KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR za období leden až září roku 2017

22/11/17
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

13.11.2017

Český statistický úřad zveřejnil 3. listopadu první předběžná data o zahraničním obchodě za září 2017.

V celkovém českém zahraničním obchodu zaujímalo agrární zboží [1] v lednu až září 2017 na straně vývozu 4,7 % a na straně dovozu 6,1 %, což představuje nejnižší hodnoty za posledních pět let, viz tab. 1. V meziročním porovnání se oba uvedené podíly snížily, a to o 0,4 p. b.

Obrat AZO ČR se za první tři čtvrtletí roku 2017 meziročně téměř nezměnil (vzrostl o pouhou 0,1 %), neboť agrární vývoz z ČR poklesl o 1,6 mld. Kč (tj. o 1,1 %), zatímco agrární dovoz do ČR vzrostl o 1,8 mld. Kč (tj. o 1,1 %). Záporná bilance českého AZO se tak prohloubila o 3,4 mld. Kč na 20,9 mld. Kč a stupeň krytí dovozu vývozem se zhoršil o 1,9 p. b. na 87, 7 %. Bilanční schodek se meziročně zhoršil jak v obchodě s EU 28 (o 3,8 mld. Kč) na 9,6 mld. Kč, tak i v menší míře v obchodě s třetími zeměmi (o 0,5 mld. Kč) na 10,9 mld. Kč. [2] V samotném 3. čtvrtletí roku 2017 došlo u záporné bilance obchodu s Unií k velmi výraznému mezičtvrtletnímu propadu, viz graf 1, k čemuž přispěla změna doposud kladné bilance na zápornou u řepkových semen.

Nejvíce vyváženými českými agrárními položkami [3] byly v lednu až září 2017 cigarety (11,1 %), pšenice (6,2 %), přípravky používané k výživě zvířat (5,2 %), pekařské zboží (5,0 %), nezahuštěné mléko a smetana (4,4 %), z čehož 73 % po meziročním nárůstu podílu o 6 p. b. tvořilo surové mléko [4], potravinové přípravky [5] (4,1 %), řepkový olej (3,9 %), pivo (3,3 %), čokoláda a ostatní kakaové přípravky (3,2 %), dále limonády, sýry a tvaroh, cukrovinky bez kakaa, živý skot, káva, cukr, semena řepky, výtažky a koncentráty z kávy (vč. přípravků na jejich bázi), masné přípravky a konzervy, slad, ječmen, zahuštěné mléko a smetana, uzenky a salámy, vepřové maso, pufované obilné výrobky, corn flakes, müsli apod., živá drůbež, řepkové pokrutiny a slunečnicový olej.

Hlavními dováženými agrárními produkty do ČR byly v prvních třech čtvrtletích roku 2017 vepřové maso (7,2 %), cigarety (4,4 %), pekařské zboží (4,0 %), sýry a tvaroh (3,9 %), čokoláda a ostatní kakaové přípravky (3,8 %), potravinové přípravky (3,5 %), přípravky používané k výživě zvířat (3,2 %), dále maso a droby drůbeže, káva, víno, limonády, hovězí maso, lihoviny, sójové pokrutiny, banány, výtažky a koncentráty z kávy, přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo mléka, rajčata, konzervované ovoce a ořechy, citrusové plody, řepkový olej, ryby (čerstvé, chlazené nebo zmrazené), cukrovinky bez kakaa, semena řepky, omáčky, ochucovadla a hořčice a máslo.

Na straně vývozu i dovozu došlo v lednu až září 2017 k nejvýraznějšímu meziročnímu snížení hodnot u stejných položek, a to u kávy, řepkového oleje a čokolády a ostatních kakaových přípravků (s tím, že poklesy exportu byly o něco výraznější než importu). Naopak nárůst hodnoty zaznamenaly v případě vývozu zejména nezahuštěné mléko a smetana (ačkoliv vyvážené množství vzrostlo jen o 1,8 %), dále přípravky používané k výživě zvířat, slunečnicový olej, kukuřice a semena řepky, zatímco v dovozu se zvýšila nejvíce hodnota vepřového masa (jehož importované množství však bylo meziročně vyšší jen mírně – o 2,3 %), cigaret, semen řepky, sýrů a tvarohu, vína a másla (u sýrů a tvarohu a másla navzdory tomu, že množstevní objem dovozu se snížil – o 3,7 %, resp. o 19,8 %).

K meziročnímu zhoršení bilance AZO ČR celkem v komoditním pohledu přispěly zejména nárůst bilančního schodku u vepřového masa (o 1,4 mld. Kč) a pokles bilančního aktiva u cigaret (o 1,1 mld. Kč). V opačném směru působil především nárůst aktivní bilance v obchodě s nezahuštěným mlékem a smetanou (o 1,4 mld. Kč), způsobený vyšším exportem do hlavní odběratelské země této komodity – Německa. V případě vepřového masa se zvýšila především hodnota dovozu z Německa a Španělska (tj. hlavních dvou dodavatelů), nicméně výrazný procentický nárůst byl patrný např. i z Belgie. U netto-vývozních cigaret došlo k relativně vysokému nárůstu dovozu (zejména z menších dodavatelů – Litvy a Řecka) při současně menším poklesu vývozu (ačkoliv do některých zemí hodnota exportu vzrostla).

Agrární zboží směřovalo z ČR v lednu až září 2017 tradičně největší měrou na  Slovensko (z 21,6 %), do Německa (19,6 %), Polska (10,7 %), Itálie (9,4 %), Rakouska (5,6 %) a Maďarska (4,5 %). V rámci uvedených zemí byl zaznamenán meziroční nárůst hodnoty vývozu pouze do Německa a Rakouska, do ostatních zemí export v různé míře poklesl. Z třetích zemí zůstalo naším hlavním partnerem Rusko (s 1,3 %) a dále se změnou v pořadí oproti předchozímu roku Japonsko (0,7 %), Turecko (0,6 %) a Švýcarsko (0,6 %).

Český agrární dovoz pocházel v lednu až září 2017 zejména z Německa (21,5 %), Polska (16,6 %), Nizozemska (7,3 %), Slovenska (6,4 %), Španělska (5,7 %) a Itálie (5,6 %). Pořadí uvedených zemí se počínaje 3. místem v posledních třech letech mírně pozměnilo. K nejvýraznějšímu meziročnímu poklesu hodnoty dovozu, a to v rámci všech zemí, došlo v prvních třech čtvrtletích roku 2017 z Polska a Maďarska, zatímco nejvýraznější nárůst byl vykázán z Německa. Z mimounijních zemí byly našimi hlavními dodavateli Čína (s 1,3 %), Turecko (1,1 %), USA (1,0 %), Norsko (0,9 %) a teprve na pátém místě, zejména v důsledku poklesu importu masa a drobů drůbeže a kávy, Brazílie (0,8 %).

Meziroční vývoj celkové bilance AZO ČR v teritoriálním pohledu ovlivnily největší měrou pokles netto-vývozu na Slovensko, pokles netto-dovozu z Polska a změna v posledních třech letech aktivní bilance na pasivní v obchodě s Maďarskem. V případě Maďarska ke změně přispěly mj. nárůst hodnoty dovozu denaturovaného lihu a pokles hodnoty vývozu čokolády a ostatních kakaových přípravků, kávy a živého skotu.

1

Graf 1 – Vývoj bilance AZO ČR v roce 2012 až září 2017 podle čtvrtletí (mld. Kč)

Pozn.: EU 15 – původní členové EU, EU 13 – noví členové EU (od 2004), TZ – třetí (mimounijní) země.

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, listopad 2017

Údaje o zahraničním obchodu za celé období ledna až září 2017 zveřejnil Český statistický úřad 3. listopadu 2017. Tato data jsou předběžná, zatímco za rok 2016 již definitivní.

Podrobnější data o agrárním zahraničním obchodě za leden až září 2017 naleznete v příloze.

 

 


[1] Vymezené kapitolami 1 až 24 celního sazebníku.

[2] Součet bilancí obchodu s EU 28 a třetími zeměmi se nerovná přesně celkové bilanci, neboť některé obchodní operace nejsou v databázi přiřazeny ani jedné ze skupin.

[3] Řazeno dle hodnoty vývozu ve finančním vyjádření, a to nejen na základě 4-místných, ale i podrobnějších kódů celní nomenklatury.

[4] Přibližně vymezeno KN 0401 20 99 „mléko o obsahu tuku > 3 % a ≤ 6 % v balení > 2 litry“.

[5] Potravinové přípravky jiné HS 2106.

Přílohy