KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žádost o zrušení termínu na posečení luk

08/08/06

Zdroj: AK ČR

Vážený pane ministře,

členstvo Agrární komory České republiky se na Vás přímo obrací se žádostí o zrušení termínu na posečení luk do 15. července, který je rozhodný pro přiznání dotace na údržbu trvalých travních porostů – metodika k provádění nařízení vlády č. 224/2004 Sb. vydání 2006.

Zejména v horské oblasti na jednosečných loukách je tento termín nereálný. Žadatelé musí každoročně za úplatu shánět údaje Českého hydrometeorologického ústavu a prokazovat, že tráva do tohoto termínu nenarostla. Na nereálnost tohoto požadavku poukazuje Agrární komora České republiky již od jeho zavedení a je zemědělci v horských oblastech vnímán jako projev úřednické zvůle.

Přeměna jednosečných luk na dvojsečné kromě zvýšení nákladů na údržbu trvalých travních porostů je i v rozporu se státem a EU jinak prosazovaným zaměřením horských oblastí na extenzitu. Jak dokládají posudky odborníků např. přiložené k Vám adresovanému dopisu Seskupení zemědělců horské oblasti ze 14.6.2006, je pozdější termín sečení vhodný i z ekologických důvodů.

Návrh na zrušení uvedeného termínu podpořila Ekonomická komise Agrární komory České republiky a sděluji, že se s ním plně ztotožňuji.

Žádám Vás, vážený pane ministře, abyste tento návrh znovu zvážil a co nejdříve rozhodný termín pro podporu údržby trvalých travních porostů zrušil.

S pozdravem

Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR

Zařazeno v Aktuality