KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Náležitosti a způsob zasílání faktur

12/07/06

Zdroj: KIS Pardubice

Je nutné, aby na došlých fakturách bylo razítko a podpis? Lze posílat faktury e-mailem? Kde to v zákoně najdeme?


V daném případě doporučujeme využít příslušná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.


Náležitosti daňových dokladů při dodání zboží nebo poskytnutí služby upravuje § 28 citovaného zákona. Razítko a podpis nejsou výslovně zákonem vyžadovány, avšak doklad musí obsahovat obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění.


Způsob vystavování daňových dokladů je pak upraven v § 26 citovaného zákona. Zde je v odstavci 4 stanoveno, že daňový doklad může být vystaven se souhlasem osoby, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, i v elektronické podobě, pokud je opatřen elektronickým podpisem nebo pokud je zaručena věrohodnost původu a neporušitelnosti obsahu daňového dokladu elektronickou výměnou informací (EDI). 


Doporučujeme výše uvedená ustanovení podrobně prostudovat.

Zařazeno v Aktuality