KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odborná způsobilosti

27/04/06

Článek Ing. Aleny Pavalsové – Státní rostlinolékařská správa v Mostě

K 1.1.2006 vznikla subjektům a fyzickým osobám, které při své podnikatelské činnosti skladují, prodávají, používají nebo přímo aplikují přípravky na ochranu rostlin nebo poskytují poradenství v tomto oboru povinnost vyplývající z rostlinolékařského zákona č. 326/2004 Sb., § 86. tj. mít tyto činnosti zabezpečené odborně způsobilou osobou.


 


Tato povinnost není v našem zákonodárství novinkou, dříve se řešila Nařízením vlády č. 192/1988 Sb., o jedech, později v roce 1998 zákonem č. 157/1998 Sb. o chemických látkách, kde byly stanoveny podmínky pro nakládání s nebezpečnými přípravky a požadavky na odpovědné autorizované osoby. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví určuje podmínky pro odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky vysoce toxickými.


 


V současné době má tato odborná způsobilost velký význam, především v oblasti bezpečnosti potravin a ochrany spotřebitele a samozřejmě ochrany životního prostředí jako celku, tj. všech jeho složek.


 


Pracovníci Státní rostlinolékařské správy začali s předstihem zhruba třičtvrtě roku informovat odbornou veřejnost, shromažďovali přihlášky, distribuovali studijní publikace a odpovídali na různé otázky, přičemž museli  zajišťovat samotnou organizaci těchto zkoušek. Pro osoby, které nemají maturitní vysvědčení, zajistili povinný 40ti hodinový kurs. V našem kraji se této záležitosti ujala Střední zemědělská škola v Žatci, místo původního jednoho kursu byly uspořádány kursy tři pro velký zájem i z jiných krajů, v nichž toto školení neprobíhalo, např. plzeňského, středočeského aj. Patří jí velký dík za skvělou organizaci těchto kursů. Pro další zájemce byly připraveny semináře k prohloubení a ověření znalostí převážně v jednotlivých okresech, zájem o ně byl opravdu značný.


 


V našem kraji fungovaly tři zkušební komise v Lounech, Litoměřicích a v Chrastavě. Ve zkušebních komisích byly vždy dva zástupci Státní rostlinolékařské správy a jeden z Krajské hygienické stanice. Zkušební otázky zahrnovaly okruhy legislativní, správnou praxi v ochraně rostlin a bezpečné zacházení s přípravky, toxikologií přípravků na ochranu rostlin a první pomoc. Přihlášek bylo kolem 600, a stále se hlásili a dosud hlásí další, takže v současné době tento počet již převýšil 700 přihlášených jen v naší oblasti. Zkoušet se začalo hned po novém roce, 4. ledna, jednou až dvakrát týdne .Samozřejmě, že někteří u zkoušek neuspěli, ať už v písemné či ústní části. Možnosti opakování zkoušky byla nejdříve po třech měsících, při dalším neúspěchu bylo nutné podat novou přihlášku.


 


V současné době již zkoušky neprobíhají, ale s největší pravděpodobností budou pokračovat v podzimních termínech. Zároveň mohu konstatovat, že většina přihlášených přistoupila ke zkouškám velmi zodpovědně, s vědomím, že chemické přípravky na ochranu rostlin mohou být dobrý sluha, ale zlý pán, a že zdraví a životní prostředí máme jen jedno, a záleží na nás všech, jak si ho budeme chránit.


 


 


Most, 20.4.2006


 


Ing. Alena Pavlasová


státní rostlinolékařská správa v Mostě


 

Zařazeno v Aktuality