KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Hlavní zemědělský program začíná od zemědělců a potravinářů přijímat žádosti o podporu. Více šancí budou mít například ti, kteří pečují o suchá území

05/04/18
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

3.4.2018

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství spustilo 6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova (PRV) a 12. výzvu v Operačním programu Rybářství. Zemědělci a potravináři můžou na zlepšení podnikání a posílení konkurenceschopnosti získat z národních i evropských zdrojů víc než 1,6 miliardy korun. Pro rybáře je připraveno 185 milionů korun.

Nové výzvy PRV a OP Rybářství přinášejí i upravená pravidla a změny, které mají usnadnit život žadatelům o příspěvek. Mezi hlavní změny Pravidel PRV patří zjednodušení a zkrácení postupu při odvolání v případě nesouhlasu žadatele s postupem administrace. U operace na podporu vzdělávání padla podmínka o podání pouze jediné žádosti do záměru, aby nebyly omezované subjekty, které připravují více zajímavých akcí vzdělávacího charakteru. Mladí zemědělci získají vyšší bodové ohodnocení, a tedy i vyšší šanci na dotaci, pokud hospodaří na územích, kde je vysoké riziko sucha.

Žádosti mohou zájemci podávat pouze elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře od 3. dubna od 9:00 do 23. dubna 2018 do 13:00.

 

Částky jsou u jednotlivých operací PRV předběžně stanoveny:

Operace

Alokace (Kč)

Vzdělávací akce

30 000 000

Informační akce

30 000 000

Lesnická infrastruktura

250 000 000

Zahájení činnosti mladých zemědělců

360 000 000

Investice do nezemědělských činností

330 000 000

Podpora agroturistiky

150 000 000

Obnova lesních porostů po kalamitách

100 000 000

Odstraňování škod způsobených povodněmi

15 000 000

Neproduktivní investice v lesích

20 000 000

Přeměna porostů náhradních dřevin

150 000 000

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

60 000 000

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

136 000 000

Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

 20 000 000

Konečná výše podpory bude upravena podle aktuálního kurzu eura a navýšena o nevyčerpané prostředky z předchozích kol příjmu žádostí.

Rybáři a zpracovatelé ryb mohou ve 12. výzvě OP Rybářství žádat o příspěvky na investice do svých podniků (např. odbahnění rybníku menšího než 2 hektary katastrální plochy, nákup rybářského vybavení), na rozvoj doplňkových aktivit (např. zřízení maloobchodní prodejny ryb a rybích lahůdek), zlepšení kvality produktů (např. nákup chladicího a mrazicího zařízení) a rozšíření sortimentu zpracovaných ryb, propagační kampaně nebo pořádání vzdělávacích seminářů. Dotace získají i začínající chovatelé.

 

Částky jsou u jednotlivých opatření OP Rybářství předběžně stanoveny:

Název opatření

Alokace (Kč)

Investice do akvakultury

100 000 000

Diverzifikace akvakultury

17 000 000

Podpora nových chovatelů

20 000 000

Propagační kampaně

8 000 000

Investice do zpracování produktů

40 000 000

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace – Program rozvoje venkova na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a www.eagri.cz/opr (subportál Dotace – Operační program Rybářství na období 2014–2020 a příslušné priority unie/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020 a Operační program Rybářství na období 2014-2020.

Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství