KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žňové zpravodajství k 5. srpnu 2019

06/08/19
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

5.8.2019

Postup sklizně obilovin a řepky v České republice k 5. srpnu 2019

Žně v ČR úspěšně pokračují, plochy všech sklízených plodin postupně rostou. V meziročním porovnání je ale sklizeň stále významně pomalejší. V loňském roce se sklizeň pšenice ozimé, ječmene ozimého i řepky blížila ke svému závěru, neboť bylo celkem sklizeno 1 158,1tis. ha obilovin z 1  50,4 tis. ha určených ke sklizni. V letošním roce se podobného výsledku podařilo dosáhnout pouze u ječmene ozimého, již je sklizeno 98,73 % ploch. Celkem je zatím sklizeno 64,14 % základních obilovin, loni bylo už sklizeno 92,61 % základních obilovin. Za uplynulý týden pokročila sklizeň u všech sledovaných druhů obilovin, především pak sklizeň ozimé pšenice, kde je sklizeno 66,26 % sklizňových ploch a sklizeň jarního ječmene s 61,87 % sklizňových ploch. Významně pokročila i sklizeň ozimého žita a jarní pšenice, kde je sklizeno 32,74 % a 30,36 % sklizňových ploch.
Celkový výnos obilovin oproti minulému týdnu nepatrně vzrostl a je na výnosové hladině ve výši 5,59 t/ha. Oproti minulému roku 2018 je tento výnos vyšší o 0,28 t/ha, ale také než výnos, který byl zjištěn v roce 2017 (5,38 t/ha)  o 0,21 t/ha. Největší zpoždění ve sklizni základních obilovin má Kraj Vysočina 31,09 %, následovaný tradičně Karlovarským krajem 42,46 % sklizených ploch obilovin. Nejpokročilejší žně jsou v Ústeckém kraji 85,73 %, Jihomoravském kraji 85,38 %, Zlínském kraji 81,29 % a Olomouckém kraji 76,05 %.
V ostatních regionech ČR jsou žně většinou za svou polovinou. Řepka je prakticky sklizena v Olomouckém kraji 96,87 %, Ústeckém kraji 96,73 % a Zlínském kraji 94,58 %. Opačná situace je v Kraji Vysočina 66,40 % a Moravskoslezském kraji 75,57 %.
Sklizeň ozimého ječmene v ČR je ve většině krajů prakticky ukončena, zbývá sklidit zbytky ploch v Královéhradeckém, Libereckém, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Celkem je sklizeno 626,7 tis. tun a průměrný výnos činí 5,89 t/ha, což je vyšší o 0,82 t/ha než v roce předcházejícím. Sklizeň pšenice ozimé letos dosahuje 66,26 % ploch oproti 96,44 % ploch sklizených v loňském roce. Výnos je zanedbatelně vyšší o 0,12 t/ha, průměrně 5,68 t/ha. Dosavadní celková produkce obilovin dosahuje výše 4 558 tis. tun.
Pro srovnání, v roce 2018 bylo k 6. srpnu 2018 sklizeno v ČR celkem 1 158,8 tis. ha obilovin s produkcí 6 153,0 tis. tun a průměrným výnosem 5,31 t/ha a sklizňové práce vstupovaly do svého závěru. Sklizňové práce u řepky ozimé v roce 2018 byly u konce. K 6. 8. 2018 bylo sklizeno 99,09 % plochy (411,8 tis. ha) s průměrným hektarovým výnosem 3,46 t/ha. Letošní data vypovídají o sklizených „pouhých“ 88,24 % ploch při výnosu 3,05 t/ha.

Kvalita obilovin:
K 2. 8. 2019 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 49 vzorků pšenice sklizně 2019 z celkem plánovaných 500. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 4. 7.–18. 7. 2019.
Z analyzovaných 49 vzorků vyhověly všechny vzorky (tj. 100 %) požadavkům na číslo poklesu (norma 220 s: min 223 s, max 385 s), 47 vzorků (96 %) vyhovělo na obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 10,5 %, max 16,7 %), 45 vzorků (92 %) vyhovělo na sedimentační index (norma 30 ml: min 25 ml, max 72 ml) a na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: min 74,0, max 83,2 kg/hl) 45 vzorků (tj. 92 %).
Jde stále o informaci založenou na rozborech vzorků pocházejících zejména z krajů, kde se sklizeň konala nejdříve (zejména Jihomoravský, také Ústecký). V příští zprávě již budou obsaženy rozbory vzorků i z ostatních krajů, které začaly přicházet do laboratoře v těchto dnech.

Přílohy