. dubna 2006. Usnesením vlády České republiky č. 386 ze dne 12. dubna 2006 byl Ministerstvu zemědělství ve spolupráci s dalšími resorty uložen úkol vypracovat a vládě do 31. května 2006, po projednání v meziresortní pracovní skupině pro BIOPALIVA, předložit zprávu s vyhodnocením variant uvedených ve Zprávě. Ministerstvo zemědělství předložilo dne 31. května 2006 vládě ČR materiál „Zpráva s vyhodnocením variant uplatňování biopaliv v dopravě ČR podle usnesení vlády ze dne 12. dubna 2006 č. 386“, na jehož základě měla vláda rozhodnout o konečné variantě řešení uplatňování biopaliv v dopravě. Materiál byl zařazen na jednání vlády ČR dne 14.6.2006 (bod č.6), ale poté byl opět stažen z programu jednání. V tomto materiálu však ministerstvo zemědělství nikdy neupřednostnilo žádnou z navrhovaných variant, což bylo předmětem kritiky ostatních resortů v rámci připomínkového řízení. Nyní je předkládán materiál znovu. Vzhledem k takto získanému časovému zdržení je uplatnění biopaliv od 1. ledna 2007 ohroženo, ať už bude zvolena jakákoliv varianta zabezpečení stanoveného podílu minimálního množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzínů a motorové nafty na trhu České republiky. Z tohoto důvodu je v současné době vhodné začít uvažovat o posunu uvedeného termínu povinnosti přimíchávání minimálního objemu biopaliv do sortimentu pohonných hmot, který je stanoven zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, až o pět měsíců, tj. od 1.června 2007. Změnu tohoto termínu lze řešit v rámci úkolu III. navrženého usnesení vlády a je v gesci ministerstva životního prostředí

Tímto materiálem jsou členům vlády předkládány informace týkající se vyhodnocení variant podpory výroby biopaliv v ČR, na jejichž základě by vláda měla rozhodnout o variantě podpory zavedení uplatňování biopaliv v dopravě České republiky jako náhrady fosilních pohonných hmot. Pro tuto variantu bude následně nezbytné dopracovat odpovídající legislativní rámec, včetně případného systému poskytování státní podpory a jeho kontroly.

Ministerstvo zemědělství, z důvodů uvedených v materiálu, upřednostňuje pro zabezpečení stanoveného podílu minimálního množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzínů a motorové nafty na trhu České republiky variantu č. 2, tj. variantu bez jakýchkoliv dotací a podpor. Hlavními důvody pro zvolení této varianty je její jednoduchost a transparentnost, která přispěje, vedle odpadajícího zdlouhavého procesu notifikace, k urychlenému řešení uplatnění biopaliv na trhu České republiky a dále soulad s předpokládaným budoucím vývojem politiky uplatňování biopaliv v celé Evropské unii na základě principů daných Akčním plánem EU pro biomasu. Z tohoto důvodu byla také tato varianta hodnocena Evropskou komisí v rámci technických konzultací jako nejpřijatelnější. V neposlední řadě toto řešení nevyžaduje další nároky na výdaje státního rozpočtu, které se u ostatních variant dle studií VŠE a ČVUT pohybují v rozmezí 1,06 – 2,30 mld. Kč ročně.

Materiál byl projednán na 6. zasedání meziresortní pracovní skupiny pro biopaliva dne 18. května 2006. Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do zkráceného meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství, pana Ing. Jana Mládka, CSc. dne 18. května 2006, pod č.j. 12572/2006-11000 s termínem zaslání stanovisek do 22. května 2006. Výjimka z požadavku zkráceného připomínkového řízení byla Ministerstvu zemědělství udělena premiérem ČR, Ing. Jiřím Paroubkem, dopisem ze dne 18. května 2006 č.j.: 11 395/06-KP. Materiál by rozeslán všem ministrům, místopředsedovi vlády, vedoucímu Úřadu vlády a předsedovi Správy státních hmotných rezerv, státnímu podniku ČEPRO, Agrární komoře ČR, ČAPPO, Svazu průmyslových lihovarů, Svazu pro podporu výroby bioetanolu. Úřad vlády a deset ministerstev neuplatnily žádné připomínky. Vypořádání připomínek ostatních připomínkových míst je uvedeno v části materiálu č. V. Vypořádání meziresortního připomínkového řízení se konalo dne 24. května 2006 v budově Ministerstva zemědělství

Dvě ministerstva uplatnila protichůdné zásadní připomínky. Ministerstvo dopravy požaduje zvolení varianty č. 2 (bez jakýchkoliv dotací a podpor) s ohledem na vliv ostatních variant na příjmy Státního fondu dopravního infrastruktury. Naopak podle Ministerstva průmyslu a obchodu „je v současné době a za podmínek nastavených v členských státech EU v oblasti uplatňování biopaliv varianta č. 2 jen velmi obtížně akceptovatelná“.

Zdroj: Agris.cz