KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace pro žadatele z programu Leader

20/09/05

Článek AGROWEB

Státní zemědělský intervenční fond informuje o změně pravidel pro žadatele platné od sedmého kola příjmu žádostí

SZIF informuje žadatele z Operačního programu Zemědělství, podopatření 2.1.4. LEADER+, že dne 7. Září 2005 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Zgarba změnu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 2004 – 2006. Jedná se o následující změnu:
Část A Obecné podmínky:
Část A, bod 2) písmeno 1)- Podmínky pro poskytnutí finanční pomoci z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámnci OP Zemědělství
Původní text:
„žadatel musí mít ke dni podání žádosti o finanční pomoc vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům, SZIF a MZe z titulu § 6 odst. 3 a odst. 4, § 9 odst. 7 a § 23 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o půdě), a dotací;“
Nový text:
„žadatel musí mít ke dni podání žádosti o finanční pomoc vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům, SZIF a MZe z titulu § 6 odst. 3 a odst. 4, § 9 odst. 7 a § 23 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o půdě) a dotací, a vůči ostatním orgánům veřejné správy, tzn. vůči orgánům státní správy a samosprávy (zejména nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) a další finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů / Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;“
Změna je platná od sedmého kola příjmu žádostí. Součástí této zprávy je upravená Příloha 8 Čestné prohlášení žadatele při podání žádosti o poskytnutí finanční pomoci z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – investiční záměr b) a Příloha 9 Čestné prohlášení žadatele při podání žádosti o poskytnutí finanční pomoci z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – investiční záměr c).

Zařazeno v Aktuality