KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Postup sklizně obilovin a řepky k 21.8.2017

22/08/17
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

21.8.2017

Díky příznivému počasí v průběhu celého týdne se žně v ČR výrazně posunuly ke svému závěru, neboť je celkem posekáno 1 188,4 tis. ha obilovin z 1 262,3 tis. ha určených ke sklizni, což v procentickém vyjádření představuje 94,1 %. Za uplynulý týden pokročila sklizeň u všech sledovaných druhů obilovin, především sklizeň ozimé pšenice, kde je sklizeno 95,5 % sklizňových ploch a sklizeň jarního ječmene s 95,3 % sklizňových ploch. Významně pokročila i sklizeň ozimého žita a jarní pšenice, kde je sklizeno 91 % a 86 % sklizňových ploch (v předchozím týdnu bylo sklizeno 66,3 % a 63,2 % ploch). Sklizeň se již tradičně opožďuje u triticale a ovsa, kde z celkové plochy je sklizeno 84,3 % a 69,2 % výměry. Celkový výnos obilovin oproti minulému týdnu nepatrně klesl a je na výnosové hladině ve výši 5,58 t/ha. Oproti minulému roku 2016 je tento výnos nižší než loňský výnos o 0,78 t/ha, ale také výnos, který byl zjištěn v roce 2015 (6,07 t/ha) o 0,49 t/ha. Morava má sklizeno 347,8 tis. ha, tedy 96,4 % sklizňových ploch, Čechy mají posekáno 846,8 tis. ha, což je 88,7 % sklizňových ploch. Největší zpoždění má kraj Liberecký, Karlovarský, a Plzeňský, kde je sklizeno 72,7 %, 80,1 % a 80,5 % ploch obilovin. Ostatní regiony Čech se blíží ke konci žní, tak jako na celé Moravě. Je zde sklizeno od 80,7 % (Královéhradecký kraj) do 97,7 % (Středočeský kraj) ploch obilovin. Řepka je prakticky sklizena ve všech krajích ze 100 %, s výjimkou kraje Královéhradeckého, Libereckého a Středočeského, kde zbývá sklidit zhruba 2640 ha (11,3 %), 390 ha (0,5 %) a 110 ha (1,8 %).

Sklizeň ozimého ječmene v ČR je prakticky ukončena. Celkem je sklizeno 561,6 tis. tun
a průměrný výnos činí 5,78 t/ha, což je nižší o 0,33 t/ha než v roce předcházejícím. Pšenice ozimá se také blíží ke svému závěru, neboť je posekáno 95,5 % sklizňových ploch s průměrným výnosem 5,88 t/ha, což je nižší o 0,87 t/ha v porovnání s loňskou sklizní.
Dosavadní celková produkce obilovin dosahuje výše 6 635,2 tis. tun.

Druhý odhad ČSÚ sklizně základních obilovin k 15. 7. 2017 (vydaný 11. 8. 2017) předpokládá průměrný výnos ve výši 5,32 t/ha a produkci 6 709,5 tis. tun. Sklizeň u řepky ČSÚ odhaduje na 1 199,1 tis. tun s průměrným výnosem 3,04 t/ha, což by znamenalo průměrnou sklizeň v ČR.

Pro srovnání, v roce 2016 bylo k 22. 8. 2016 sklizeno v ČR celkem 1 140,3 tis. ha obilovin (90,3 %) s produkcí 7 249,0 tis. tun a průměrným výnosem 6,36 t/ha a sklizňové práce se blížily ke svému závěru. Sklizňové práce u řepky ozimé v roce 2016 byly prakticky skončeny. K 22. 8. 2016 bylo sklizeno 99,5 % ploch (391,2 tis. ha) s průměrným hektarovým výnosem 3,57 t/ha.

Kvalita obilovin: k 18. 8. 2017 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 196 vzorků pšenice sklizně 2017 z celkem plánovaných 500. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 6. 7. – 9. 8. 2017. Nejvíce analyzovaných vzorků pochází z kraje Jihomoravského (74) a Zlínského (52). Z analyzovaných 196 vzorků vyhovělo 194 vzorků (tj. 99 %) požadavkům na číslo poklesu (norma 220 s: min 190 s, max 417 s), 187 vzorků (tj. 95 %) vyhovělo na obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 9,1 %, max 20,4 %). Na sedimentační index (norma 30 ml: min 15 ml, max 74 ml) vyhovělo 186 vzorků (tj. 95 %), na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: min 69,6, max 85,4 kg/hl) 163 vzorků (tj. 83 %).

Kvalitu pšenice je možno podle základních ukazatelů hodnotit zatím jako celkově dobrou.
I když jsou dosud analyzovány zhruba dvě pětiny z plánovaného počtu vzorků, je již zřejmé, že specifikem letošní sklizně budou vysoké až velmi vysoké hodnoty N-látek a Zelenyho testu, zejména na jižní a jihovýchodní Moravě. V situaci letošního ročníku však nemusí samotný vysoký obsah bílkovin v zrnu znamenat dobrou pekárenskou kvalitu. Sucho v období plnění zrna mohlo negativně ovlivnit kvalitu lepkových bílkovin, které jsou odpovědné za pružnost a tažnost těsta. Objemová hmotnost je celkově na průměrné úrovni, rozpětí hodnot je však značné. Vyskytují se jak vzorky s drobným, zaschlým zrnem, i vzorky s výbornou objemovou hmotností. Číslo poklesu je vyhovující u naprosté většiny dosud analyzovaných vzorků.

Byly analyzovány také vzorky (zatím 43) na obsah deoxynivalenolu (DON) a zearalenonu (ZEA). Ze 43 dosud analyzovaných vzorků pšenice mělo 38 vzorků (88 %) negativní obsah DON, tj. menší než limit detekce použité metody (20 μg/kg) a 42 vzorků (98%) mělo negativní obsah ZEA (<2 μg/kg). Maximální obsah DON byl zjištěn ve výši 1307 μg/kg a maximální obsah ZEA ve výši 4 μg/kg. Všechny vzorky kromě jednoho vyhověly limitu pro potravinářskou pšenici, který činí podle nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 pro DON 1250 μg/kg a pro ZEA 100 μg/kg. Úroveň kontaminace mykotoxiny je možno u dosud analyzovaných vzorků hodnotit jako nízkou.

 

 

Přílohy