KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace z jednání představenstva AK ČR, které se konalo 12. února 2019 v Praze

18/02/19
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

13. 02. 2019


Jednání se konalo pod vedením Zdeňka Jandejska a za přítomnosti Petra Jílka, náměstka ministra zemědělství, Miloše Jirovského, ředitele Sekce regionálních odborů a Vladimíra Ecka, ředitele PGRLF. V úvodním slově se prezident komory věnoval aktuálním tématům z činnosti komory jako je řešení protierozní vyhlášky, opatřením DZES 5 a s požadavkem na racionální nastavení DZES 7. Dále to jsou jednání k novele zákona o ovzduší s dodržením národních závazků přimíchávání biosložek. Zásadní diskuze se vedla k řešení polské kauzy s hovězím masem a nekvalitními polskými potravinami, které podlamují důvěru nejenom v polskou produkci. Představenstvo v této souvislosti vyjádřilo plnou podporu krokům MZe, SVS a SZPI k řešení nálezů nekvalitních a potenciálně rizikových potravin a důslednou ochranu tuzemského trhu, včetně kontrol dovozů v terénu. Prezident členy představenstva také informoval o organizačních změnách vyplývajících z uzavření kanceláře AK ČR v Olomouci, kdy je veškerá činnost přesunuta na úřad AK ČR v Praze.

Náměstek Petr Jílek přítomné informoval o průběhu administrace žádostí za sucho 2018, kde bude většina financí prvního kola vyplacena do konce února. Do druhého kola na tržní plodiny bylo přijato 3.700 žádostí a teprve na základě součtu finančních požadavků bude rozhodnuto o výši kompenzací na jednotlivé plodiny. Dále vyjasnil systém rozšířené zelené nafty a přípravu prováděcí vyhlášky, vyjádřil se ke státním kontrolám polského masa a upozornil na vládní závazek snižovat rozpočty resortů pro rok 2020. Miloš Jirovský okomentoval harmonogram výplat SZIF, který je bezproblémově plněn, informoval o novelách zákona o zemědělství a o SZIF či plnění 7. kola PRV. Vladimír Eck, ředitel PGRLF představil aktuální činnost a záměry fondu do budoucna s tím, že hlavní tituly zůstávají nadále v účinnosti a řeší se koncepční nastavení působnosti tak, aby fond vhodně doplňoval a posiloval portfolio resortních podpor.

V rámci komoditní problematiky byla vyhodnocena sklizeň obilovin a řepky, máku, cukrovky, ovoce a zeleniny. I přes nízkou úrodu se musí značná část obilovin vyvézt. Díky otevření trhu biopalivům ze sóji z Jižní Ameriky v objemu 1,2 mil. tun významně roste tlak produkci a odbyt řepky, jejíž plocha je pro letošní sklizeň na úrovni do 380 tis. hektarů. Stále větší problémy způsobují neuvážené zákazy přípravků na ochranu rostlin. Nadále zůstává značná rozkolísanost trhu s cukrem a tlak na české producenty ovoce a zeleniny. U živočišných komodit byly vyhodnoceny sektory produkce mléka, jehož produkce meziročně klesla o 1 – 1,5 %, hovězího a drůbežího masa a vajec, jejichž realizační cena je na hraně rentability.

Dlouhodobě kritická je i přes podpory situace v sektoru chovu prasat a výrobě vepřového masa, kde se ze strany chovatelů očekává další snižování stavů, protože produkce je dlouhodobě nerentabilní.

Zcela zásadní budou pro zemědělce volby do Evropského parlamentu, které budou v ČR ve dnech 24. – 25. května. Stávající europoslanci necítí vůči českým agrárním prioritám žádné závazky, což se potvrdilo například nyní, nezájmem o řešení kompromisních pozměňovacích návrhů k reformě SZP po 2020. Zemědělci by se vůči tomuto měli svou volbou budoucích europoslanců ostře vymezit. Agrární komora společně se slovenskou komorou a Stálým zastoupením ČR zorganizovala v Bruselu dne 5. února česko-slovenský večer, kde proběhla debata k aktuálnímu vývoji jednání o Společné zemědělské politice. Jak se aktuálně ukazuje, je pro dobrovolné zastropování 23 zemí EU. Stále více je však mimo jiné pravděpodobnější, že se otázku SZP nepodaří uzavřít a bude nezbytné nastavit parametry pro přechodné období.

Představenstvo AK ČR plně podpořilo tzv. Lesnickou výzvu, jako společného prohlášení profesních organizací lesního a dřevařského sektoru o podpoře a přijetí opatření v sektoru lesního hospodářství vedoucí k obnovení stabilizace pěstebních, těžebních, zpracovatelských a odbytových možností lesů.

Představenstvo vzalo na vědomí aktualizaci organizačního zabezpečení XXVII. sněmu AK ČR, který se bude konat dne 12. května v Brně, dále informaci o předběžném výsledku hospodaření AK ČR v roce 2018 a návrhu rozpočtu pro rok 2019 a plnění příspěvkové kázně. Další řádné jednání je plánované na 11. května 2019.

Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR