KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. pololetí 2017

15/08/17
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

14.8.2017

Český statistický úřad zveřejnil 7. srpna první předběžná data o zahraničním obchodě v 1. pololetí 2017.

V celkovém zahraničním obchodu ČR tvořilo agrární zboží [1] v 1. pololetí roku 2017 na straně vývozu 4,8 % a na straně dovozu 6,0 %, což představuje nejnižší hodnoty za posledních pět let. V meziročním porovnání se ve sledovaném pololetí o něco větší měrou snížil podíl agrárního zboží na dovozu nežli vývozu (o 0,5 p. b. vs. o 0,2 p. b.).

Obrat českého AZO v první polovině roku 2017 po předchozím růstu meziročně stagnoval (resp. poklesl o pouhých 0,2 %). Hodnota českého agrárního exportu se meziročně snížila o 334,6 mil. Kč (tj. o nepatrné 0,3 %) na 101,1 mld. Kč a hodnota českého agrárního importu poklesla o 104,2 mil. Kč (tj. o minimální 0,1 %) na 112,9 mld. Kč. Schodek bilance AZO ČR se tak mírně meziročně navýšil o 230,4 mil. Kč (tj. o 2,0 %) na 11,8 mld. Kč. Stupeň krytí dovozu vývozem se téměř nezměnil, jeho hodnota poklesla o 0,2 p. b. na 89,6 %.

Meziroční nárůst bilančního schodku českého AZO za 1. pololetí roku 2017 zapříčinil vývoj ve 2. čtvrtletí. V něm došlo, na rozdíl od 1. čtvrtletí, ke zřetelnému mezičtvrtletnímu a zároveň meziročnímu zhoršení bilance. K meziročnímu navýšení pasivní bilance došlo v první polovině roku 2017 jak v agrárním obchodě s EU 28 (o 18,2 % na 3,8 mld. Kč), tak v menší míře s třetími zeměmi (o 3,0 % na 7,7 mld. Kč) [2].

Nejvíce exportovanými českými agrárními položkami [3] byly v 1. pololetí roku 2017 cigarety (10,5 %), pšenice (6,9 %), přípravky používané k výživě zvířat (5,1 %), pekařské zboží (5,0 %), nezahuštěné mléko a smetana (4,2 %), z čehož necelé tři čtvrtiny tvořilo surové mléko, řepkový olej (4,1 %), potravinové přípravky [4] (4,0 %), pivo (3,2 %), čokoláda a ostatní kakaové přípravky (3,2 %), limonády, sýry a tvaroh, cukrovinky bez kakaa, semena řepky, živý skot, káva, cukr, výtažky a koncentráty z kávy (vč. přípravků na jejich bázi), ječmen, slad, zahuštěné mléko a smetana, masné přípravky a konzervy, řepkové pokrutiny, uzenky a salámy, kukuřice, pufované obilné výrobky (corn flakes, müsli apod.), slunečnicový olej, vepřové maso a živá drůbež.

Hlavními importovanými agrárními produkty do ČR byly v první polovině roku 2017 vepřové maso (7,0 %), cigarety (4,0 %), pekařské zboží (4,0 %), čokoláda a ostatní kakaové přípravky (3,8 %), sýry a tvaroh (3,8 %), potravinové přípravky (3,4 %), přípravky používané k výživě zvířat (3,1 %), maso a droby drůbeže, káva, víno, limonády, hovězí maso, banány, lihoviny, sójové pokrutiny, výtažky a koncentráty z kávy, rajčata, citrusové plody, přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo mléka, řepkový olej, konzervované ovoce a ořechy, ryby (čerstvé, chlazené nebo zmrazené), cukrovinky bez kakaa, venkovní a pokojové rostliny, omáčky, ochucovadla a hořčice, papriky a přípravky a konzervy z ryb.

V komoditním pohledu ovlivnily v 1. pololetí roku 2017 meziroční vývoj bilance českého AZO jednoznačně největší měrou cigarety, jejichž netto-vývoz poklesl o 1,6 mld. Kč na 5,8 mld. Kč. [5] Dále se zhoršila bilance obchodu s vepřovým masem (o 1,1 mld. Kč na 6,6 mld. Kč) a, již v řádově menších hodnotách, se sýry a tvarohem a hovězím masem – ve všech třech případech došlo k nárůstu hodnoty netto-dovozu. Nutno dodat, že v množstevním vyjádření schodek bilance u vepřového masa vzrostl jen mírně (o 2,0 %, zatímco hodnota se zvýšila o 21 %) a u sýrů a tvarohu dokonce poklesl (o 4,0 %, zatímco hodnota vzrostla o 26 %), což souvisí mj. s opětovným oživením cen těchto komodit. Nejvýraznější meziroční nárůst aktiva bilance vykázal ve sledovaném pololetí obchod s pšenicí, cukrem, nezahuštěným mlékem a smetanou, přípravky používanými k výživě zvířat a řepkovými semeny. Vedle toho se změnila pasivní bilance na aktivní u kukuřice. Uvedená meziroční zhoršení bilance byla způsobena zejména nárůstem hodnot na straně dovozu (s výjimkou cigaret, kde došlo k mimořádně vysokému snížení hodnoty exportu, zatímco hodnota importu vzrostla). Ke zmiňovaným zlepšením bilancí došlo především v důsledku přírůstků hodnot na straně vývozu.

Hodnota exportované pšenice se meziročně navýšila zejména do Německa (zatímco do Rakouska poklesla) a kukuřice do Německa i Rakouska. Do Německa, které je hlavním odběratelem celé řady komodit, vzrostl nejvíce také export nezahuštěného mléka a smetany a řepky. Vývoz cukru se zvýšil do mnoha zemí v čele s Rakouskem a podobně vzrostl i export přípravků používaných k výživě zvířat (nejvíce do Ruska, ale i Polska a Maďarska). Hodnota importovaného vepřového masa vzrostla zejména ze Španělska a Německa, hovězího masa z Německa a Nizozemska a sýrů a tvarohu z Německa a ze Slovenska.

Agrární zboží směřovalo z ČR v 1. pololetí roku 2017, stejně jako v předchozích letech, největší měrou na Slovensko (21,3 %), do Německa (20,3 %), Polska (11,0 %), Itálie (8,7 %), Rakouska (5,8 %) a Maďarska (4,4 %). Pouze do Německa a Rakouska přitom hodnota českého agrárního vývozu meziročně vzrostla, do ostatních uvedených zemí poklesla. Z třetích zemí byly pro ČR nejvýznamnějšími destinacemi Rusko (1,3 %), Japonsko (0,7 %), Švýcarsko (0,6 %) a Turecko (0,6 %).

Český agrární dovoz pocházel v první polovině roku 2017 především z Německa (21,1 %), Polska (16,2 %), odkud však hodnota dovozu výrazně poklesla (o 3,9 mld. Kč), Nizozemska (7,5 %), Slovenska (6,6 %), Španělska (6,4 %) a Itálie (5,5 %). Z mimounijních zemí byly našimi hlavními dodavateli Čína (1,3 %), Turecko (1,2 %), USA (1,0 %), Norsko (0,9 %) a na páté místo se propadla Brazílie (nižší dovozy drůbežího masa v důsledku omezení vyplývajících z podezření na hygienické nedostatky při výrobě v této zemi a klesajících importů kávy).

Co se týče vývoje bilancí v teritoriálním pohledu, nejvýrazněji se v 1. pololetí roku 2017 snížila hodnota schodku v agrárním obchodě s Německem (o 2,2 mld. Kč na 3,3 mld. Kč) a Polskem (o 2,1 mld. Kč na 7,2 mld. Kč). V menší míře se pak zlepšila pasivní bilance obchodu s Belgií a kladná bilance obchodu s Rumunskem. Naproti tomu zhoršení, a to pokles aktiva, zaznamenal agrární obchod se Slovenskem (o 2,1 mld. Kč na 14,0 mld. Kč), Spojeným královstvím (o 1,2 mld. Kč na 548,2 mil. Kč), dále Maďarskem a Itálií. Vedle toho se prohloubila také hodnota záporné bilance obchodu se Španělskem (vyšší dovozy vepřového masa, ale i zeleniny a ovoce).

azo

Graf 1 – Vývoj bilance AZO ČR v roce 2012 až 1. pololetí 2017 podle čtvrtletí (mld. Kč)

Pozn.: EU 15 – původní členové EU, EU 13 – noví členové EU (od 2004), TZ – třetí (mimounijní) země.

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, srpen 2017

 

Údaje o zahraničním obchodu za celé 1. pololetí roku 2017 zveřejnil Český statistický úřad 7. srpna 2017. Data za toto pololetí, ale i rok 2016 jsou předběžná.

Podrobnější data o agrárním zahraničním obchodě za 1. pololetí 2017 naleznete v příloze.


[1] Vymezené kapitolami 1 až 24 celního sazebníku.

[2] Součet bilancí obchodu s EU 28 a třetími zeměmi se nerovná přesně celkové bilanci, neboť některé obchodní operace nejsou v databázi přiřazeny ani jedné ze skupin.

[3] Řazeno dle hodnoty vývozu ve finančním vyjádření, a to na základě 4-místných, ale i podrobnějších kódů celní nomenklatury.

[4] Potravinové přípravky jiné HS 2106.

[5] Po propadu během roku 2016 však vykazoval netto-vývoz v průběhu 1. pololetí 2017 rostoucí trend.

Přílohy

Zařazeno v Aktuality