KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace z jednání představenstva AK ČR, které se konalo 11. června 2019 v Praze

13/06/19
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

13. 06. 2019


11. června 2019 v Praze – Představenstvo AKČR projednalo a jednohlasně schválilo návrh změny článku 5 Příspěvkového řádu AKČR, který vzešel z Usnesení XXVI. sněmu v souvislosti se zvýšením členských příspěvků a tím i nárůstu počtu delegátů sněmu. Úprava spočívá ve zvýšení minimální výše příspěvků potřebnou k vyslání jednoho delegáta na sněm z – do 30 tis. Kč na – do 60 tis. Kč a sjednocení nároku na dalšího delegáta za každých dalších 60 tis. Kč. Racionálně se tak sníží počet delegátů zhruba na předcházející úroveň.

Stejně tak se ukázalo za potřebné upravit dokumenty OAK, RAK, případně KAK, konkrétně Statut okresní agrární komory, Jednací řád okresní agrární komory a Volební řád shromáždění delegátů okresní agrární komory. Zákon o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky č. 301/1992 Sb., ve znění pozdějších úprav (dále jen zákon), konstatuje v § 8 odst. 1), že nejvyšším orgánem okresní komory je shromáždění delegátů a tvoří ho delegáti, zvolení členy okresní komory podle volebního řádu okresní komory. Využívání tohoto institutu je nejednotné a místo shromáždění delegátů se svolávají valné hromady, které jako nejvyšší orgán okresní komory nemají oporu v zákoně a nejsou uvedeny v okresních statutech. Zákon, ale většinou ani volební řády OAK nestanoví bližší způsob volby těchto delegátů. S ohledem na to, že podle § 13 odst. 2) zákona rozhoduje o volebním a jednacím řádu okresních komor sněm komory, navrhuje se způsob volby delegátů na shromáždění delegátů OAK jednotně upravit v dokumentech těchto komor. Mimoto v případě výrazného rozšíření členstva OAK v případě zavedení registrace se stane využití institutu shromáždění delegátů nezbytností a naplní se tak i ustanovení zákona. Navrhuje se tedy, aby způsob volby delegátů umožňoval vliv členů, kteří se zemědělstvím živí. Proto člen, který odvede OAK členský příspěvek do 1 tis. Kč, by měl při volbě delegátů 1 hlas a za každých dalších 1 tis. Kč další hlas. Například OAK má stanoven členský příspěvek 20 Kč/ha zemědělské půdy. Z 10 ha se odvede 200 Kč a člen bude mít 1 hlas, ze 100 ha se odvede 2000 Kč a člen bude mít 2 hlasy.

Ve všech orgánech OAK, to je shromáždění delegátů, představenstvo, dozorčí rada, i ve všech orgánech AK ČR, včetně sněmu, by nadále platila rovnost hlasů. Pro dodržení principu hospodárnosti se dále navrhuje, aby se počet členů shromáždění delegátů rovnal pětinásobku počtu členů představenstva OAK. Úpravu těchto dokumentů OAK nezbytné provést do konce října 2019.

Členové představenstva AK ČR tyto změny jednohlasně přijali a v usnesení se zavázali projednat předložené návrhy v rámci své působnosti a předložit připomínky z regionů do konce července na Úřad AK ČR Praha tak, aby bylo možno návrhy dopracovat a schválit na jednání představenstva na Zemi živitelce 2019. Mimořádný sněm AK ČR se uskuteční v předpokládaném termínu ve druhé polovině měsíce listopadu 2019 tak, aby byl dostatek času tyto změny projednat a finálně zapracovat.

Představenstvo AK ČR také projednalo a schválilo předloženou nominaci šesti kandidátů do předsednictva Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, jehož volby budou koncem června. Představenstvo ve svém posledním bodě jednání vyhodnotilo výsledky voleb do Evropského parlamentu.

Úřad AK ČR Praha