KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Registrace distributorů POR

06/02/18
viz. zdroj

Zdroj: ÚKZÚZ

 

V tomto článku naleznete informace týkající se registrace distributorů přípravků na ochranu rostlin pro profesionální uživatele a případně i další informace k podmínkám uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.

Dnem 1. 12. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 299/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Mimo jiných oblastí novela přináší také změny v oblasti distribuce přípravků na ochranu rostlin, tedy jejich uvádění na trh a nakládání s nimi.

Nově budou muset být Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen „ÚKZÚZ“) registrováni distributoři uvádějící na trh přípravky na ochranu rostlin, kteří uvádí na trh přípravky určené pro používání profesionálními uživateli.

Distributor získá registraci na základě jím podané žádosti – viz níže. Zápis do registru distributorů je zpoplatněn jednorázovým správním poplatkem ve výši 1000 Kč.

Pro podání žádosti o zápis do registru distributorů je stanovena přechodná lhůta do 30. 6. 2018.  Po tomto datu nebudou moci zemědělci a další uživatelé získávat přípravky pro profesionální uživatele od jiného, než registrovaného distributora.

Žádosti o zápis do registru distributorů doporučuje ÚKZÚZ podat nejpozději do května 2018 vzhledem k tomu, že distributoři, kteří hodlají po 30. 6. 2018 uvádět na trh přípravky určené pro používání profesionálními uživateli a nepodají žádost o registraci distributora ve výše uvedeném období, budou muset po podání žádosti o zápis do registru distributorů vyčkat na vydání povolení ÚKZÚZ, přičemž lhůta, ve které je ÚKZÚZ povinen rozhodnout o žádosti činí až 30 kalendářních dnů.

Seznam registrovaných distributorů bude dostupný na stránkách ÚKZÚZ a bude aktualizován dle vydávaných povolení.

Legislativa
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

 

Kontakt:

Ing. Tomáš Jedlička, vedoucí oddělení, tel. , mob. , , , mob. , tomas.jedlicka@ukzuz.cz

 

 

   

Přílohy

Formuláře


24.11.2017

Novela rostlinolékařského zákona přináší změny v oblasti distribuce přípravků na ochranu rostlin

Tisková zpráva – Distributorům, kteří uvádějí na trh přípravky na ochranu rostlin pro profesionální uživatele, přináší novela rostlinolékařského zákona povinnost registrace. Další změny se týkají oblasti oznamovacích povinností pro přemístění přípravků z Česka do jiné země EU nebo vývoz do států mimo EU, nových povinností při prodloužení použitelnosti přípravků a použití etiket v souběžném obchodu.