KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Letošní sklizeň obilí a řepky bude průměrná

08/08/19
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

06. 08. 2019


Žňové práce letos probíhají pomaleji ve srovnání s loňským rokem, který ovšem byl nutno poznamenat – výrazně v předstihu oproti průměrné sklizni. Po příznivém počasí na jaře byly ve většině krajů porosty po zimě v dobrém stavu, dobře odnožené, k čemuž pomohl především dobrý průběh května s dostatkem srážek a nižšími teplotami. Nicméně průběh června a července s výrazně vyšším počtem tropických dnů oproti dlouhodobému průměru, ovlivnil dozrávání klasu a donutil zemědělce přehodnotit očekávání. Hektarové výnosy obilovin tak jsou letos sice vyšší ve srovnání s loňským rokem, nicméně to pravděpodobně ve výsledku nebude výrazný rozdíl oproti loňským velmi špatným výsledkům, a sklizeň tak bude spíše průměrná, co se týče množství a spíše podprůměrná co se týče kvality. Extrémní teploty v červnu a části července totiž negativně ovlivnily dozrávání zrna, která jsou v mnoha případech velmi malá a obsahují vyšší koncentraci dusíkatých látek. Oba parametry, tedy tzv. objemová hmotnost a obsah dusíkatých látek, jsou přitom zásadní faktory pro zařazení pšenice do potravinářské kategorie, respektive využití ječmene pro sladovnické účely.

Přestože celková sklizeň obilovin pravděpodobně přesáhne loňskou úroveň, lokálně byly dokonce zaznamenány ještě horší hektarové výnosy než v loňském roce a to především v oblastech tzv. srážkového stínu, na lehčích půdách a tam, kde došlo k extrémnímu přemnožení hraboše polního, jako jsou oblasti Jižní Moravy, Zlínska, Olomoucka, Opavska, části Vysočiny, či Litoměřicka.

U řepky olejné byly ve většině krajů letos zaznamenány nižší hektarové výnosy ve srovnání s loňskou skutečností, na vině především velmi teplý červen, vysoce nadprůměrný počet tropických dní, kdy řepka začala už v červnu zasychat. Nižší jsou v meziročním srovnání také osevní plochy, celková sklizeň bude tudíž znatelně nižší. Místy byly zaznamenány také problémy s nízkou olejnatostí zrna. Vzhledem k nižší sklizni v celé Evropské unii, která se odhaduje na cca 17,7 milionu tun a celkové spotřebě asi 23,5 milionů tun a omezení dovozu a výroby biopaliv z palmy olejné lze očekávat postupný nárůst ceny u této komodity.

Ing. Jan Doležal, tajemník Agrární komory České republiky