KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výklad kritéria přijatelnosti

19/04/17
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

3.4.2017

Výklad kritéria přijatelnosti Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (Specifické podmínky) pro opatření 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky a 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů pro 4. kolo příjmu žádostí.

Vzhledem na časté dotazy žadatelů, zveřejňujeme doplňující informace k poznámce pod čarou u kritéria přijatelnosti, které se týká prokazování hospodaření v lese s minimální výměrou 10 ha.

Vysvětlující poznámka k hospodaření v lese zní takto: „Hospodaří podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy (tzn., má protokolárně převzatý vlastnický separát lesní hospodářské osnovy) na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu.“

Splnění této podmínky prokazuje žadatel předložením platného lesního hospodářského plánu (LHP) nebo převzatou platnou lesní hospodářskou osnovou (LHO). Jelikož se jedná o kritérium přijatelnosti, žadatel jej musí splňovat již při podání Žádosti o dotaci. V souladu s platnou legislativou, ale mohou nastat situace, kdy nebude ještě LHP platný, resp. LHO nebude předána zadavateli. Žadatel by tím tedy nemohl mít k dispozici platný LHP, resp. převzatou platnou LHO k datu podání Žádosti o dotaci. 

S ohledem na uvedené se za platný lesní hospodářský plán do jeho schválení, dle § 11, odst. 4 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, považuje i návrh lesního hospodářského plánu.  Za převzatou platnou lesní hospodářskou osnovu se považuje v prvním roce platnosti lesní hospodářské osnovy i její protokolární převzetí žadatelem v období do konce kalendářního roku, ve kterém tato osnova nabyla platnosti (§ 14 odst. 6 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování).