KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpráva návrhové komise z valné hromady

19/01/06

odbytového družstva BIOETANOL SEVER ze dne 18.1.2006

Z P R Á VA  


návrhové komise z valné hromady


odbytového družstva BIOETANOL SEVER


ze dne 18.1.2006


 


     Návrhová komise OD Bioetanol Sever bedlivě sledovala průběh dnešní valné hromady a navrhuje přijmout tyto závěry z průběhu jednání.


 


Valná hromada:


 


 I. schvaluje:


 


1)  Zprávu o činnosti OD Bioetanol Sever za r. 2005 přednesenou předsedou představenstva panem Ing. Otakarem Šaškem.


 


2)  Návrh kupní smlouvy po doplnění připomínek z dnešní valné hromady mezi OD Bioetanol Sever a členy OD.


 


3)  Zprávu předsedy kontrolní komise za r. 2005 přenesenou panem Ing. Ivo Bednárem.


 


4)  Roční účetní závěrku za rok 2005.


 


 


II. bere na vědomí:


 


1)      Zprávu o realizaci projektu „Odbytového družstva Bioetanol Sever“ a poskytnutých dotacích v roce 2005 Ústeckým krajem, přednesenou paní Ludmilou Holadovou.


 


 


III. ukládá členům odbytového družstva


 


1)  Neuzavírat s jinými subjekty smlouvy na dodávky obilí pro výrobu bioetanolu.


 


2)  Zpracovat za svou firmu všechny potřebné formuláře, předložené na dnešní VH (osevy, dodávky na bioetanol, potřeby hnojiv, osiv, chemikálií, skladování, doprava) tak, aby je bylo možno použít pro uzavírání smluv s dodavateli osiv, hnojiv, chemikálií a řešení dodávek obilovin pro výrobu bioetanolu a zaslat do 31.1.2006 – pí. Holadová


      e-mailem: oakmo@telecom.cz


       faxem:      476 703 940


       poštou:     BIOETANOL SEVER, odbytové družstvo,


                       v sídle firmy OVO-FRUKT, spol. s r.o.


                       Most – Vtelno, PSČ 434 01


 


 


IV. ukládá předsedovi a členům představenstva OD


 


1)  Uzavřít do 30.4.2006 smlouvy na dodávky obilovin pro rok 2007 a další léta.


      Do smlouvy zahrnout partie ze smlouvy mezi lihovarem a OD.


 


2)  Vypracovat podnikatelský záměr OD pro roky 2006-2008


 


3)   Informovat pravidelně členy OD o vyjednávaných záležitostech ve všech oblastech (dodavatelé osiv, hnojiv, chemikálií, postup výstavby bioetanolu v Litvínově atd.)


 


4)      Vyhlásit do 1.3.2006 výběrové řízení na funkci ředitele (hlavního managera) odbytového družstva Bioetanol Sever.


 


 


Návrhová komise ve složení:


 


Ing. Václav Drhlík


Ing. Stanislav Najmr


Ing. Jan Petrželka


Ing. Jaroslav Brožka


p. Aleš Charvát


 


 


V Mostě, dne 18.1.2006