KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Strategické cíle potravinářství do roku 2030

02/02/17
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

K potravinářskému průmyslu v České republice nepatří jen syrečky a pivo. Je toho mnohem víc a Ministerstvo zemědělství chce podpořit rozvoj tohoto odvětví, růst jeho efektivnosti a konkurenceschopnosti na evropském i světovém trhu.

Díky tomu vzniknou předpoklady nejen pro zvýšení nabídky bezpečných, kvalitních a cenově dostupných potravin spotřebitelům ČR, ale i pro jeho efektivní vazby na domácí zemědělství včetně zajištění mimoprodukčních funkcí potravinářství v oblasti rozvoje venkova, zlepšování vztahů k životnímu prostředí a snižování energetické náročnosti potravinářské logistiky.

 
Strategické cíle stanovené Ministerstvem zemědělství:

 • Zajištění racionální míry potravinového zabezpečení z hlediska dostatečných zpracovatelských kapacit
 • Ekologicky šetrný růst efektivnosti a produktivity českého potravinářství
 • Posilování významu potravinářství na domácím trhu a růst jeho exportní výkonnosti
 • Zvýšení významu potravinářství v zaměstnanosti a rozvoji venkova
 • Důraz na zvyšování bezpečnosti potravin a ochranu spotřebitelů

 
Příklady opatření k naplnění strategických cílů:

 • Technologická modernizace podniků, podpora výrobkových a procesních inovací
 • Zvýšení spravedlnosti v rozložení obchodních rizik mezi dodavateli a obchodem. Aktualizace zákona o významné tržní síle
 • Podpora mikropodniků (zjednodušení označování výrobků, u mikropodniků dodávající produkty na místní trh)
 • Rozvoj marketingu českých potravin, při zvýšení organizační i finanční spoluúčasti soukromé sféry – marketingový fond
 • Podpora exportu především prostřednictvím státních institucí (typu EGAP – Exportní garanční a pojišťovací společnost apod.), pomoc při hledání trhů v třetích zemích, marketingových a propagačních podpor v zahraničí
 • Zlepšení dohledu nad trhem s potravinami – zvýšení počtu kontrol a zvýšení počtu terénních pracovníků u kontrolních orgánů
 • Novela zákona o potravinách
 • Marketingová podpora značek kvality (Klasa, Regionální potravina)

 
Příklady dotační politiky:

Národní dotace:

10.E.a. – Podpora České technologické platformy pro potraviny

13. – Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu

18. – Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením

Program rozvoje venkova 2014–2020:

M16 – Spolupráce (např.: Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování produktů a jejich uvádění na trh; Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatel. řetězců a místních trhů) M04 – Investice do hmotného majetku (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů) Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Program Zpracovatel (dotace části úroků z úvěru)