KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 13.8.2018

14/08/18
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

13.8.2018

Sklizeň základních obilovin a řepky byla díky příznivému počasí v 32. týdnu téměř ukončena. V současnosti k  13. 8. 2018 sklizeno 98,8 % základních obilovin. Sklizeň je těsně před svým závěrem. K uvedenému datu zbývá sklidit 15 487 ha (1,2 %) ploch základních obilovin. Nejvíce zaostává ve sklizni  kraj Moravskoslezský a Karlovarský, kde je sklizeno 90,9 % (55,0 tis ha z 60,5 tis. ha) a 93,9 % (18,4 tis. ha z 19,6 tis. ha) ploch obilovin. Řepka je prakticky sklizena ve všech krajích z 100,0 %, s výjimkou krajů Středočeského a Moravskoslezského, kde zbývá sklidit 534 ha a 229 ha (celkem 0,2 %). Ke dni 13. 8. 2018 je sklizeno 6 561,5 tis. tun obilovin s průměrným výnosem 5,31 t/ha a 1 420,3 tis. tun řepky s průměrným výnosem 3,46 t/ha).

K 13. 8. 2018 je sklizeno 102 586 ha (99,9 %) ozimého ječmene v ČR s produkcí 520,8 tis. tun a průměrným výnosem 5,08 t/ha, což je o 0,71 t/ha nižší výnos než v roce předcházejícím. Naše hlavní obilovina, pšenice ozimá je sklizena z 99,5 %, je posekáno
769,8 tis. ha a produkcí 4 305,0 tis. t a  průměrným výnosem 5,59 t/ha, což je o 0,30 t/ha méně než loňský výnos. Ozimého žita je sklizeno z 24,9 tis. ha (98,4 %) s produkcí 123,9
tis. tun a s průměrným výnosem 4,97 t/ha. Jarního ječmene je sklizeno 218,0 tis. ha (98,1 %) s produkcí 1 082,3 tis. tun a průměrným výnosem 4,97 t/ha, jarní pšenice je sklizeno 44,4 tis. ha (96,6 % ploch) s produkcí 197,5 tis. tun a s průměrným výnosem 4,44 t/ha, triticale je sklizeno 36,1 tis. ha (95,3 %) s produkcí 176,5 tis. tun a průměrným výnosem 4,89 t/ha. Ovsa je sklizeno 39,2 tis. ha (91,6 % sklízené plochy) s produkcí 155,6 tis. tun
a s průměrným výnosem 3,97 t/ha. Celková produkce základních obilovin dosahuje výše 6 561,5 tis. tun a produkce řepky 1 420,3 tis. tun.

Druhý odhad ČSÚ sklizně základních obilovin k 15. 7. 2018 (vydaný dne 13. 8. 2018) předpokládá průměrný výnos ve výši 5,07 t/ha a produkci 6 344,6 tis. tun. Sklizeň u řepky ČSÚ odhaduje na 1 287,4 tis. tun s průměrným výnosem 3,13 t/ha, což by znamenalo mírně nadprůměrnou sklizeň v ČR.

V roce 2017 bylo ke dni 14. 8. 2017 sklizeno v ČR celkem 1 246,5 tis. ha obilovin (98,7 %) s produkcí 7 861,7 tis. tun a průměrným výnosem 6,31 t/ha a 392,9 tis. ha řepky (99,9 %) s produkcí 1 402,2 tis. t a průměrným výnosem 3,57 t/ha. Sklizeň obilovin a řepky tak byla
u svého konce.

Kvalita obilovin: K 10. 8. 2018 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 124 vzorků pšenice sklizně 2018 z celkem plánovaných 500. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 22. 6. – 29. 7. 2018. Nejvíce analyzovaných vzorků pochází z kraje Jihomoravského (42), Zlínského (33)
a Olomouckého (14). Z ostatních krajů je 10 vzorků ze Středočeského kraje a Ústeckého kraje, 6 a 5 vzorků z krajů Hradeckého a Pardubického a z kraje Vysočina 3 vzorky.

Z analyzovaných 124 vzorků vyhovělo 122 vzorků (tj. 98 %) požadavkům na číslo poklesu (norma 220 s: min. 112 s, max. 402 s) a 119 vzorků (96 %) na obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min. 9,3 %, max. 18,9 %). Na sedimentační index (norma 30 ml: min. 19 ml, max. 73 ml) vyhovělo 114 vzorků (tj. 92 %), na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: min. 72,8, max. 85,4 kg/hl) 112 vzorků (tj. 90 %).

Kvalitu pšenice je možno hodnotit zatím jako dobrou. Průměrné hodnoty N-látek oproti prvním výsledkům založeným na rozborech nejdříve sklizených vzorků mírně poklesly, s tím, jak jsou postupně analyzovány vzorky z různých oblastí republiky. I tak jsou však na velmi dobré úrovni, s průměrem 13,7 %, což je srovnatelné s loňskými konečnými výsledky. Objemová hmotnost je překvapivě zatím také na dobré úrovni, pouze z oblastí nejvíce postižených suchem (zejména kraj Jihomoravský, Středočeský) se vyskytly vzorky s drobnějším zrnem. Hodnoty čísla poklesu jsou obecně vysoké, zaznamenány byly pouze
2 porostlé vzorky (po 1 z Olomouckého a Zlínského kraje).

 

Z 36 dosud analyzovaných vzorků pšenice mělo 15 vzorků (42 %) negativní obsah DON, tj. menší než limit detekce použité metody (20 μg/kg) a všechny vzorky (100%) měly negativní obsah ZEA (<2 μg/kg). Maximální obsah DON byl zjištěn ve výši 477 μg/kg (Karlovarský kraj, odrůda Viriato, předplodina kukuřice). Všechny vzorky vyhověly limitu pro potravinářskou pšenici, který činí podle nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 pro DON 1250 μg/kg a pro ZEA 100 μg/kg.

Mezi dosud analyzovanými vzorky je ve srovnání s loňským rokem vyšší podíl vzorků kontaminovaných mykotoxinem DON, hodnoty jeho obsahu však jsou nízké. Obsah ZEA zjištěn nebyl u žádného vzorku.

Kvalita sklizně sladovnického ječmene 2018 je průběžně analyzovaná ve Výzkumném ústavu pivovarnickém a sladařském v Brně. K 10. 8. 2018 bylo kompletně analyzováno 52 vzorků sladovnických odrůd ječmene. Nejvíce vzorků pocházelo z kraje Královéhradeckého (13), Zlínského (13), Jihomoravského (11) a Středočeského (10). Dále byly zastoupeny vzorky z kraje Vysočina (2), Ústeckého (2) a Karlovarského kraje (1). V souboru bylo zastoupeno 19 vzorků ozimých sladovnických odrůd. Analyzované vzorky byly sklizeny v období od 20. 6. do 1. 8. 2018.

Průměrná vlhkost analyzovaných vzorků byla 12,3 % (normě nevyhovělo 5,8 % vzorků). Průměrná hodnota přepadu na sítě 2,5 mm byla 87,4 % (min. 35,3 %, max. 97,4 %). Požadavkům na hodnoty přepadu (min. 85 %) nevyhovělo 23,1 % vzorků. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky nevyužitelných byl 2,2 % (min. 0,3 %, max. 4,7 %) a požadavku normy nevyhověla 21,2 % vzorků. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky částečně využitelných byl 4,7 % (min. 0,4 %, max. 15,7 %) a požadavku normy nevyhovělo 30,8 % vzorků. Průměrný obsah dusíkatých látek v zrnu ječmene byl 13,0 % (min. 10,2 %, max. 15,9 %) a požadavku normy nevyhovělo 82,7 % vzorků. Požadavkům na klíčivost nevyhovělo 5,8 % vzorků a průměrná klíčivost byla zjištěna 98,3 % (min. 95 %, max. 100 %).

Na základě dosud analyzovaných vzorků z letošní sklizně je patrný vysoký obsah dusíkatých látek v zrnu ječmene. Příznivý je nízký výskyt biologicky poškozených zrn.

Přílohy