KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Podpora životního prostředí z evropských fondů stále roste

19/07/05

Dalších 111 projektů z oblasti životního prostředí získalo podporu z evropských fondů. Podpora přišla do České republiky v rámci Operačních programů (OP) Infrastruktura a Rozvoj lidských zdrojů.

 „Příjemně mne překvapila kvalita řady projektů. Považuji to za důkaz, že ani žadatelé, ani pracovníci resortu životního prostředí přípravu na čerpání prostředků z Evropské unie nepodcenili,“ konstatuje ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Ministr Ambrozek podepsal 30. června rozhodnutí o přidělení finančních prostředků pro nejkvalitnější projekty v OP Infrastruktura [1]. Téměř 1,4 miliardy korun z evropských zdrojů se rozdělí mezi 107 projektů [2]. Částkou 197 milionů korun, které zahrnují dotaci i nízkoúročenou půjčku, přispěje i Státní fond životního prostředí ČR. Ten žádosti přijímá, zpracovává a poskytuje žadatelům poradenský servis. Nejvíce peněz půjde na nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží, především na rekultivace skládek a vybudování integrovaného systému sběru a recyklaci odpadů [3].

„Ačkoli nebylo v právě ukončené výzvě vyhlášeno opatření ke zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství, které se zaměřuje především na výstavbu a rekonstrukci čistíren odpadních vod, velký zájem o OP Infrastruktura stále trvá“, říká ředitel odboru integrovaného financování MŽP Tomáš Oliva.

Ministerstvo životního prostředí v posledních týdnech přidělilo rovněž dotaci 4 projektům, které uspěly v 1. výzvě grantového schématu OP Rozvoj lidských zdrojů, které je zaměřeno na vzdělávání a poradenství v životním prostředí. V ní se rozdělovalo 54 milionů korun [4]. MŽP vyhlásilo 22. 6. druhou výzvu tohoto grantového schématu, kde bude k dispozici necelých 150 milionů Kč. Žadatelé mají příležitost přihlásit své projekty do 5. září. „Měli jsme přihlášené projekty v celkové výši hodně přes 600 milionů korun. To ukazuje obrovský zájem i obrovskou potřebu dofinancování sítě environmentálního vzdělávání a poradenství u nás,“ říká ředitel odboru vnějších vztahů MŽP Jakub Kašpar.

Další informace:
http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/fondy_EU
http://www.sfzp.cz
http://www.mdcr.cz/cs/Evropska_unie/Fondy_EU
http://www.strukturalni-fondy.cz

Poznámky:
[1] Jednalo se o projekty, předložené v 2. výzvě Priority 3 „Zlepšování environmentální infrastruktury“, 1. výzvě Priority 2 „Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí“ a dále v průběžné výzvě Priority 1 „Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu“ OP Infrastruktura.
OP Infrastruktura je v Prioritě 3 zaměřen na projekty do 10 milionů eur. Mezi priority v oblasti životního prostředí patří ochrana a čištění vod, nakládání s odpady, kvalita ovzduší a odstraňování starých ekologických zátěží. ČR by v letech 2004–2006 mohla získat pro životní prostředí v rámci tohoto programu až 4,5 miliardy korun. Vyhlášení třetí výzvy pro podávání žádostí v rámci všech opatření Priority 3 se předpokládá v nejbližších týdnech. Žadatelé budou podávat žádosti o podporu na SFŽP ČR od 1. 9. 2005 do 30. 10. 2005. V rámci Priority 1 a 2 jsou vyhlášené průběžné výzvy – žadatelé mohou podávat žádosti na Ministerstvo dopravy do 30. 9. 2006.

[2] Viz soubor, připojený k tiskové zprávě z 19. 7. v rubrice Tiskové zprávy na http://www.env.cz.

[3] V rámci 2. výzvy pro Operační program Infrastruktura – Priorita 3 „Zlepšování environmentální infrastruktury“ bylo schváleno 102 žádostí o podporu za více než 1,8 miliardy korun.
V rámci vyhlášených výzev Priority 1 „Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu“ a Priority 2 „Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí“ bylo v červnu 2005 schváleno 5 žádostí o podporu za více než 275 miliónů korun.
Evropská unie z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) poskytne v rámci OPI dotaci v hodnotě přesahující 1,37 miliardy korun a Státní fond životního prostředí ČR podpoří projekty z Priority 3 formou dotace a nízko-úročené půjčky částkou 197 milionů korun.


[4] Přehled projektů, které uspěly v 1. výzvě grantového schématu MŽP „Síť environmentálních informačních a poradenských center“ v rámci OP RLZ najdete v rubrice Tiskové zprávy na http://www.env.cz.


Dělení z hlediska opatření:
* Opatření 1.4 – „Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest“
V Opatření 1.4 byly v červnu 2005 schváleny 4 žádosti v celkovém objemu 91,7 miliónů korun. Dotace z ERDF činí 55 miliónů korun. Všechny schválené projekty se týkají povodňové ochrany.


* Opatření 2.2 – „Podpora kombinované dopravy“
V Opatření 2.2 byla v červnu 2005 schválena 1 žádost v celkovém objemu 184 miliónů korun. Dotace z ERDF činí 64,4 milionů korun. Projekt se zaměřuje na vybudování hlavní základny kombinovaných přeprav v severočeském regionu a zabezpečení dopravní obsluhy nově budovaných průmyslových zón.


* Opatření 3.1 – „ Obnova environmentálních funkcí území“
V Opatření 3.1 bylo v červnu 2005 schváleno 36 žádostí v celkovém objemu 343 miliónů korun. Dotace z ERDF činí 265 milionů korun. Projekty se týkají především oprav, odbahňování a obnovy rybníků.


* Opatření 3.3 – „Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší“
V Opatření 3.3 bylo v červnu 2005 schváleno 21 žádostí v celkovém objemu 482 miliónů korun. Dotace z ERDF činí 273 milionů korun. Projekty se zabývají především šetrnou technologií při spalování, snižováním emisí těkavých organických látek a vytápěním obnovitelnými zdroji energie.


* Opatření 3.4 – „Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží“
V Opatření 3.4 bylo v červnu 2005 schváleno 45 žádostí v celkovém objemu 985 miliónů korun. Dotace z ERDF činí 717 milionů korun. Projekty se týkají především vybudováním integrovaného systému sběru a recyklace odpadů a rekultivací a sanací starých ekologických zátěží.


Tisková konference MŽP, 19. 7. 2005, sb 

Zařazeno v Aktuality, Rozvoj venkova