KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 30.7.2018

02/08/18
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

30.7.2018

Dle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 30. 7. 2018 sklizeň základních obilovin a řepky v 30. týdnu zaznamenala výrazný postup a žně v ČR se přiblížily do závěrečné čtvrtiny. Ideální žňové počasí bez výraznějších výkyvů umožnilo sklízet základní obiloviny a řepku prakticky nepřetržitě. Místní bouřky sice na některých místech ČR nakrátko zpomalily ideální průběh žňových prací, ale celkově jsou oproti minulému roku v pátém sklizňovém týdnu ve značném předstihu v postupu sklizňových prací jak u základních obilovin, tak také ve sklizni řepky (tj. k 30. 7. 2018 je sklizeno 71,7 % ploch základních obilovin a 96 % ploch řepky oproti 28,3 % ploch základních obilovin a 41,5 % ploch řepky ke dni 31. 8. 2017).

K aktuálnímu datu je sklizeno celkem 896,2 tis. ha obilovin, což představuje zhruba 71,7 % jejich ploch. Celková produkce obilovin dosahuje 4 745,4 tis. t, což je o 2 866,3 tis. tun vyšší množství než stav zjištěný v tuto dobou (31. 7.) v roce 2017 (bylo sklizeno 1 879,1 tis. tun). Přesto postup sklizně i nadále vykazuje značné lokální rozdíly. Nejpomalejší jsou žně v Karlovarském kraji, kde je zatím sklizeno pouze 20,8 % ploch obilovin a 45,1 % ploch řepky. Sklizeň zaostává také v Moravskoslezském kraji, kde je sklizeno 27,5 % ploch základních obilovin. Naopak tradičně nejrychlejší jsou žně v Jihomoravském, Zlínském a Středočeském kraji. V těchto krajích je sklizeno 93,1 %, 82,4 % a 82,2 % ploch základních obilovin a 99,9 %, 90,9 % a 98,2 % ploch řepky. Aktuální průměrný výnos obilovin ve výši 5,3 t/ha je na velmi dobré úrovni a mírně vyšší než v roce 2017, kdy dosáhl k tomuto datu hodnoty 5,26 t/ha.

U konce je sklizeň ozimého ječmene, kde je ze sklizňové plochy 102,6 tis. ha posekáno 97,6 tis. ha s průměrným výnosem 5,08 t/ha, což znamená pokles o 0,62 t/ha oproti výnosu z roku 2017. Nejvýznamnější obilovina – pšenice ozimá je sklizena na 78,3 % sklizňových ploch s průměrným výnosem 5,49 t/ha, což je mírné navýšení o 0,35 t/ha ve srovnání s loňskou sklizní. Celková produkce pšenice dosahuje výše 3 322,4 tis. tun a celková produkce obilovin je zatím na úrovni 4 745,4 tis. tun.

Sklizeň řepky je ve své finální části. K aktuálnímu datu je sklizeno 395,5 tis. ha (96 %) plochy řepky v ČR. Pro srovnání, ve stejném období minulého roku bylo sklizeno 163,5 tis. ha (41,5 %). Nad 90 % sklizených ploch řepky vykazují všechny kraje s výjimkou  Moravskoslezského a Karlovarského kraje, kde je posekáno 69,9 % a 45,1 %. Průměrné výnosy řepky za celou ČR jsou nadprůměrné a dosahují výše 3,44 t/ha, což představuje výrazný nárůst oproti výsledkům z loňského ročníku, kdy výnosy touto dobou dosahovaly 2,86 t/ha. Celkem je sklizeno 1 359,3 tis. tun řepky.

V roce 2017 bylo ke dni 31. 7. 2017 sklizeno v ČR celkem 357,1 tis. ha obilovin (28,3 %) s produkcí 1 879,1 tis. tun a průměrným výnosem 5,26 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene – 93,7 tis. ha s produkcí 519 tis. tun a průměrným výnosem 5,7 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 41,5 % ploch (163,5 tis. ha, 467,1 tis. tun) s průměrným výnosem 2,86 t/ha.

Kvalita obilovin: k datu 27. 7. 2018 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 54 vzorků pšenice sklizně 2018 z celkem plánovaných 500. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 22. 6. – 16. 7. 2018. Nejvíce analyzovaných vzorků pochází z kraje Jihomoravského (30), Zlínského (9) a Středočeského (8). Z analyzovaných 54 vzorků vyhověly všechny vzorky (tj. 100 %) požadavkům na číslo poklesu (norma 220 s: min 247 s, max 400 s) a zároveň všechny vyhověly také na obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 11,9 %, max 18,9 %). Na sedimentační index (norma 30 ml: min 20 ml, max 73 ml) vyhovělo 53 vzorků (tj. 98 %), na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: min 72,9, max 84,6 kg/hl) 46 vzorků (tj. 85 %). Kvalitu zatím nelze objektivně hodnotit vzhledem k nízkému počtu vzorků ze sklizně základních obilovin. Kvalitu pšenice lze zatím hodnotit zatím jako celkově dobrou. Ve srovnání s loňským rokem jsou zatím vysoké hodnoty N-látek a Zelenyho testu. Objemová hmotnost je zatím většinou na dobré úrovni, vyskytují se však i vzorky s drobnějším zrnem. Hodnoty čísla poklesu jsou vysoké.

Výskyt mykotoxinů – pšenice:

Ze 12 dosud analyzovaných vzorků pšenice mělo 6 vzorků (50 %) negativní obsah DON, tj. menší než limit detekce použité metody (20 μg/kg) a všechny vzorky (100%) měly negativní obsah ZEA (<2 μg/kg). Maximální obsah DON byl zjištěn ve výši 60 μg/kg.

Všechny vzorky vyhověly limitu pro potravinářskou pšenici, který činí podle nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 pro DON 1250 μg/kg a pro ZEA 100 μg/kg.

Mezi dosud analyzovanými vzorky je vyšší podíl vzorků kontaminovaných mykotoxinem DON, hodnoty jeho obsahu však jsou nízké. Obsah ZEA zjištěn nebyl u žádného vzorku.

Přílohy