KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Doplnění čestného prohlášení o bezdlužnosti

22/09/05

Článek APIC

Doplnění čestného prohlášení o bezdlužnosti


Informace pro žadatele z OP Zemědělství – změna Pravidel pro žadatele platná od sedmného kola příjmu žádostíInformujeme žadatele z Operačního programu Zemědělství, že dne 7. září 2005 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Zgarba změnu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 2004 – 2006. Jedná se o následující změnu:


Část A Obecné podmínky:


· Část A, bod 2) písmeno k)- Podmínky pro poskytnutí finanční pomoci z OP Zemědělství


Původní text:


„žadatel musí mít ke dni podání žádosti o finanční pomoc vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům, SZIF a MZe z titulu § 6 odst. 3 a odst. 4, § 9 odst. 7 a § 23 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o půdě), a dotací;“


Nový text:


„žadatel musí mít ke dni podání žádosti o finanční pomoc vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům, SZIF a MZe z titulu § 6 odst. 3 a odst. 4, § 9 odst. 7 a § 23 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o půdě) a dotací, a vůči ostatním orgánům veřejné správy, tzn. vůči orgánům státní správy a samosprávy (zejména nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) a další finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů / Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;“

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR