KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Databanka výzkumu ekologického zemědělství

13/03/06

Cílem databanky výzkumu ekologického zemědělství je shromažďovat a zpřístupňovat informace o probíhajícím, ukončeném výzkumu ekologického zemědělství a aktuálně nabízených tématech.

Databanka, kterou najdete na webové adrese www.pro-bio.cz/vyzkum,


spadá obsahově do Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010, konkrétně odpovídá prioritám:


 


* systematicky podporovat oblast výzkumu, vzdělávání a poradenství v EZ,


* koordinovat současné aktivity v oblasti výzkumu a vzdělávání v EZ,


* využívat webové stránky k pravidelnému poskytování informací.


 


Webová stránka databanky je obsahově členěna do 10 oblastí výzkumu:


         vstup farmy do ekologického zemědělství


         pěstování a chov


         zpracování a distribuce


         kontrola a certifikace


         spolupráce ekozemědělců


         ekonomika


         politika a strategie


         ochrana životního prostředí


         rozvoj venkova


         propagace a medializace


 


Databanka byla vytvořena za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR. Webovou stránku a provoz zajišťuje Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO ve spolupráci s týmem pracovníků ze zemědělských univerzit a výzkumných ústavů.


 


Mezi aktuálně probíhající výzkumné práce vystavené v databance patří např.:


         Evropský Akční plán ekologického potravinářství a zemědělství (ORGAP);  řešitel:Tomáš Zídek, Kamila Koutná, Iva Dvorská; VÚZE; mezinárodní projekt


         CHANNEL – Otevřený komunikační kanál mezi kandidátskými zeměmi a EU v ekologickém zemědělství; řešitel: Jan Moudrý, J. Kalinová; JU České Budějovice; mezinárodní projekt


         Srovnání půdních vlastností na ekologicky a konvenčně hospodařící farmě; řešitel: Lenka Krátká, MZLU v Brně; diplomová práce


 


                                          


Databanka výzkumu ekologického zemědělství 


www.pro-bio.cz/vyzkum


 


Kolegové výzkumníci, nabízíme Vám vkládání informací o ukončeném i probíhajícím výzkumu na vašem pracovišti a nabízených tématech. Informace můžete vystavovat vyplněním formuláře na webové stránce databanky. Máte-li zájem přispět k propagaci výzkumu ekologického zemědělství na vašem pracovišti, předem díky za spolupráci.


 


za tým databanky výzkumu EZ


Ing. Mgr. Ladislav Hanuš, Ph.D.


Ústav aplikované a krajinné ekologie


Agronomická fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně


Zemědělská 1, 613 00 Brno


e-mail: hanus@mendelu.cz


mobil: 721 634 849