KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Intervenční nákup obilí

25/07/05

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna 2000, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin.

Tiskové oddělení SZIF upřesnilo některé údaje k intervenčnímu nákupu obilí.
K 29.6.2005 bylo převzato 312 643 tun obilí, odmítnuto nebo odvoláno  zhruba 494 tisíc tun. Nabízející stornovali zhruba 260 tisíc tun a asi 182 tisíc tun bylo odmítnuto kvůli nedostatečné kvalitě. Zamítnuto z jiných, převážně formálních důvodů, bylo 52 tisíc tun, tyto odmítnuté nabídky mohly být po korekci znovu podány. Podle SZIF tedy zbývá převzít méně než 100 tisíc tun obilovin, když 213 tisíc tun je v procesu přejímky.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna 2000, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin.
Intervenční cena pro pšenici obecnou, pšenici tvrdou, ječmen, žito, kukuřici a čirok je stanovena pro jakosti, které co nejvíce odpovídají průměrné jakosti obilovin
sklízených ve Společenství.
Definice látek, které nejsou ze základních obilovin nesnížené jakosti, jsou pro účely tohoto nařízení definovány v příloze II.
Standardní metoda pro určení množství látek, které nejsou za základních obilovin nesnížené jakosti, je metoda uvedená v příloze III;
Nabídky k intervenci se zohlední pouze v případě, že jsou vypracovány na formuláři vydaném intervenční agenturou, který obsahuje zejména tyto údaje:
a) jméno nabízejícího;
b) nabízenou obilovinu;
c) místo uskladnění nabízené obiloviny;
d) množství, hlavní vlastnosti a sklizňový rok nabízené obiloviny;
e) intervenční centrum, kterému je nabídka určena.
Ve formuláři se rovněž uvede prohlášení, že produkty pocházejí ze Společenství, nebo v případě, že jsou obiloviny přijaty k intervenci za zvláštních podmínek podle jejich produkční oblasti, podrobné údaje o oblasti, ve které byly vypěstovány.
Intervenční agentura však může za přijatelnou považovat nabídku předloženou v jiné písemné podobě, zejména prostřednictvím telekomunikace, pokud obsahuje všechny údaje uvedené ve formuláři podle prvního pododstavce.
Pokud je nabídka nepřijatelná, dotčený hospodářský subjekt je intervenční agenturou informován do pěti pracovních dnů po obdržení nabídky.
Pokud je nabídka přijatelná, dotčený hospodářský subjekt je co nejdříve informován o skladu, ve kterém jsou obiloviny převzaty, a o časovém rozvrhu dodávky. Na žádost nabízejícího nebo skladovatele může intervenční agentura tento časový rozvrh změnit.

Zařazeno v Aktuality, Komodity