KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin 2017

26/02/18
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ

 

KOMENTÁŘ

Celková produkce jednotlivých plodin vychází z osevních ploch zjišťovaných v květnu a z vývoje vegetačních podmínek.
 
Sklizňová plocha obilovin (včetně kukuřice na zrno a ostatních obilovin) se meziročně snížila o 4,3 tis. ha tj. o 0,3 % na 1 354,7 tis. ha. Celková sklizeň ve výši 7 456,8 tis. tun byla proti roku 2016 nižší o 1 139,6 tis. tun, tj. o 13,3 %. Nad úrovní roku 2016 je sklizeň pšenice jarní, a to 188,7 tis. tun, což je o 49,6 tis. tun více (o 35,7 %) než v minulém roce. Více než v loňském roce se sklidilo také žita, a to 109,2 tis. tun, což je o 4,9 tis. tun (o 4,7 %), ovsa 142,4 tis. tun, což je o 10,2 tis. tun více (o 7,7 %). Základních obilovin bylo sklizeno méně než v roce minulém. Pšenice bylo sklizeno 4 718,2 tis. tun, tj. o 736,5 tis. tun méně (o 13,5 %) než v roce minulém. Sklizeň ječmene byla 1 712,3 tis. tun, tj. o 133,0 tis. tun méně (o 7,2 %). Kukuřice na zrno bylo sklizeno 588,1 tis. tun, což je o 257,7 tis. tun méně (o 30,5 %) než v roce 2016.

Hektarový výnos obilovin 5,50 t je ve srovnání s předchozím rokem nižší o 0,82 t (tj. o 13,0 %), z toho u pšenice ozimé byl dosažen hektarový výnos 5,77 t (6,57 t v roce 2016), pšenice jarní 4,05 t (4,54 t), žita 4,92 t (4,98 t), ječmene ozimého 5,85 t (6,13 t), ječmene jarního 4,96 t (5,45 t), ovsa 3,23 t (3,52 t), kukuřice na zrno 6,84 t (9,79 t) a tritikale 4,89 t (4,88 t).

Produkce luskovin byla vyšší než v roce předešlém. Celkem bylo sklizeno 100,4 tis. tun luskovin. Z toho hrachu setého 87,3 tis. tun, což je o 18,6 tis. t (o 27,1 %) více než v roce minulém. Celková produkce zrnin (obiloviny a luskoviny) 7 557,2 tis. tun je proti předchozímu roku nižší o 1 123,8 tis. tun (tj. o 12,9 %).

Celková sklizeň brambor po zahrnutí sklizně domácností ve výši 819,7 tis. tun představuje proti roku 2016 snížení o 11,4 tis. tun (o 1,4 %). Hektarový výnos ve výši 27,85 t je o 0,28 t nižší. Raných brambor bylo sklizeno 37,1 tis. tun. Průměrný výnos brambor ostatních z jednoho hektaru je 29,28 t, tj. o 0,38 t méně než v loňském roce. Produkce 719,7 tis. tun je o 54 tun vyšší než v roce 2016. Cukrovky technické bylo sklizeno při výnosu 66,56 t z jednoho hektaru 4 399,5 tis. tun bulev (4 118,4 tis. tun v roce 2016) tzn. zvýšení o 6,8 %.

V roce 2017 došlo ke zvýšení osevních ploch olejnin celkem o 9,3 tis. ha (o 2,0 %) na výměru 479,5 tis. ha. Dosažená produkce z této plochy 1 269,4 tis. tun je o 207,0 tis. tun nižší než v roce minulém. Řepky bylo sklizeno 1 146,2 tis. tun, v roce předchozím 1 359,1 tis. tun, tzn. snížení o 212,9 tis. tun. Výnos řepkového semene z jednoho hektaru 2,91 t je o 0,55 t nižší. Nižší byla také produkce máku, kdy se z plochy 32,6 tis. ha při průměrném hektarovém výnosu 0,62 t sklidilo 20,0 tis. tun (28,6 tis. tun při hektarovém výnosu 0,80 t v roce 2016) makového semene.

Jednoletých pícnin na orné půdě bylo sklizeno 8 196,1 tis. tun zelené píce, tj. o 1 989,4 tis. tun méně než v roce 2016. Z toho bylo sklizeno 7 777,0 tis. tun kukuřice na zeleno a siláž, tj. o 1 768,2 tis. tun méně než v roce minulém. Sklizeň sena víceletých pícnin byla 1 241,5 tis. tun, z toho sklizeň sena jetele červeného 398,1 tis. tun.

Produkce zeleniny po zahrnutí sklizně domácností byla proti předchozímu roku vyšší. Ve sledovaném roce bylo sklizeno 311,3 tis. tun zeleniny (298,6 tis. tun v roce 2016). Produkce ovoce (včetně domácností) 252,9 tis. tun byla proti loňskému roku nižší (309,7 tis. tun v roce 2016).

Na 15,8 tis. ha plodících vinic se při hektarovém výnosu 5,05 t (4,80 t v roce 2016) sklidilo 79,8 tis. tun hroznů, tj. o 3,9 tis. tun více než v roce 2016. Produkce chmele ve výši 6 797 tun se proti roku 2016 snížila o 915 tun (tj. o 11,9 %). Výnos chmele z jednoho hektaru 1,37 t je také nižší, a to o 0,24 t než v roce minulém.


 

Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin – 2017
 
Metodické vysvětlivky     
Komentář     

Tabulková část     
Vývoj ploch a sklizní zemědělských plodin v letech 2006 – 2017     
Sklizeň zemědělských plodin v roce 2017 celkem     
Sklizeň zemědělských plodin v roce 2017 celkem – pokračování     
Sklizeň z ovocných stromů a keřů v roce 2017     
Porovnání s výsledky v roce 2016 – sklizeň     
Porovnání s výsledky v roce 2016 – sklizeň – pokračování     
Porovnání s výsledky v roce 2016 – sklizeň z ovocných stromů     
Porovnání s výsledky v roce 2016 – hektarový výnos     
Porovnání s výsledky v roce 2016 – hektarový výnos – pokračování     
Porovnání s výsledky v roce 2016 – výnos z 1 stromu, keře     

Sklizeň zemědělských plodin v roce 2017 podle krajů     
Pšenice ozimá     
Pšenice jarní     
Ječmen ozimý     
Ječmen jarní     
Žito     
Oves     
Tritikale     
Kukuřice na zrno     
Obiloviny celkem     
Luskoviny celkem     
Brambory ostatní     
Cukrovka technická     
Řepka     
Kukuřice na siláž     
Pícniny na orné půdě celkem – seno     
Trvalé travní porosty – píce v seně     
Chmelnice     
Vinice     
Spotřeba hnojiv za hospodářský rok 2016/2017     
Sklizeň vybraných plodin po dopočtu domácností     
Plochy ozimů roku 2018     
Plochy ozimů roku 2018 podle krajů     


Grafická část     
Vývoj ploch zemědělských plodin v letech 1980 až 2017     
– pšenice, ječmen, žito, oves     
– cukrovka, brambory celkem, řepka     

Vývoj sklizní zemědělských plodin v letech 1980 až 2017     
– pšenice, ječmen, žito, oves     
– cukrovka, brambory celkem, řepka     

Vývoj výnosů zemědělských plodin v letech 1980 až 2017     
– pšenice, ječmen, žito, oves     
– cukrovka, brambory celkem, brambory rané     

Sklizeň zemědělských plodin v roce 2017 podle krajů     
– ječmen ozimý, žito, oves, řepka     
– ječmen jarní, kukuřice na zrno, pšenice ozimá     

Výnosy zemědělských plodin v roce 2017 podle krajů     
– pšenice ozimá, ječmen jarní, žito, oves     
– cukrovka, brambory celkem, brambory rané

Informace ze dne 16. 2. 2018 včetně příloh ke stažení