KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kulatý stůl k zemědělskému školství

21/05/18
viz. zdroj

INFORMACE č. 46/2018

Dne 3. května 2018 se uskutečnil na krajském úřadě v Ústí nad Labem „kulatý stůl“ k zemědělskému školství Ústeckého kraje pod záštitou 1. náměstka hejtmana PhDr. Martina Kliky, MBA, DBA. Zúčastnili se zástupci MZe, AK ČR, krajského úřadu, zemědělských škol a zemědělců (zastupovala Ludmila Holadová, ředitelka OAK Most)

 

Představení současných potřeb zemědělců – Ludmila Holadová

 

·        Potřeby podnikatelů – Ing. Martina Pýcha, AK ČR

o      je potřeba organizovat kurzy pro zvýšení vzdělanosti zemědělců

o      stipendia jsou jen u podporovaných oborů – řezník – uzenář

o      zapůjčování strojů školám od podnikatelů, obsluha strojů může fungovat jako odborní učitelé učilišť

o      věnovat pozornost odborným poradcům, aby pomáhali – spolupracovat

o      příspěvky na řidičáky, některé školy nemají

 

·        Představení současných potřeb zemědělců

 

a)      Zatraktivnit výuku zemědělských oborů vybavením zemědělských škol nákupem moderních strojů a pomůcek.

Pokud chceme, aby v zemědělství pracovali mladí lidé, a měli jsme tak zajištěnou generační obměnu, musíme školy zatraktivnit pro studenty a nabídnout jim k výuce moderní stroje a zařízení

Využít program Centra odborné přípravy MZe a využít dotací na nákup strojů a zařízení, vybavení do laboratoří a další pomůcky pro daný zemědělský obor, např. traktory, secí stroje, GPS navigace, drony atd.

b)      Propojit praxi a odborné vzdělávání formou spolupráce zemědělských, lesnických, potravinářských a veterinárních podniků se středními a vyššími odbornými školami. Praktickou výuku podporovat programem MZe školní závody.

c)      Problémy zemědělství jsou shodné napříč celou republikou:

·         Nedostatek pracovní síly v zemědělství

·         V praxi chybí agronomové, zootechnici, dojičky, traktoristé

·         Mzdy v zemědělství jsou srovnatelné s jinými profesemi, ale musíme lépe konkurovat ostatním profesím.

·         V zemědělství je nutno pracovat o víkendech, svátcích, příp. na směny. Kumuluje se práce podle počasí, musí se pracovat v prodloužených směnách do pozdních nočních hodin (žně).

·         Někteří absolventi odcházejí do jiných oborů, než vystudovali.

·         Zkušeností z praxe je, že absolventi by měli být kvalifikovanou pracovní silou a být schopni pracovat s technologiemi, které jsou na farmách.

·         Zemědělství je velmi rozmanité, proto musí absolventi ovládat více profesí, to není jako práce u pasu. Absolvent musí být univerzální a musí si v praxi sám poradit. Už dávno neplatí, že do zemědělství jdou absolventi nebo lidé bez vzdělání, kteří nenašli nikde své uplatnění.

·         V zemědělství chybí koncepce.

·         Chybí také pozitivní pohled na zemědělství – vrátit zemědělství pozitivní tvář, hlavně u veřejnosti – jako významný obor národního hospodářství

·         Nabídnout žákům základních škol a jejich rodičům „Dny otevřených dveří“ – nejen na školách, ale také na farmách, aby viděli, jaká je to zajímavá práce.

·         ÚK plánuje podporu statku Jezerka, jako ekologické centrum neformálního vzdělávaní v oblasti environmentální výchovy

·         V současné době je u žáků základních škol velmi malý zájem o práci v oboru zemědělství. Je třeba větší propagace ze strany médií o zemědělských školách, práci v zemědělství, na farmách atd.

·         V Ústeckém kraji u příležitosti krajských dožínek na Peruci se koná vždy výstava všech nejmodernějších strojů, traktorů, kombajnů atd. v zemědělství, o kterou je velký zájem u dětí ze základních škol i dospělých. Je to dobrá ukázka a propagace zemědělství.

·         Omezit byrokracii a administrativní zátěž v zemědělství (ale i u škol), která namísto, aby se snižovala, velmi roste – je to už neúnosné a nezbývá čas na vlastní práci. Můžeme psát, argumentovat, hovořit s poslanci či ministry, ale nic se neděje, ale všude se skloňuje – snížíme byrokratickou zátěž – kde?

 

Prezentaci zemědělského školství Ústeckého kraje podala Ing. Dagmar Waicová – vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KE STAŽENÍ ZDE

 

Prezentaci Statku Jezerka u Kadaně podala Ing. Monika Pauliová – vedoucí statku KE STAŽENÍ ZDE

 

 

Programy:

Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020

Určeno všem vlastníkům lesů na území ÚK (dílčí omezení podle pásem ohrožení imisemi či velikostí lesního majetku)

Program podporuje:

        Zalesňování (první či opakované)

        Hnojení kultur (individuální k sazenicím, nikoliv letecké – Mze)

        Ochrana porostů a sazenic (oplocenky, individuální ochrana – tubusy, oplůtky)

Výše podpory

        Podle sazeb v programu

        min. 20.000,-Kč/žádost

        max. není stanovena

Rozpočet pro rok 2018 7 mil. (59 žádostí za cca 8,1 mil.)

Výzva: od 15. 1. 2018 do 15. 2. 2018

 

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020

Určeno pro fyzické i právnické osoby, obce, zájmové spolky atd.

Program podporuje:

        Obnovu krajiny a biodiverzity (zakládání, obnova a péče o větrolamy, doprovodnou zeleň, břehové porosty, tůně, mokřady, bio pásy na orné půdě aj.)

        Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (aktivity EVVO na školách a mimo školy, EVVO projekty, lesní pedagogiku, zájmové kroužky)

        Záchranné stanice (investiční podpora a podpora na provoz ZS)

        Včelaře (materiál a pomůcky pro začínající i stávající včelaře)

        Rybářství a rybníkářství (vybavení či násady původních druhů ryb)

Výše podpory

        min. 5.000,-Kč,

        max. 20.000,-Kč (včelaři), 50.000,-Kč (kroužky, rybářství), 200.000,-Kč (biodiverzita, EVVO, ZS – neinvestiční), 500.000,-Kč ( ZS – investiční), výše dotace 100% u ZS, 80% ost.

Rozpočet pro rok 2018 6,1 mil. (338 žádostí za cca 10,5 mil.)

Výzva: od 15. 1. 2018 do 15. 2. 2018

 

Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020

Určeno subjektům působícím v prvovýrobě zemědělských produktů, ve zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Program podporuje:

        Investice do zemědělských hospodářství související se zemědělskou prvovýrobou

        Investice související se zpracováním zemědělských produktů a jejich uváděním na trh

        Předávání znalostí, informační akce a poradenské služby

Výše podpory

        min. 5.000,-Kč,

        max. 300.000,-Kč [max. 40 % uznatelných nákladů u investiční podpory, max. 100 % uznatelných nákladů u neinvestiční podpory (max. 1.500,-€/službu)]

Rozpočet pro rok 2018 – 5 mil. (91 žádostí za cca 17,4 mil.)

Výzva: od 15. 1. 2018 do 13. 2. 2018

 

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje

Určeno obcím, svazkům obcí a právnickým osobám (je vlastníkem nebo provozovatelem vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu, v p. o. má obec majetkovou účast min. 51 %)

Program podporuje:

        Úhradu uznatelných výdajů vzniklých v souvislosti s realizací výstavby, rekonstrukce, modernizace, revitalizace a obnovy vodohospodářské infrastruktury

Výše podpory

        min. není stanovena

        max. 200.000,-  (max. 70 % uznatelných nákladů)

Rozpočet pro rok 2018 vyčerpán pro žádosti z roku 2017 (zůstatek je tuším kolem 5 mil.)

Výzva: doposud nezveřejněna („nedostatek finančních prostředků“)

 

 

Závěr:

 

Účastníci „kulatého stolu“ vyhodnotili tuto akci jako velmi užitečný přenos informací mezi rezorty školství a zemědělství a zemědělskou veřejností.

Všichni se vzájemně shodli na tom, aby se podobná setkání v podobě kulatého stolu konala pravidelně.

Pokud má dojít ke zlepšení situace, je třeba, aby zástupci zemědělských podniků a soukromí zemědělci nabídli školám spolupráci tak, aby se žáci mohli účastnit odborné praxe. Neméně důležitá je angažovanost Ústeckého kraje – zřizovatele škol s MŠMT a Ministerstvem zemědělství, aby byla sjednocená koncepce vzdělávání ve všech stupních např. podpora pěstitelských prací na ZŠ, výuka EVVO, podpora COP, legislativní změny pro výkon praxe žáků nebo zmíněná povinná maturitní zkouška bez matematiky. Rozvoj hospodářského zázemí škol je podmínkou pro zlepšení kvality vzdělávání v zemědělských oborech, což je v Ústeckém kraji postupně realizováno ze schválených investičních záměrů.

Děkujeme AK ČR, že se do této problematiky pustila a věřím, že za podpory prezidenta AK ČR Ing. Jandejska i víceprezidenta Ing. Martina Pýchy se podaří něco zlepšit.

Máme přece všichni zájem na tom, aby zemědělství fungovalo, a aby došlo k výměně generací a nástupu mladých, progresivních odborníků na jejich místa.

Zemědělství je přece krásné povolání, velmi rozmanité a členitá. Práce je na polích v krásné přírodě a se živým dobytkem. To přece nemá žádné jiné povolání.

 

V průběhu „kulatého stolu“ zajistila OAK Most pro všechny účastníky občerstvení formou ochutnávek regionálních potravin Ústeckého kraje.

 

 

V Mostě, dne 4. 5. 2018

Vydává: OAK Most – IC