KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Postup sklizně obilovin a řepky k 28.8.2017

31/08/17
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

28.8.2017

Sklizeň základních obilovin a řepky byla díky příznivému počasí v 34. týdnu téměř ukončena. V současnosti dle aktuálního zjištění MZe prostřednictvím SZIF je k datu 28. 8. 2017 sklizeno v ČR více než 90 % ploch základních obilovin – 98,9 % a sklizeň je těsně před svým závěrem. K uvedenému datu zbývá sklidit 13 818 ha (1,1 %) ploch základních obilovin. Nejvíce zaostává ve sklizni kraj Karlovarský a Liberecký kde je sklizeno 89,7 % (18,3 tis. ha z 20,4 tis. ha) a 93,8 % (19,4 tis. ha z 20,7 tis. ha) ploch obilovin. Řepka je prakticky sklizena ve všech krajích ze 100 %, s výjimkou krajů Moravskoslezského a Zlínského, kde zbývá sklidit 220 ha a 22 ha (0,1 %) – u Zlínského kraje je uvedená plocha ponechána kvůli africkému moru prasat (AMP). Ke dni 28. 8. 2017 je sklizeno 6 933,7 tis. tun obilovin s průměrným výnosem 5,55 t/ha a 1 168,8 tis. tun řepky s průměrným výnosem 2,97 t/ha.

K 28. 8. 2017 je sklizeno 97 157 ha (99,9 %) ozimého ječmene v ČR s produkcí 562,8 tis. tun a průměrným výnosem 5,79 t/ha, což je o 0,32 t/ha nižší výnos než v roce předcházejícím. Naše hlavní obilovina, pšenice ozimá je sklizena z 99 %, je posekáno
777,7 tis. ha a produkcí 4 577,6 tis. t a  průměrným výnosem 5,89 t/ha, což je o 0,83 t/ha méně než loňský výnos. Ozimého žita je sklizeno z 21,7 tis. ha (97,8 %) s produkcí 114,9
tis. tun a s průměrným výnosem 5,29 t/ha. Jarního ječmene je sklizeno 228,1 tis. ha (98,9 %) s produkcí 1 146,9 tis. tun a průměrným výnosem 5,03 t/ha, jarní pšenice je sklizeno 45,9 tis. ha (98,6 % ploch) s produkcí 208 tis. tun a s průměrným výnosem 4,53 t/ha, triticale je sklizeno 35,8 tis. ha (98,8 %) s produkcí 180 tis. tun a průměrným výnosem 5,03 t/ha. Ovsa je sklizeno 42,1 tis. ha (95,6 % sklízené plochy) s produkcí 143,5 tis. tun
a s průměrným výnosem 3,41 t/ha. Celková produkce základních obilovin dosahuje výše 6 933,7 tis. tun a produkce řepky 1 168,8 tis. tun.

V roce 2016 bylo ke dni 29. 8. 2016 sklizeno v ČR celkem 1 246,5 tis. ha obilovin (98,7 %) s produkcí 7 861,7 tis. tun a průměrným výnosem 6,31 t/ha a 392,9 tis. ha řepky (99,9 %) s produkcí 1 402,2 tis. t a průměrným výnosem 3,57 t/ha. Sklizeň obilovin a řepky tak byla
u svého konce.

Kvalita obilovin: k 25. 8. 2017 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 279 vzorků pšenice sklizně 2017 z celkem plánovaných 500. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 6. 7. – 15. 8. 2017. Počty dosud analyzovaných vzorků z jednotlivých krajů se značně liší, v závislosti na postupu sklizně v dané oblasti. Analýzy vzorků pšenice z Jihomoravského kraje jsou již téměř ukončeny. Všechny vyhověly na obsah dusíkatých látek (průměr 15,4 %), jejich kvalitu (Zelenyho test, průměr 54 ml) i číslo poklesu (průměr 360 s). Na objemovou hmotnost zde vyhovělo 84 % vzorků s průměrnou hodnotou 79 kg/hl. K závěru se blíží také rozbory vzorků ze Zlínského kraje. I zde je určitou slabinou objemová hmotnost (vyhovělo 86 % vzorků, průměr 79,3 kg/hl). Na obsah dusíkatých látek vyhovělo 93 % vzorků (průměr 14,4 %), stejně jako na sedimentační index (průměr 51 ml). Na číslo poklesu vyhověly všechny analyzované vzorky ze Zlínského kraje. Nejvíce vzorků přibylo v minulém týdnu z kraje Vysočina (+22). Pšenice sklizená na Vysočině má dobrý obsah bílkovin (vyhovělo 100 % vzorků, průměrná hodnota 14,4 %), na kvalitu bílkovin vyhovělo 87 % vzorků (průměr 49 ml), na objemovou hmotnost 86 % vzorků (průměr 78,7 kg/hl) a na číslo poklesu 87 % vzorků.

Z analyzovaných 279 vzorků vyhovělo 273 vzorků (tj. 98 %) požadavkům na číslo poklesu (norma 220 s: min 136 s, max 420 s), 259 vzorků (tj. 93 %) vyhovělo na obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 9,1 %, max 20,4 %). Na sedimentační index (Zelenyho test, norma 30 ml: min 14 ml, max 74 ml) vyhovělo 256 vzorků (tj. 92 %), na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: min 67,9, max 85,4 kg/hl) 230 vzorků (tj. 82 %).

Kvalitu pšenice je možno podle základních ukazatelů hodnotit zatím jako celkově dobrou, zejména s ohledem na obsah bílkovin, jejich kvalitu i číslo poklesu. Objemová hmotnost se velmi liší v závislosti na původu pšenice. Vyskytují se jak vzorky s drobným, zaschlým zrnem, tak vzorky s výbornou objemovou hmotností.

Dosud bylo na obsah deoxynivalenolu (DON) a zearalenonu (ZEA) analyzováno 57 vzorků pšenice. Z 57 dosud analyzovaných vzorků pšenice mělo 50 vzorků (88 %) negativní obsah DON, tj. menší než limit detekce použité metody (20 μg/kg) a 56 vzorků (98 %) mělo negativní obsah ZEA (<2 μg/kg). Maximální obsah DON byl zjištěn ve výši 1621 μg/kg, maximální obsah ZEA ve výši 4 μg/kg. Šlo o tentýž vzorek, tato pšenice byla pěstovaná v Královéhradeckém kraji a její předplodinou byla kukuřice. Z dosud analyzovaných 57 vzorků 2 vzorky nevyhověly limitu pro potravinářskou pšenici pro obsah DON, který činí podle nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 1250 μg/kg. Druhý nevyhovující vzorek (obsah DON 1307 μg/kg) pochází z Pardubického kraje a také jeho předplodinou byla kukuřice. Limitu na obsah ZEA (100 μg/kg) vyhověly dosud všechny vzorky. I když obecně je možno úroveň kontaminace mykotoxiny u letošních dosud analyzovaných vzorků hodnotit jako nízkou, vzorky s vyšším obsahem mykotoxinů se při souběhu rizikových faktorů vyskytnout mohou.

Kvalita sklizně sladovnického ječmene 2017 je průběžně analyzovaná ve Výzkumném ústavu pivovarnickém a sladařském v Brně. K datu 21. 8. 2017 bylo kompletně analyzováno 82 vzorků ječmene. Nejvíce byly zastoupeny vzorky z kraje Jihomoravského (23), Olomouckého (21) a Zlínského (12). Dále byly analyzovány vzorky z kraje Středočeského (8), Pardubického (7), Vysočina (4), Plzeňského (3), Ústeckého (3) a Karlovarského (1). Analyzované vzorky byly sklizeny v období od 6. 7. do 7. 8. 2017. Průměrná vlhkost analyzovaných vzorků je 12,3 % (normě vyhověly všechny vzorky). Hodnota přepadu na sítě 2,5 mm je 85,2 %. Požadavkům na hodnoty přepadu (min. 85 %) nevyhovělo 35 % vzorků (min. zjištěná hodnota 12,7 %, max. zjištěná hodnota 98,6 %). Příznivý je obsah příměsí. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky nevyužitelných byl 1,5 % (min. 0,0 %, max. 3,8 %) a požadavku normy nevyhověla 2 % vzorků. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky částečně využitelných byl 3,3 % (min. 0,3 %, max. 12,2 %) a požadavku normy nevyhovělo 7 % vzorků. Průměrný obsah dusíkatých látek v zrnu ječmene byl 12 % (min. 9,5 %, max. 14,3 %) a požadavku normy nevyhovělo 57 % vzorků. Požadavkům na klíčivost nevyhovělo 1 % vzorků a průměrná klíčivost byla zjištěna 98,7 % všechny vzorky.

Na základě dosud analyzovaných vzorků z letošní sklizně lze předpokládat vyšší obsah dusíkatých látek v zrnu ječmene a nízké hodnoty přepadu na sítě 2,5 mm. Příznivé jsou hodnoty klíčivosti a minimální výskyt biologicky a fyziologicky poškozených zrn.