KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žňové zpravodajství k 29. červenci 2019

31/07/19
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

29.7.2019

Dle šetření SZIF k 29. 7. 2019 se sklizeň základních obilovin a řepky v 31. týdnu rozšířila do všech krajů ČR. Příznivý vývoj počasí umožnil intenzivnější pokračování žňových prací. Oproti minulému roku 2018 je i ve čtvrtém sklizňovém týdnu stále znatelný výrazně pomalejší průběh sklizňových prací jak u základních obilovin, tak také u řepky (tj. k 29. 7. 2019 je sklizeno 44,77 % ploch základních obilovin a 67,61 % ploch řepky, oproti 71,67 % ploch základních obilovin a 96,03 % ploch řepky ke dni 30. 7. 2018).
K aktuálnímu datu je sklizeno celkem 568,7 tis. ha obilovin, což představuje zhruba 44,77 % jejich ploch. Celková produkce obilovin dosahuje 3 160,4 tis. t, což je o 1 585 tis. tun nižší množství, než stav zjištěný touto dobou (30. 7.) v roce 2018 (bylo sklizeno 4 745,4 tis. tun). Postup sklizně i v letošním roce vykazuje značné lokální rozdíly. Nejpomaleji probíhají žně v Karlovarském kraji (sklizeno 22,69 %) a kraji Vysočina (sklizeno 22,80 %), kde zatím sklizeň obilovin nedosáhla ani čtvrtiny ploch. V podobném stavu je sklizeň i v Moravskoslezském kraji, kde je sklizeno pouze 25,55 % ploch obilovin. Naopak tradičně nejrychleji žně probíhají v Jihomoravském kraji, kde je sklizeno 72,55 % ploch základních obilovin, těsně následuje Ústecký kraj 71,70 % a dále s velkým odstupem Olomoucký kraj 57,19%.
Aktuální průměrný výnos základních obilovin podle šetření SZIF k 29. 7. 2019 vzrostl na 5,56 t/ha. V porovnání se sklizňovým rokem 2018 je aktuálně zjištěný výnos vyšší než výnos základních obilovin zjištěný ve stejném období minulého roku (výnos k 30. 7. 2018 byl 5,30 t/ha). Odhad výnosu bude průběžně zpřesňován, aktuálně se předpokládá meziročně vyšší sklizeň základních obilovin o 0,26 t/ha a nižší sklizeň řepky o 0,43 t/ha.
Sklizeň ozimého ječmene se blíží ke konci (sklizeno již 97,44 % ploch), z dosavadních výsledků lze odvozovat, že letošní sklizeň by měla být vyšší o 5,89 t/ha oproti 5,08 t/ha ve stejném období v roce 2018. Sklizeň pšenice ozimé a ječmene jarního se přiblížila 40 % sklizňových ploch, loni byla touto dobou u pšenice ozimé již téměř 78 % a u ječmene jarního na úrovni 60 %. Nejpomaleji probíhá sklizeň ovsa, dosud je sklizeno pouze 5,7 % ploch. V Karlovarském, Libereckém, Olomouckém kraji a kraji Vysočina sklizeň ovsa zatím nezačala.
K aktuálnímu datu je sklizeno 256,8 tis. ha (67,61 %) ploch řepky, nejvíce v Olomouckém 86,84 %, Jihomoravském 81,59 % a Ústeckém kraji 80,93 %. Produkce řepky zatím dosahuje 772,0 tis. tun s průměrným hektarovým výnosem 3,01 t/ha. Dosavadní hodnoty průměrného výnosu nasvědčují o meziročním propadu produkce o 0,43 t/ha.
V roce 2018 bylo ke dni 30. 7. 2018 sklizeno v ČR celkem 896,2 tis. ha obilovin (71,67 %) s produkcí 4 745,4 tis. tun a průměrným výnosem 5,30 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene – 100,2 tis. ha (97,6) s produkcí 508,7 tis. tun a průměrným výnosem 5,08 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 96,03 % ploch (395,5 tis. ha, 1 359,3 tis. tun) s průměrným výnosem 3,44 t/ha.

Kvalita obilovin:
K 29. 7. 2019 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 20 vzorků pšenice sklizně 2019 z celkem plánovaných 500. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 4. 7. – 18. 7. 2019.
Z analyzovaných 20 vzorků vyhověly všechny vzorky (tj. 100 %) požadavkům na číslo poklesu (norma 220 s: min 266 s, max 385 s), 18 vzorků (90 %) vyhovělo na obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 10,5 %, max 16,7 %) a sedimentační index (norma 30 ml: min 25 ml, max 72 ml), na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: min 75,8, max 83,2 kg/hl) 19 vzorků (tj. 95 %).
Jedná se o předběžnou informaci z malého počtu vzorků, pocházejících zejména z Jihomoravského kraje, což odpovídá postupu sklizně.

Přílohy