KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace z jednání představenstva AK ČR, které se konalo v Praze, dne 30. května 2017

02/06/17
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

Představenstvo Agrární komory ČR projednalo činnost a aktivity od svého posledního zasedání ze začátku dubna. Zdeněk Jandejsek, prezident komory, informoval přítomné o uskutečněných jednáních s premiérem Bohuslavem Sobotkou, s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou, se Zemědělským výborem Poslanecké sněmovny, s partnerskými organizacemi, o svých účastech na valných hromadách okresních komor a dalších akcí v regionech. Zcela zásadní je momentálně otevření rámce k reformě Společné zemědělské politiky pro období po roce 2020. K 2. květnu ukončená veřejná diskuze shromáždila téměř 323 tisíc podnětů a 1.417 odborných stanovisek, z nichž však 93 % bylo podáno organizacemi mimo zemědělství a 97 % jednotlivci. Komora je proto přesvědčena, že upřednostněny by měly být názory subjektů v přímé vazbě na zemědělskou výrobu. Prioritou pro nás zůstává odmítnutí zastropování, otázka nastavení degresivity a účinné řešení dodavatelsko-odběratelských vztahů s obchodními řetězci. V návaznosti na to proto také byla projednána dosavadní činnost a financování Konsorcia nevládních organizací. V této souvislosti je nezbytné poděkovat všem členským organizacím a dalším subjektům, které reagovaly na výzvu představenstva a připojily se k finanční podpoře činnosti Konsorcia, momentálně je tak z potřebných 800 tisíc korun k dofinancování k dispozici již více než polovina.

Intenzivní jednání nyní probíhají na úrovni agrárních komor zemí Visegradské čtyřky. Po jednání v Bratislavě koncem března a v Brně v polovině května, je další jednání připraveno na začátek června ve Varšavě u příležitosti veletrhu International Food Expo s tím, že bude propojeno na setkání ministrů zemědělství V4 s cílem vzájemné konzultace a tvorby stanovisek k zásadním tématům současnosti. Vlastní jednání agrárních komor V4 bude zaměřeno na nastavení rámce Společné zemědělské politiky po roce 2020, na řešení oblasti ochrany rostlin ve vazbě na jejich omezování ze strany Komise, na řešení situace po zrušení cukerných kvót a na nekalé praktiky obchodních řetězců. Česká strana na základě průběhu brněnského setkání připravila návrh dopisu pro Phila Hogana, komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova, kde konstatujeme že, asymetrické dodavatelsko-odběratelské vztahy v rámci potravinové vertikály zůstávají oblastí, která nedoznává ani postupem času jakéhokoliv řešení a přitom dlouhodobě ovlivňuje podnikání, rovnou soutěž a přístup zemědělců a zpracovatelů na jednotný trh. Dobrovolné kodexy, doporučení, dílčí národní úpravy, či ponechání působnosti volným zákonitostem trhu zde zcela selhávají. Komory jsou připraveny vznést ke komisaři požadavek, aby se Evropská komise začala zabývat řešením nekalých obchodních praktik na unijní úrovni, a to především s ohledem na oblasti: prodej zboží za cenu nižší, než jsou výrobní náklady; prodej zboží za cenu nižší, než za jakou byla uskutečněna dodávka; výrazně rozdílné marže na stejnou skupinu výrobků a nízký podíl zboží ze země, ve které se nachází provozovna. Legislativní řešení výše zmíněných a dalších nekalých praktik v maloobchodě na unijní úrovni představuje jediné smysluplné řešení pro nastolení rovnováhy v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Tato legislativa musí jednoznačně vymezit nekalé obchodní praktiky, zřídit nezávislý orgán, který bude dohlížet nad jejím dodržováním a zajistit anonymitu dodavatelům, kteří na nekalé praktiky upozorní.

Česká komora rovněž předloží do pléna záměr rozšířit tato jednání o pravidelnou účast nových zemí EU tak, aby výrazně zesílil hlas a společné priority. Vedle těchto aktivit jsou dále v přípravě jednání vedení komory s europoslanci, se saským ministrem zemědělství, o užší spolupráci se Stálým zastoupením ČR v Bruselu, a dalšími partnery tak, aby byla nalezena široká podpora společných témat.

Na podnět Okresní agrární komory Tábor byla opětovně projednána problematika redefinice LFA s tím, že úřední návrh v jednotlivých regionech nedostatečně a často nepřesně zohledňuje reálný stav a místní podmínky katastrálních území. Proto představenstvo komory po ministerstvu zemědělství požaduje přezkoumat parametry a kritéria vyřazených území se zohledněním místních specifik a zároveň vypracování návrhu tzv. S oblastí pro katastrální území, která nebudou zařazena, a to na úrovni 90 % sazby oblastí ostatních.

Představenstvo AK ČR zároveň zásadně odmítlo návrh protierozní vyhlášky, která je nedostatečně připravena, v mnoha případech není v souladu s realitou a rozšiřujícím se zpřísněním jde proti potřebám zemědělské praxe. V této věci bude dále jednat s ministerstvem zemědělství, ministerstvem životního prostředí a Zemědělským výborem Poslanecké sněmovny parlamentu.

Projednána byla komoditní problematika v oblasti rostlinných a živočišných výrob, kde se v ohledu na vývoj trhu neočekávají razantní změny, k jednání jsou škody jarním mrazem na trvalých kulturách. Přetrvávajícím problémem je záležitost cenotvorby u komodity mléko, kde bude iniciováno jednání s odbytovými družstvy. Z krize se doposud plně nedostalo odvětví produkce prasat a výroby vepřového masa, která za první čtvrtletí poklesla o dalších 4,6 %, nutné je pokračovat v koncepční a systémové podpoře tak, aby chovatelé vnímali dlouhodobou jistotu a ekonomiku sektoru.

Představenstvo komory bylo dále informováno o činnosti Ekonomické komise, o činnosti Myslivecké komise, o průběhu hospodaření a členských příspěvcích, o výzvě úřadu k průzkumu duplicity plateb nevládním a zájmovým organizacím. Agrární komora se zároveň připojila k Memorandu o spolupráci organizací zastupující hospodáře v krajině k řešení národní regulace invazivních druhů. Zpracováno bylo stanovisko AK ČR k chystanému podzimnímu kolu Programu rozvoje venkova pro opaření 4.1.1. – Investice do zemědělských podniků, které bude otevřeno v říjnu. Ve vazbě na probíhající krajské kulaté stoly byla projednána problematika školství a potřeby zaměstnanců v sektoru, potřeba zahraničních zaměstnanců původem z Ukrajiny za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty. Podána byla informace o účasti komory na Zemi živitelce ve dnech 24. – 29. srpna 2017 s vlastní expozicí a spoluúčastí na programu, včetně organizace Národních dožínek v soboru 26. srpna.  

Agrární komora bude také spolupracovat na studii k řešení oblasti biopaliv po roce 2020 s tím, že cílem je udržet v jejich výrobě také plodiny jako je řepka a cukrovka, jejichž nepotravinářské využití tvoří významný podíl odbytu a přispívá ke stabilizaci farmářských cen.

Celostátní porada ředitelů OAK, KAK a RAK se uskuteční ve dnech 22. – 23. června v Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku, v hotelu Game, k jednání bude zaslána samostatná pozvánka.

Ing. Jiří Felčárek, Úřad Agrární komory ČR