KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků – novela vyhlášky

10/02/17
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

Nové právní předpisy platné od 1. 1. 2017

5.1.2017

Novela vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 432/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb., která nabyla účinnosti 1. 1. 2017.

Novela vyhlášky aktualizuje přílohu k vyhlášce č. 298/2014 Sb. Předmětem novely jsou změny cen některých zemědělských pozemků, ke kterým došlo v průběhu druhé poloviny roku 2015 a první poloviny roku 2016, a to na základě aktualizace bonitačního mapování některých bonitovaných půdně ekologických jednotek nebo změny ve výměře zemědělské půdy. Dalším důvodem změny cen byla i změna v hektarové výměře některých katastrálních území. Předložená vyhláška rovněž vyřazuje z uvedeného seznamu k. ú. Potštát-Dolní Předměstí a k. ú. Potštát-Horní Předměstí, která byla v 2. polovině roku 2015 zrušena.

K 1. lednu 2016 bylo v České republice evidováno 13 091 katastrálních území, z toho zemědělské pozemky jsou evidovány celkem v 13 030 katastrálních územích a nulovou výměru zemědělských pozemků má pouze 61 katastrálních území.

V rámci bonitačního mapování dochází ke zvýšení podrobnosti terénního průzkumu, upřesnění svažitosti a expozice terénu, zohlednění vlivu degradací půd (např. vodní a větrné eroze, dehumifikace, utužení), zaznamenání změn v hydromorfizmu půd, změn hloubky
a skeletovosti půdy. Ve většině zaznamenaných změn však dochází ke snížení hodnoty půdy, a to v důsledku snížení její kvality – snížení schopnosti nebo vhodnosti půdy pro pěstování kulturních rostlin.

V důsledku přijetí předložené novely lze očekávat mírné snížení výběru daně z nemovitých věcí ve výši 325 000 Kč. Průměrná základní cena zemědělských pozemků v roce 2017, stejně jako v roce 2016 bude činit 7,14 Kč/m2.

Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 423/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, které nabylo účinnosti 1. 1. 2017.

Cílem této novely je reagovat na implementaci reformované Společné zemědělské politiky EU a na národní úrovni stanovit nebo upřesnit některé podmínky poskytování přímých plateb.

Důvodem novely je zohlednění zkušeností z implementace nových pravidel v oblasti přímých plateb a s tím souvisejících poznatků z příjmu žádostí, z administrace těchto žádostí a z provedených kontrol, zejména jde o technické úpravy v oblasti diverzifikace plodin a ploch využitelných v ekologickém zájmu se záměrem jejich zjednodušení.

Novela nařízení vlády obsahově souvisí s nařízením vlády č. 407/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.