KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Poslanci dali zelenou kompostování bioodpadu

26/05/06

Převzato: KIS Pardubice

Na 56. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla schválena novela zákona o odpadech. Tato novela je významná tím, že kromě nových opatření, která mají omezit riziko nelegálních dovozů odpadů, přináší také důležitá opatření na podporu recyklace odpadů v obcích, konkrétně v případě biologicky rozložitelných odpadů.


Organická hmota z údržby zeleně ve městech a ze zahrad, zbytky jídel z domácností, z jídelen, restaurací apod., to vše jsou bioodpady, které tvoří více než 40 % z celkového množství odpadu vznikajícího v obcích a městech. Tříděný sběr a recyklace těchto bioodpadů je u nás na rozdíl od Rakouska nebo Německa naprosto nedostatečná a její rozvoj v praxi navíc komplikuje několik překážek. Schválená novela zákona sice nestanovuje obcím a městům povinnost zavést tříděný sběr bioodpadů či povinnost výstavby obecní kompostárny, ale jejím cílem je pomoci ujasnit pravidla v oblasti nakládání s bioodpady a zároveň řešit a odstranit hlavní problémy v této oblasti a takto přispět k rozvoji recyklace této významné skupiny odpadů.


 


Novela zákona například zjednodušuje proces povolování provozu malých kompostáren s roční kapacitou do 150 tun bioodpadů, u nichž bude na rozdíl od dosavadní praxe stačit jen kladné vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Podstatným přínosem této novely je, že zmocňuje ministerstvo životního prostředí, aby ve spolupráci s příslušnými ministerstvy vydalo vyhlášku, která stanoví jasná pravidla pro nakládání s bioodpady a dále podpoří rozvoj ekologicky šetrných zařízení na nakládání s bioodpady, jako jsou kompostování, anaerobní digesce (výroba bioplynu) či mechanicko-biologická úprava.


 


Novela zákona a navazující vyhláška by tak měla zjednodušit současné příliš přísné požadavky na výstavbu a provoz zařízení na zpracování bioodpadů a stanovit tyto požadavky odlišně v závislosti na kapacitě těchto zařízení a na druzích zpracovávaných odpadů. Je totiž nežádoucí současný stav, aby např. malá zařízení zpracovávající pouze odpady ze zeleně a zahrad podléhala stejně přísným požadavkům na výstavbu a provoz jako zařízení s velkou kapacitou zpracovávající širokou škálu bioodpadů. Zjednodušení současného stavu a kategorizace zařízení povede např. ke snížení investičních nákladů u malých zařízení a pro obce a města bude výstavba těchto zařízení atraktivnější, než doposud. Rozvoj malých a levných kompostáren s jasnými provozními pravidly odstraní dosavadní často nevyhovující praxi v nakládání s bioodpady ze zeleně a nastavená minimální pravidla zároveň zachovají ochranu životního prostředí.


 


Dalším z významných cílů je snaha pomoci řešit problémy s odbytem vyrobených kompostů a umožnit jejich lepší uplatnění na trhu.


 


Pokud novelu zákona podepíše i pan prezident, je možné v blízké době očekávat lepší kvalitu i množství recyklovaných bioodpadů a vyšší ochranu životního prostředí. Zásadní roli pro naplnění těchto společensky žádoucích přínosů bude mít další přístup ministerstva životního prostředí při vytváření a schvalování uvedené vyhlášky o bioodpadech. Zejména na přístupu ministerstva bude záležet, kdy a jak se pozitivní přínosy projeví v praxi.


 


Podrobnější informace je možné nalézt na http://biom.cz/bro/


Ondřej Bačík, České sdružení pro biomasu


 


 

Zařazeno v Aktuality