1.1.2019

Čeští experti na životní prostředí a zemědělství vyzvali na konci roku 2018 Vládu ČR, aby udělovala evropské dotace pouze farmářům, kteří svou činností pomáhají k ochraně půdy, vody a krajiny. Výzva odpovídá na současnou situaci, kdy Evropská komise po roce 2020 plánuje balík dotací o pět procent snížit a omezit udělování dotací velkým agropodnikům.

Výzva Vládě ČR obsahuje zejména tento výčet požadavků:

  • Podporovat výrobu a využívání kompostů, pěstování zeleného hnojení a aplikaci statkových hnojiv na úkor průmyslových hnojiv.
  • Podporovat systémy integrované produkce a ochrany rostlin, které přirozeným způsobem chrání rostliny a snižují spotřebu postřiků na ochranu rostlin (pesticidů).
  • Podporovat práci s půdou a investice do půdy (meziplodiny, podsevy, bilanční hnojení, střídání a množství plodin) prostřednictvím systému hodnocení (bonifikace / bodový systém) na podporu “zdraví půdy” s cílem zachovat život v půdě, podpořit rozvoj mikroorganismů a stabilitu půdní struktury, včetně sledování množství a poměrů živin na zemědělských pozemcích.
  • Nastavit pravidla pro omezení velikosti půdních bloků pro pěstování jedné plodiny podle místních podmínek na 20 – 40 ha.
  • Podporovat tvorbu a údržbu malých vodních ploch a údržbu vodotečí.
  • Podporovat tvorbu krajinných prvků a rozvoj agrolesnictví.
  • Při nastavování ekonomických nástrojů a hodnocení přínosů a dopadů započítávat všechny externality.
  • Zavést systematickou podporu vzdělávání na všech úrovních a výměnu zkušeností se špičkovými pracovišti ve světě pro vzdělávání expertů.

Na sestavení prohlášení se v průběhu listopadu a prosince 2018 doposud podíleli:

Ing. Michaela Budňáková, ministerstvo zemědělství, ministerský rada
Prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, vedoucí katedry pedologie a ochrany půdy České zemědělské univerzity
Petr Havel, Agrární analytik, šéfredaktor portálu Naše voda
Ing. Vratislava Janovská Ph.D., krajinná ekoložka
Ing. Radim Kotrba, Ph.D., fakulta tropického zemědělství, Česká zemědělská univerzita
Mgr. Pavel Šremer, místopředseda Společnosti za trvale udržitelný život
Alena Malíková, Bioinstitut, o.p.s., Institutu pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny v Olomouci
Ing. Tibor Schwarz, Dis., poradce pro Zelený Dům Chrudim
Jan Valeška, PRO-BIO LIGA, Asociace místních ekologických iniciativ, Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství
Doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D., Ředitelství ochrany přírodních zdrojů při Evropské komisi, bývalý ministr životního prostředí
Ing. arch. Martin Říha
Arne Springorum, MBA, hydrogeolog, environmentální konzultant ve společnosti HE Consulting s.r.o.
Ondřej Holubík, půdní chemik, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
Ing. Jakub Neužil, zemědělec, jednatel společnosti AGROLA-EKO s.r.o,
Ing Jakub Neužil, zemědělec, jednatel společnosti AGROLA-EKO s.r.o,
Ing. Kateřina Koubová, manažer projektu Kompostuj.cz
Tomáš Hodek, předseda spolku Ekodomov

Zdroj: Enviweb, Hospodářské noviny