KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Závěry šestého zasedání monitorovacího výboru operačního rpogramu zemědělství

20/06/06

Zdroj: AGROWEB

Ve dnech 12. a 13. června 2006 se ve Znojmě sešel na svém šestém zasedání Monitorovací výbor Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Jednání Monitorovacího výboru vedla jeho předsedkyně prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc. a kromě řádných členů se ho zúčastnili i zástupci Evropské komise (generálního ředitelství pro zemědělství a generálního ředitelství pro rybolov).

Kromě obecných informací týkající se řízení a sledování průběhu administrace Operačního programu Zemědělství, Monitorovací výbor projednal a schválil Výroční zprávu o Operačním programu Zemědělství za rok 2005, Závěrečnou zprávu programu SAPARD a nové přijatelné výdaje pro podopatření 2.3.2. Chov vodních živočichů – akvakultura. Jedná se o investice na výstavbu, rozšíření a modernizaci vodáren a úpraven vod pro chov ryb. Tyto výdaje budou přijatelné pro budoucí kola příjmu žádostí na podopatření 2.3.2, přičemž je nutné předchozí schválení příslušných úprav Pravidel pro žadatele ministrem zemědělství.
Monitorovací výbor OP Zemědělství se také zabýval stavem realizace opatření 2.2. Odborné vzdělávání, kde je jediným příjemcem podpory Ústav zemědělských a potravinářských informací. Vzhledem k tomu, že od vyhlášení kontinuálního příjmu žádostí v polovině roku 2004 nedokončil příjemce podpory ani jeden projekt, Monitorovací výbor OP Zemědělství projednal a schválil harmonogram dalších kroků potřebných k čerpání finančních prostředků vyčleněných na toto opatření ve výši cca 42,8 mil. Kč pro období 2004-2006. V případě, že nedojde k naplnění schváleného harmonogramu, Monitorovací výbor přesune nevyužité finanční prostředky na jiné opatření, které zajistí vyčerpání fondů přidělených Evropskou unií.
Na základě výsledků osmého a devátého kola příjmu žádostí je v rámci OP Zemědělství převis poptávky nad disponibilními finančními zdroji ve výši 1,5 mld. Kč, přičemž 1 mld. Kč tvoří opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku. V souvislosti s touto situací Monitorovací výbor a schválil úpravu finančních tabulek OP Zemědělství, kdy byly provedeny přesuny finančních prostředků z opatření s nižším zájmem o podporu na opatření, která vykazují převis poptávky nad disponibilními finančními prostředky. Bylo tak posíleno opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku, podopatření 2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny a 2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů.
Na Monitorovacím výboru Rámce podpory Společenství, který se koná dnes, projednají členové možnost přesunu finančních prostředků z dalších operačních programů potenciálně ohrožených

Zařazeno v Aktuality