KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Účast na nemocenském pojištění dle nové právní úpravy

21/07/06

Zdroj: Verlag Dashöfer

11.7.2006, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Podle nového zákona o nemocenském pojištění budou pojištěni i smluvní zaměstnanci.

Nemocenské pojištění vzniká jako dosud vstupem do zaměstnání a zaniká skončením zaměstnání. Podmínkami pro účast na nemocenském pojištění jsou

  • výkon práce na území České republiky v zaměstnání vykonávaném v pracovněprávním či pracovním vztahu, který může účast na tomto pojištění založit,
  • rozsah zaměstnání, který je určen minimálním počtem dnů (zaměstnání trvalo nebo mělo trvat aspoň 15 kalendářních dnů),
  • minimální výše sjednaného příjmu (jedná se o tzv. rozhodný příjem, jehož hranice je stanovena na 1 500 Kč a bude zvyšována podle vývoje průměrné mzdy).

Pojištěni budou i smluvní zaměstnanci. Je-li smluvní zaměstnanec, který splňuje uvedené podmínky, povinně nemocensky pojištěn ve státě, kde má sídlo jeho zaměstnavatel, je účasten pojištění po uplynutí doby 270 kalendářních dnů trvání zaměstnání na území České republiky. Do tohoto počtu 270 kalendářních dnů se započtou všechny kalendářní dny doby výkonu zaměstnání na území České republiky, které spadají do období 2 let přede dnem zahájení výkonu posledního zaměstnání na území České republiky.

Smluvním zaměstnancem je zaměstnanec zaměstnavatele, jehož sídlo je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení nebo na území státu, který není členem Evropské unie a ani neaplikuje předpisy Evropské unie o koordinaci systému sociálního zabezpečení ( dále jen „zahraniční zaměstnavatel“), je-li činný v České republice u smluvního zaměstnavatele. Smluvním zaměstnavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo na území České republiky a u níž jsou v České republice činní zaměstnanci zahraničního zaměstnavatele považovaní v České republice za smluvní zaměstnance, pokud podle smlouvy uzavřené se zahraničním zaměstnavatelem jsou příjmy smluvních zaměstnanců vypláceny smluvním zaměstnavatelem nebo jsou smluvním zaměstnavatelem uhrazovány zahraničnímu zaměstnavateli.

Účast na nemocenském pojištění nezakládá krátkodobé zaměstnání, tj. zaměstnání kratší než 15 kalendářních dnů po sobě jdoucích. Jestliže se takovéto krátkodobé zaměstnání u téhož zaměstnavatele zopakuje v období alespoň 6 měsíců od skončení předchozího zaměstnání, pak další krátkodobé zaměstnání již účast na pojištění založí, pokud zaměstnanec dosáhne z tohoto zaměstnání rozhodného příjmu (aspoň 1 500 Kč). Podmínkou je, že předchozí zaměstnání založilo účast na nemocenském pojištění nebo sice nezaložilo, ale zaměstnanec z něj dosáhl rozhodného příjmu.

Účast na nemocenském pojištění je zajištěna i zaměstnancům, jejichž zaměstnání je delší než 14 kalendářních dnů a sjednaný příjem je nižší než rozhodný příjem nebo nemají sjednán příjem vůbec, avšak v některých měsících jejich příjem dosáhne částku rozhodného příjmu nebo bude vyšší. V takových případech se bude jednat o pojištění při zaměstnání malého rozsahu. Zaměstnanec bude z takového zaměstnání účasten pojištění v těch kalendářních měsících, v nichž dosáhl částky započitatelného příjmu aspoň ve výši rozhodného příjmu.

Zařazeno v Aktuality