KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Měsíční hlášení producenta o dodávkách mléka dle NV č. 244/2004

09/08/05

Informace – měsíční hlášení o dodávkách mléka

 Podle § 13 odst. 2 nařízení vlády č. 258/2005 Sb., je producent mléka, který je držitelem IRM pro dodávky, povinen oznámit Fondu do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce informaci o plnění jeho IRM pro dodávky v členění podle jednotlivých odběratelů, včetně množství jim dodaného mléka.Měsíční hlášení musí být předáno na předepsaném formuláři vydaném Fondem.


 


Hlášení se přijímá na místně příslušné Zemědělské agentuře podle bydliště nebo sídla firmy držitele IRM pro dodávky. Může být doručeno osobně nebo poštou.


 


První měsíční hlášení producentů mléka musí být na Zemědělskou agenturu doručeno do 15. 8. 2005, a to za měsíc červenec 2005 (kontaktní adresa pro zasílání měsíčního hlášení je uvedena v záhlaví této informace).


 


Vyplnění povinných údajů, tj.:


 


a) Údaje o producentovi:


– registrační číslo producenta (musí znát každý producent, má jej uvedeno na všech dokumentech, které obdržel od SZIF)


– název firmy vč. právní formy


– FO / PO


– příjmení producenta – v případě FO


– jméno – v případě FO


– IČ


– kraj


 


b) Údaje o dodávkách mléka:


– kvótový rok (v současné době 2005/2006)


– měsíc


– název odběratele, jeho IČ


– množství prodaného mléka v kg ( přepočítávací koeficient z litrů na kilogramy je 1,027)


– doklad (viz dále)


– prodej mléka odběratelům celkem (kg)


 


c) Další údaje:


– datum


– podpis (nemusí být úředně ověřen)


– razítko


 


Položka „Doklad“:


 


Dokladem pro hlášení producenta nesmí být faktura, kterou producent dostává v rámci měsíčního vyúčtování od odběratele.


Podkladem pro vyplnění této položky je měsíční součet všech záznamů producenta, které potvrzují denní dodávky mléka danému odběrateli.


Typy záznamů jsou např.: nákupní lístek mléka, výdejka, kniha evidence (sešit, karty), doklad při použití „autosampleru“, protokol o předání syrového kravského mléka, apod.


 


Musí se tedy jednat pouze o doklady (evidenci), které o dodávkách mléka vede sám


 


Producent. Pokud má daný typ záznamu číslo, vyplní se do položky – Doklad. Jinak bude uveden pouze typ nebo název záznamu.


 


 


Příloha


Vzor formuláře měsíčního hlášení – Formuláře jsou ke stažení na webových stránkách SZIF – www.szif.cz (cesta: /komodity/živočišná výroba/mléko/správa mléčných kvót).


 


 


 


 


 


 

Zařazeno v Aktuality, Mléko a maso