KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nezapomínejte na kalkulačku

10/05/06

Zdroj: APIC – AK ČR

Často diskutovaným tématem zemědělské veřejnosti je systém rozdělování přímých plateb. Jestliže systém dotací z prostředků Evropské unie je přijetím zjednodušené platby na hektar zemědělské půdy poměrně přehledný, dotace z rozpočtu ČR vyplácená v rámci top -up má u vyjmenovaných komodit jiný režim.


Tato situace vznikla tím, že před vstupem do unie vyplácela ČR u některých komodit dotace převyšující procentní podíl pro jednotlivá léta, proto ČR využila možnosti navýšit předvstupní dotace až o deset procent při respektováni maximální cílové výše. Toto pravidlo bylo použito u mléka, krav bez tržní produkce mléka, škrobu a ovcí.


Při hledání systému rozdělováni dotací top -up bylo nutné vyřešit dva základní problémy. První problém spočíval v rychlém růstu stavů krav bez tržní produkce mléka, kde prémiová práva nepokrývala růst stavu u této kategorie. Druhým problémem bylo dosažení maximální možné podpory pro chov přežvýkavců. Tyto požadavky splňovala platba na VDJ. Tento způsob je pro většinu zemědělských podnikatelů výhodný. Každý podnikatel má možnost vlastního výpočtu, zejména srovnání s dopadem cílených plateb na jednotlivé tituly, Při výpočtu je nutné vzít v úvahu skutečnost, že u výplaty SAPS jsou dotace na krmné plodiny vypláceny ve stejné výši jako na některé plodiny na orné půdě. Zdroje pro výplatu na krmné plodiny jsou pak tvořeny především z možného objemu dotací na přežvýkavce.


Od počátku kvótového roku 2005/2006 bylo zřejmé, že vývoj čerpání kvót mléka bude dramatický. A to i přes skutečnost, že celková kvóta na toto období byla asi o 70 milionů kilogramů vyšší, než byla skutečnost předchozího období. Na jedné straně poprvé hrozil odvod dávky za překročení kvóty, na druhé bylo třeba vytvořit tlak na přidělení restrukturalizační rezervy z EU. Výsledkem je, že nákup mléka vzrostl o více než 90 milionů kilogramů, kvóta byla překročena o více než 18 milionů kilogramů. Lze tedy odhadnout, že celkový odvod dávky bude na úrovni 165 milionů korun.


Roční index byl 103,47. Přitom index za poslední měsíc kvótového roku (březen 2006) činil 103,06 procentního bodu. Je tedy předpoklad, že růst bude pokračovat i v současném kvótovém roce. Je nutné si uvědomit, že rozpuštění rezervy bude na dlouhou dobu uzavřen prostor pro růst kvóty. Podnikatelé budou mít tři základní možnosti řešení nové situace — nakoupit kvótu (což téměř nic neřeší), snížit stav krav (jde o krajní řešení) nebo eliminovat genetický pokrok růstem využití TTP.


Základní podmínkou je, aby bylo zajištěno dostatek finančních prostředků ve II. ose EAFRD. O tom, jaký způsob řešení nakonec podnikatel zvolí, rozhodne kalkulačka. Jenom ji někdy nezapomeňme vzít do ruky. 
                                                                                                


 


Pavel Novotný
viceprezident AK ČR  

Zařazeno v Aktuality