KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Změna vinařského zákona

10/02/17
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

Nové právní předpisy platné od 1. 4. 2017

7.2.2017

Změna vinařského zákona

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 26/2017 Sb., kterým se mění zákon
č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, který nabývá účinností dnem 1. 4. 2017.

Přijatý zákon má dva hlavní cíle. Tím prvním je přizpůsobení právního řádu ČR novým přímo použitelným a bezprostředně aplikovatelným nařízením EU. V rámci úpravy vinohradnictví se proto implementuje nový systém povolení pro výsadbu révy na období do 31. 12. 2030, a to včetně sankcí za jeho nevyužití, a nový systém povolení opětovné výsadby vinic.

Druhým cílem zákona je boj proti různým formám černého trhu s vínem, tj. stanovení úpravy, která zajistí lepší regulaci nakládání s nebalenými výrobky z révy vinné a zejména pak se sudovým vínem, které představuje nezanedbatelnou část segmentu trhu s vínem v ČR. Výrobky z révy vinné, a to zejména nebalená vína, resp. sudová vína jako jeden z typů nebalených vín, se v posledních letech staly jedním z nejvíce falšovaných zemědělských produktů.

Zákon č. 26/2017 Sb. je největší změnou právní úpravy v této oblasti od roku 2004 a upravuje zejména:

  • omezení množství prodejních míst sudového vína; především omezením prodeje sudových vín vyjma provozoven výrobců vína nebo příjemců zahraničního nebaleného vína,

  • vymezení kategorie obalů, v nichž je možno víno prodávat spotřebiteli; v rámci prodeje vína spotřebiteli z obalů určených pro spotřebitele je pak vymezeno tzv. čepované víno (v zásadě bag in boxy do 20 litrů objemu) a rozlévané víno (do 5 litrů),

  • zveřejnění části Registru vinic, z níž bude online zřejmé, ve kterých provozovnách výrobci nebo příjemci zahraničního nebaleného vína prodávají sudové víno; toto opatření by mělo mimo jiné přispět k eliminaci nelegálních nenahlášených prodejen pančovaného sudového vína,

  • zavedení povinného logotypu na obalu vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením „vyrobeno z hroznů révy vinné sklizených na území ČR“, což jsou opatření k zvýšení informovanosti spotřebitelů,

  • zavedení oznamovací povinnosti pro příjemce veškerého zahraničního nebaleného vína (tj. nejen sudového) a dalších zahraničních výrobků z révy vinné,

  • uložení povinnosti uskladnit nebalené víno po příchodu do ČR na 10 dnů v místě určení (v místě prvního příjmu vín) pro účely případné kontroly ze strany SZPI,

  • zvýšení horní hranice pokut za správní delikty týkající se nově definovaného falšování vinařského produktu a porušení nově zavedených povinností v rámci boje s černým trhem s vínem na 50 milionů Kč; v případě skutečně rozsáhlých podvodů je dosavadní nejvyšší sazba do 5 milionů Kč nedostatečná a nemá dostatečný preventivní účinek.

Podstatná část nové právní úpravy ve vinařské oblasti bude aplikovatelná s ohledem na přechodná ustanovení až koncem roku 2017.