KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ptačí chřipka – rozumný přístup omezí paniku

02/03/06

Zdroj: MZe ČR

Co je ptačí chřipka?


 


Ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptactvo, ptáky chované v zajetí, ale i drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů.


 


Jaké je riziko přenosu ptačí chřipky na člověka?


 


Riziko přenosu na člověka je nízké, přenos z volně žijících ptáků zatím nebyl od roku 1997 popsán. Současná forma viru je schopná infikovat člověka pouze ve výjimečných případech a to při velmi úzkém styku s napadenou drůbeží, prostřednictvím tělních sekretů. Lidé by se měli vyvarovat všech zbytečných kontaktů nejen s podezřelými zvířaty, ale i s jejich peřím, či trusem.


 


Jaké jsou příznaky ptačí chřipky u lidí?


 


U člověka se nákaza ptačí chřipkou projevuje horečkou, postižením dýchacích cest, zápalem plic, průjmovými onemocněními. Pravděpodobnost onemocnění lidí v našem prostředí však je velmi malá. V podmínkách České republiky jde především o veterinární problém.


 


Jak se chránit ?


 


Nejvýznamnější je dodržování základních zásad osobní hygieny. Důležité je mytí rukou a dezinfekce po každém kontaktu s ptáky nebo jejich exkrementy. Lidé, kteří přicházejí v zaměstnání do kontaktu s drůbeží, by v případě na podezření z nákazy v chovu měli nosit ochranné pomůcky (pracovní oděv, pokrývku hlavy, která zcela ukryje vlasy, ochrannou obuv, omyvatelné ochranné rukavice, roušku a ochranné brýle).


 


Je třeba mít obavu z konzumace drůbežího masa a drůbežích výrobků?


 


V České republice jsou všechny chovy drůbeže pod přísným veterinárním dozorem, který pečlivě monitoruje zdravotní stav zvířat. Další navazující kontroly jsou nastaveny v průběhu zpracování produkce. Identifikace tuzemské výroby je velmi jednoduchá – stačí vyhledat oválnou značku s písmeny CZ a číselným kódem. Kontrolou samozřejmě prochází i dovozy zvířat a masa. Není třeba se obávat, že by se trh dostalo maso z nakažených zvířat.


Důležitou informací je fakt, že běžnou tepelnou úpravou drůbežího masa a vajec je virus spolehlivě zničen při dosažení 70°C v jádře (uprostřed) potraviny, a to již za jednu sekundu. Teplotám pod bodem mrazu virus odolává.


 


Jaké jsou přípravy na možný výskyt viru na naše území ?


 


Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární správa v součinnosti s obcemi, hasičským sborem, myslivci, svazy chovatelů, Armádou ČR a dalšími partnery v současné době intenzivně spolupracují na vytvoření potřebného zázemí pro řešení výskytu ptačí chřipky na území ČR. Cílem je jasná definice rolí, okamžitá reakce, přesná identifikace oblasti, stanovení mimořádného režimu a operativní řešení situace v součinnosti všech – od chovatele po státní instituce. Průběžně probíhá zvýšená testace uhynulých ptáků. Výsledky testů jsou k dispozici do 24 hodin. 


 


Praktické rady


 


Při nálezu hromadného úhynu volně žijícího ptactva informujte místně příslušnou Krajskou veterinární správu, nejbližšího veterináře, případně hygienickou stanici nebo Policii ČR.


 


Vyvarujte se styku s nemocnými nebo mrtvými ptáky a upozorněte děti, aby se takových ptáků nedotýkaly.


 


Dodržujte zásady základní osobní hygieny, myjte si pravidelně ruce mýdlem, obzvláště před jídlem. Pozornost věnujte hygieně při vaření.


 


Neobávejte se konzumace drůbežího masa a drůbežích výrobků. Drůbeží maso a vejce důkladně tepelně opracujte (vařením, pečením,dušením, apod.). Virus je zničen při teplotě 70°C v jádře potraviny, a to již za jednu sekundu. V kuchyni nekřižte cesty syrového masa a hotových pokrmů, důkladně omývejte ruce i pracovní pomůcky.


 


Při cestování do zemí zasažených virem ptačí chřipky dodržujte doporučení vydaná ECDC (Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) a Ministerstvem zdravotnictví, tato doporučení najdete na www.mzcr.cz . Nenavštěvujte např. místní trhy s drůbeží.


 


Více informací, které jsou průběžně aktualizovány, naleznete na webových stránkách Státní veterinární správy ČR www.svscr.cz, na www.ptaci-chripka.cz a na www.bezpecnostpotravin.cz.

Zařazeno v Aktuality