KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Strategické cíle výzkumu do roku 2030

10/02/17
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Ministerstvo zemědělství plánuje efektivně investovat veřejné prostředky do aplikovaného výzkumu agrárního sektoru. Výsledky těchto výzkumů mají za cíl ekonomický a společenský přínos při jejich realizaci v rozvoji českého agrárního sektoru.

Za velmi důležité považuje Ministerstvo zemědělství vzdělávání dospělých zaměřené především na informace vyplývající z platné legislativy i odborné vzdělávání a transfer poznatků vědy a výzkumu do praxe.

Neopomenutelné jsou rovněž vzdělávací aktivity spojené s resortní tématikou a zaměřené na mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže. Poradenství se více zaměří na transfer vědeckých poznatků do praxe, podporu inovací a poradenskou podporu podnikatelům.

 
Strategické cíle stanovené Ministerstvem zemědělství:

    Zajistit dostatek talentů pro výzkum ve výzkumných organizacích podporovaných Ministerstvo zemědělství

    Podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou

    Zvýšit komerční využití výsledků vědy a výzkumu a znalostí výzkumných organizace

 
Příklady opatření k naplňování strategických cílů:
 

    Podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou

    Podpořit zapojení mladých vědců do výzkumu a motivovat studenty získat resortní vzdělání

    Podpora vstupu mladých lidí do odvětví

    Využít poradenský systém k informovanosti veřejnosti

    Ustanovit platformu aktivní spolupráce všech zainteresovaných, kteří by jasně formulovali aktuální a reálné problémy, na které je nutné obrátit pozornost resortního výzkumu

 
Příklady dotační politiky:

 
Národní dotace:

    9.A. – Speciální poradenství – živočišná a rostlinná výroba

    9.E. – Školní závody

    9.F. – Podpora poradenství v zemědělství

    9.F.e. – Regionální přenos informací prostřednictvím krajských informačních středisek

    9.F.i. – Odborné konzultace

    9.I. – Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství

    21. – Podpora center odborné přípravy

 

Program rozvoje venkova 2014–2020:

    M01 – Předávaní znalostí a informační akce (Zabezpečení a provádění vzdělávacích akcí)

    M02 – Poradenské, řídící a pomocné služby pro zemědělství (Poradenství – dotace na poskytnutí poradenské služby)

    M16 – Spolupráce (Podpora operačních skupin a projektů Evropského inovačního partnerství, Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě, Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování produktů a jejich uvádění na trh)