KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jednání s premiérem Paroubkem

18/10/05

Článek AK ČR

Současná situace českého zemědělství,


aneb co jsme dojednali s panem premiérem Paroubkem 


 


V období zhruba jednoho měsíce zpět se velmi zradikalizovala situace v podstatě na celém území naší republiky, i když nelze přehlédnout, že některé regiony zůstaly v klidu a na vývoj radikálních názorů nereagovaly. Aktivní roli přitom sehrál Jihomoravský region, respektive Regionální agrární komora Jihomoravského kraje. Důvod je zřejmý, jižní Morava je nejvíce ekonomicky zasažena propadem cen veškerých speciálních plodin, které právě zde tvoří rozhodující část příjmů.


 


S mírným odstupem času od jednání s panem premiérem Paroubkem, které proběhlo 13. října 2005, t.zn. minulý týden, mohu ale zhodnotit vývoj situace i to, čeho jsme dosáhli. Od samého začátku jsem byl přesvědčen o základní taktice a základních předpokladech, které vedou k úspěchu. Byl jsem přesvědčen o tom, že než cokoliv podnikneme, musíme jednat. Rovněž jsem byl přesvědčen o tom, že dojde-li k jednání, máme schopnost určité věci vyjednat. A konečně byl jsem přesvědčen také o tom, že by bylo největší chybou a předem prohranou bitvou kdybychom porušili jednotu a kterýkoliv z regionů šel do samostatné akce.


 


Co jsme vyjednali? Úvodem je třeba připomenout, že členy vyjednávacího týmu, který jsem ustavil, byli kolegové  Ing. Miroslav Jirovský, předseda Zemědělského svazu ČR, Ing. Zdeněk Koubek, předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, Pavel Novotný, viceprezident Agrární komory ČR a Bohumír Dufek, předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR. Dál chci připomenout, že mnoho z vás se podílelo na přípravě tohoto jednání, chcete-li na jeho atmosféře tím, že jste situaci projednali ve vašich regionech a že jste o této situaci podávali písemné zprávy a v mnoha případech i písemné výzvy. Ve většině případů jste dávali důvěru vedení Agrární komory a to bylo pro mne a mé kolegy velmi důležité. V terénu pracovali i někteří poslanci vládní koalice, zkrátka a dobře než jsme šli k jednání s panem premiérem proběhla celá řada významných akcí, která resultovala naši velkou podporu. Výsledkem jednání tedy je, že přímé platby, přesněji řečeno TOP UP, budou posíleny nařízením vlády, které se zrealizuje v listopadu t.r. a v lednu roku 2006 nás pan premiér přijme znovu a na tomto jednání bude dohodnut způsob posílení o dalších 800 mil. Kč. V lednu proto, že rozhodnutí bude vázáno na výsledek státního rozpočtu


roku 2005, který, jak asi víte, se vyvíjí příznivě.


  


Jak dál. Rozhodnutím o zvýšení přímých plateb o 2,8 mld. Kč skončila pouze jedna významná etapa řešení našich problémů. Mnoho dalších však zůstává před námi. Do horizontu 1 – 2 měsíců považuji za nejdůležitější:


 


                          masivní nastartování plateb veškerých dotačních podpor tak, aby co největší objem byl vyplacen do konce t.r.,


                          nastartování intervenčního nákupu obilí dnem 1. listopadu 2005,


                          odklady úhrady nájmů ze státní půdy a odklady splátek privatizace majetku,


                          započtení daně z přijatých dotací až do období, kdy budou skutečně na účtě,


                          tlak na neprodlené zahájení konečně vládou schváleného programu biopaliv,


                          založení dalších odbytových organizací tak, abychom se přičinili o lepší farmářské ceny než máme v tomto roce – zejména pokládám za klíčové založení Národního obilního družstva,


                          vytvoření předpokladů pro obnovení funkčnosti obilního trhu.


 


Bylo by možno jmenovat sérii dalších opatření, ale omezil jsem se na ty nejdůležitější.


 


Závěrem chci sdělit všem členům Agrární komory bez ohledu na to, zda jsou členy první části Agrární komory, t.zv. sněmovny všeobecné, anebo zda jsou členy Agrární komory prostřednictvím svazů, které tvoří sněmovnu společenstev, že naprosto  r o z h o d u j í c í   a   k l í č o v é  v této době je naše jednota, naše sjednocení. Přestaňme už konečné soupeřit, kdo je důležitější, kdo bude jednat za zemědělce v ČR a  v Bruselu, kdo je „ta hlava pomazaná“ a soustřeďme se na náš jediný cíl:vyřešit postupně naše problémy, které dle mého názoru dospěly v mnoha případech do krizového stavu.


 


         Vezměme si přitom příklad z výše uvedeného vyjednávacího týmu s panem premiérem Paroubkem, ve kterém byli zastoupeni (i když pochopitelně ne všichni) rozhodující představitelé spektra Agrární komory. Nikoliv v roztříštěnosti je síla.


 


Vážení členové Agrární komory, děkuji vám za podporu, kterou z mnoha regionů cítím. Jsem si pevně vědom, že mě zavazuje vést další činnosti ke splnění shora uvedených cílů.


Ing. Jan Veleba


prezident Agrární komory ČR


 


V Praze 17.  října 2005


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Zařazeno v Aktuality