KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

S kontrolami, i opakovanými, musí počítat každý žadatel o dotace

04/05/06

Zdroj: AGROWEB

Rozhovor s Jitkou Slukovou, tiskovou mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu

Hlavní činností fondu jsou kontroly. Na kolik subjektů – příjemců dotací – se vloni zaměřily kontroly na místě a jak si fond zemědělce vybírá?
V minulém roce pracovníci fondu uskutečnili fyzické kontroly na místě u celkem 286 žadatelů o přímé platby a podpory z Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP). Celková výměra těchto subjektů představuje zhruba 40 tisíc hektarů. Každý žadatel, který se hlásí o dotace, se automaticky dostává na seznam subjektů, které mohou být vybrány ke kontrole na místě. Musí počítat s tím, že bude třeba i opakovaně kontrolován. Kontroly na místě, které se uskutečňují buď jako fyzické na místě, nebo pomocí dálkového průzkumu země, jsou totiž nedílnou součástí společné zemědělské politiky EU. Ke kontrole se subjekty vybírají třemi způsoby. Jednak náhodně, tak se prověřuje asi pětina či čtvrtina žadatelů. Dále cíleným výběrem nebo rizikově orientovaným výběrem. Většina subjektů se vybírá pomocí rizikových faktorů, definovaných pro každý rok.
Co bylo takovými faktory vloni?
Za rizikové faktory pro výběr ke kontrole na místě lze považovat například výměru, částku a nálezy z minulých let, které jsou podrobně popsané v příslušném nařízení komise.Výběr konkrétních faktorů je součástí vnitřního nastavení každé platební agentury členského státu a není veřejný.
Jsou možné kontroly bez ohlášení, nebo fond zemědělce předem upozorní?
Slovo možné není na místě. Kontroly jsou podle unijní legislativy neohlášené, což SZIF plní. Ohlásit kontrolu lze jen v případě, kdy není ohrožen její účel, a to jen velmi krátce předem.
Setkávají se pracovníci fondu s tím, že se někdo brání kontrole?
Žadatel může kontrolu odmítnout bez udání důvodu, pak ovšem nedostane dotaci. Již při podání žádosti každý stvrzuje, že umožní provedení kontroly na místě. S jejím odmítnutím se naši inspektoři setkávají, ale většinou si to žadatelé rozmyslí, když si uvědomí, jaké by to mělo důsledky. Jako důvod k odmítnutí kontroly lze přijmout potvrzený zásah vyšší moci, tedy nemoc, úmrtí, vážná přírodní katastrofa, který se dokládá na formuláři SZIF spolu s potřebnými doklady, a to do deseti dnů od okamžiku, kdy je žadatel tak schopen učinit.
Jak často se proti výsledku kontroly podnikatelé odvolávají a jak jsou úspěšní?
V roce 2004 bylo podáno celkem 41 námitek, přičemž ve čtyřech případech nedodrželi stěžovatelé dané lhůty. Jedenáct stížností uznal fond jako oprávněné, 23 námitek zamítl, u tří některé výhrady potvrdil a některé označil za neodůvodněné. Proti osmi rozhodnutím o námitkách se pak dotyčné osoby dále odvolaly, ale neúspěšně. Vloni fond přijal 67 námitek, z toho dále řešil 65. Třináct jich uznal, 47 označil za neodůvodněné, u pěti námitek část vyslyšel a část nikoliv. Proti rozhodnutí o námitkách se dále 35 osob odvolalo – s různým výsledkem.
Dodržuje nebo překračuje SZIF povinné procento kontrol?
Celkový počet kontrol musí každoročně pokrýt alespoň pět procent žadatelů. Pro SAPS je to sedm procent, přičemž u jednoho procenta z těchto žadatelů je nutné prověřit dodržování zásad správné zemědělské praxe. U ostatních titulů – národních plateb top-up, LFA a agroenvi je povinných pět procent. Míru kontrol SZIF více či méně překračuje. Vloni se u SAPS kontrolovalo 7,04 procenta žadatelů, kdy u 286 byly kontroly na místě a u 1139 subjektů bylo využito dálkového průzkumu země. U top-up se prověřovalo 6,58 procenta žadatelů, u agroenvi 5,01 a LFA 5,08 procenta. Cílený výběr se do minimální míry kontrol nezapočítává.
Jak práci vašich inspektorů sledují ti unijní?
Ověřovat správnost kontrol na místě je součástí každého auditu EU. Auditoři přímo v terénu znovu procházejí a měří pozemky a zjišťují, zda náš inspektor nepochybil.
Kolik kontrolorů fond v současné době zaměstnává a jakou musí mít kvalifikaci?
Podrobnosti kontrolních postupů a počty kontrolorů ze strategických důvodů nesdělujeme. Mohu ale potvrdit, že toto je součástí schválených akreditačních podmínek platebních agentury. Uchazeč o pozici kontrolora musí mít vysokoškolské vzdělání – zemědělské nebo ekonomické, minimálně pět let praxi v zemědělství. Po přijetí je odborně proškolen v profesionální komunikaci a základech asertivního chování, v modulu o EU, odborné legislativě, ale také v účetnictví či manipulaci s měřícími přístroji, jako je GPS.


Zařazeno v Aktuality