KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 20.8.2018

21/08/18
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

20.8.2018

Sklizeň základních obilovin a řepky v ČR byla v 33. týdnu prakticky skončena, neboť zbývá sklidit v celé ČR 1 247 ha základních obilovin (tj. 0,1 %). Sklizeň řepky je ukončena, je posekáno 100 % sklizňových ploch. Dle aktuálního zjištění MZe prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) je k datu 20. 8. 2018 sklizeno v ČR 99,9 % ploch základních obilovin. Z českých krajů nemá sklizeno kraj Pardubický (zbývá sklidit 258 ha), kraj Karlovarský (zbývá 179 ha) a kraj Liberecký (zbývá 82 ha). Na Moravě nemá ukončenou sklizeň  kraj Moravskoslezský (zbývá 728 ha). Ke dni 20. 8. 2018 je sklizeno 6 619,1 tis. tun obilovin s průměrným výnosem 5,30 t/ha a 1 422,8 tis. tun řepky s průměrným výnosem 3,45 t/ha).

Ke dni 20. 8. 2018 je sklizeno 102 602 ha (100 %) ozimého ječmene v ČR s produkcí 520,8 tis. tun a průměrným výnosem 5,08 t/ha. Pšenice ozimá je sklizena z 99,95 %, je posekáno 773,3 tis. ha a produkcí 4 321,5 tis. t a  průměrným výnosem 5,59 t/ha. Ozimé žito je sklizeno z 25,4 tis. ha (99,98 %) s produkcí 125 tis. tun a s průměrným výnosem 4,93 t/ha. Jarní ječmen je sklizen 221,6 tis. ha (99,77 %) s produkcí 1 098,1 tis. tun a průměrným výnosem 4,95 t/ha, jarní pšenice je sklizeno 45,9 tis. ha (99,74 % ploch) s produkcí 204,3 tis. tun a s průměrným výnosem 4,45 t/ha, triticale je sklizeno 37,8 tis. ha (99,87 %) s produkcí 183,3 tis. tun a průměrným výnosem 4,85 t/ha. Ovsa je sklizeno 42,6 tis. ha (99,58 % sklízené plochy) s produkcí 166,3 tis. tun a s průměrným výnosem 3,9 t/ha. Celková produkce základních obilovin dosahuje výše 6 619,1 tis. tun a produkce řepky 1 422,8 tis. tun.

Druhý odhad ČSÚ sklizně základních obilovin k 15. 7. 2018 (vydaný dne 13. 8. 2018) předpokládá průměrný výnos ve výši 5,07 t/ha a produkci 6 344,6 tis. tun. Sklizeň u řepky ČSÚ odhaduje na 1 287,4 tis. tun s průměrným výnosem 3,13 t/ha, což by znamenalo mírně nadprůměrnou sklizeň v ČR.

Při porovnání sklizní základních obilovin a řepky dle zjištění SZIF a dle druhého odhadu sklizně ČSÚ je patrný vyšší rozdíl výše sklizně jak u obilovin, tak u řepky. Dle zjištění SZIF je sklizeň obilovin o + 274,5 tis. tun vyšší než u sklizně dle ČSÚ a u řepky činí rozdíl + 135,4 tis. tun. Rovněž tak jsou zjištěny i vyšší výnosy – u obilovin o + 0,23 t/ha a u řepky o + 0,32 t/ha.

Kvalita obilovin

Kvalita sklizně pro pšenici potravinářskou: k 20. 8. 2018 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 188 vzorků pšenice sklizně 2018 z celkem plánovaných 500. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 22. 6. – 2. 8. 2018. Nejvíce analyzovaných vzorků pochází z krajů Jihomoravského (52), Zlínského (37), Olomouckého a Vysočina (15) a Moravskoslezského (14). Z ostatních krajů je 12 vzorků ze Středočeského kraje a Pardubického kraje, 10 vzorků z kraje Ústeckého, 9 a 6 vzorků z krajů Plzeňského a Hradeckého, z kraje Jihočeského 3 vzorky a jeden vzorek z Karlovarského kraje.

Z analyzovaných 188 vzorků vyhovělo 180 vzorků (tj. 96 %) požadavkům na číslo poklesu a 178 vzorků (95 %) na obsah dusíkatých látek. Na sedimentační index vyhovělo 173 vzorků (tj. 92 %), na objemovou hmotnost 174 vzorků (tj. 93 %).

Kvalitu pšenice je možno hodnotit zatím jako dobrou. Průměrné hodnoty N-látek oproti prvním výsledkům založeným na rozborech nejdříve sklizených vzorků mírně poklesly, s tím, jak jsou postupně analyzovány vzorky z různých oblastí republiky. I tak jsou však na velmi dobré úrovni, s průměrem 13,6 %, což je srovnatelné s loňskými konečnými výsledky Objemová hmotnost je překvapivě také na dobré úrovni, pouze z oblastí nejvíce postižených suchem a sklizených nejdříve (zejména kraj Jihomoravský, Středočeský) se vyskytly vzorky s drobnějším zrnem. Podíl vzorků vyhovujících na objemovou hmotnost s analýzami později sklizených vzorků mírně narůstá. Hodnoty čísla poklesu jsou obecně vysoké, zaznamenáno bylo pouze 8 porostlých vzorků (po 2 z Pardubického kraje a Vysočiny a po 1 z každého z moravských krajů).

Ze 45 dosud analyzovaných vzorků pšenice mělo 26 vzorků (58 %) negativní obsah DON, tj. menší než limit detekce použité metody (20 μg/kg) a všechny vzorky (100 %) měly negativní obsah ZEA (<2 μg/kg). Maximální obsah DON byl zjištěn ve výši 477 μg/kg (Karlovarský kraj, odrůda Viriato, předplodina kukuřice). Všechny vzorky vyhověly limitu pro potravinářskou pšenici, který činí podle nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 pro DON 1250 μg/kg a pro ZEA 100 μg/kg.

Mezi dosud analyzovanými vzorky je ve srovnání s loňským rokem vyšší podíl vzorků kontaminovaných mykotoxinem DON, hodnoty jeho obsahu však jsou nízké. Obsah ZEA zjištěn nebyl u žádného vzorku.

Kvalita sklizně sladovnického ječmene 2018 je průběžně analyzovaná ve Výzkumném ústavu pivovarnickém a sladařském v Brně. K 17. 8. 2018 bylo kompletně analyzováno 121 vzorků sladovnických odrůd ječmene. Nejvíce vzorků pocházelo z kraje Olomouckého (35), Jihomoravského (16), Zlínského (15), Královéhradeckého (14), Středočeského (11) a Kraje Vysočina. Dále byly zastoupeny vzorky z kraje, Ústeckého (2), Jihočeského (1) a Karlovarského kraje (1). V souboru bylo zastoupeno 19 vzorků ozimých sladovnických odrůd, 62 vzorků jarních odrůd pro CHZO České pivo a 40 vzorků ostatních odrůd. Analyzované vzorky byly sklizeny v období od 20. 6. do 7. 8. 2018.

Průměrná vlhkost analyzovaných vzorků byla 12,3 % (normě nevyhovělo 2,5 % vzorků). Průměrná hodnota přepadu na sítě 2,5 mm byla 90,9 % (min. 35,3 %, max. 99,9 %). Požadavkům na hodnoty přepadu (min. 85 %) nevyhovělo 13,2 % vzorků. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky nevyužitelných byl 2,2 % (min. 0,3 %, max. 5,7 %) a požadavku normy nevyhověla 21,5 % vzorků. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky částečně využitelných byl 4,8 % (min. 0,4 %, max. 16,6 %) a požadavku normy nevyhovělo 29,8 % vzorků. Průměrný obsah dusíkatých látek v zrnu ječmene byl 12,4 % (min. 9,4 %, max. 15,9 %) a požadavku normy nevyhovělo 66,1 % vzorků. Požadavkům na klíčivost nevyhovělo 3,3 % vzorků a průměrná klíčivost byla zjištěna 98,6 % (min. 95 %, max. 100 %).

V porovnání s minulým hodnocením došlo ke zmírnění nepříznivých průměrných hodnot přepadu (z 87,4 na 90,9 %) a obsahu dusíkatých látek v zrnu ječmene (z 13 na 12,4 %). Přesto je obsah dusíkatých látek vysoký a jedná se o nejproblematičtější parametr kvality ječmene z letošní sklizně.

Přílohy:

  • Žně 2018 – celá ČR DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 61 KB)
  • Žně 2018 – postup sklizně dle krajů XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 166 KB)