KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ptačí chřipka – žádost o náhradu

10/02/17
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

Náhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami

Kontakt:

Juraj Saksún
juraj.saksun@mze.cz

Zodpovědný útvar:

Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor živočišných komodit (17210)
Těšnov 65/17, Praha 1, 11000

Základní informace k životní situaci

Dle § 67 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze chovateli poskytnout náhradu nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka (uvedených v příloze č. 2 veterinárního zákona) a k ochraně před jejich šířením, anebo při nálezu původce této nákazy nebo nemoci, a to za podmínky, že tato neprodleně uplatňovaná opatření zahrnují nejméně izolaci zvířat v hospodářství a zákaz jejich přemísťování od doby vzniku podezření z výskytu nákazy a po potvrzení jejího výskytu.

Náhrada zahrnuje náhradu za:

 1. náklady na utracení nebo porážku nemocných a podezřelých zvířat vnímavých druhů a za neškodné odstranění jejich kadáverů; v odůvodněných případech se poskytne i náhrada za neškodné odstranění jejich produktů,
 2. utracené nebo poražené zvíře, 
 3. očistu, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci hospodářství a jeho zařízení (vybavení), 
 4. nařízené očkování, 
 5. dodržování opatření v ochranných pásmech, pásmech dozoru a dalších pásmech s omezením, 
 6. dodržování opatření ve stanovené pozorovací době před ukončením mimořádných veterinárních opatření a opětovným zástavem zvířat do hospodářství.

Jde-li o nákazu nebo nemoc přenosnou ze zvířat na člověka, která je uvedena v předpisech Evropských společenství upravujících výdaje ve veterinární oblasti, poskytuje se také náhrada:

 1. za zničení kontaminovaných krmiv a kontaminovaného zařízení hospodářství, které nemůže být dezinfikováno v souladu s odstavcem 2 písm. c), 
 2. za prokázané ztráty způsobené výpadkem produkce hospodářského zvířete v době provádění nařízených mimořádných veterinárních opatření a v souvislosti s nimi.

Jde-li o nebezpečnou nákazu včel, poskytuje se také náhrada za včelařské zařízení, pomůcky, úly a jejich vybavení, zlikvidované nebo znehodnocené na základě nařízených mimořádných veterinárních opatření.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O náhradu (dle § 67 veterinárního zákona) je oprávněn žádat chovatel, tj. každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu.

V případě podávání žádosti o náhradu nákladů vzniklých chovatelům včel v souvislosti se zajištěním nařízeného laboratorního vyšetření měli na mor včelího plodu v ochranných pásmech, může chovatel podáním žádosti, na základě plné moci pověřit svou Základní organizaci Českého svazu včelařů, o.s. (viz http://www.vcelarstvi.cz/formulare1.html).

Osobám, které pro nařízená ochranná a zdolávací opatření nemohly dočasně vykonávat svou obvyklou pracovní nebo jinou výdělečnou činnost anebo ji mohly vykonávat jen v omezeném rozsahu, náleží náhrada ušlého výdělku, pokud jim tato náhrada nepřísluší od zaměstnavatele, anebo náhrada ušlého zisku.

Osobám, které byly nuceny zdržovat se z důvodu uvedeného ve druhém odstavci mimo své bydliště, náleží náhrada zvýšených nákladů na přechodné ubytování a stravování podle zvláštních právních předpisů.

(Ustanovení třetího a čtvrtého odstavce se nevztahují na osoby, kterým byla poskytnuta náhrada dle § 67 veterinárního zákona.)

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nestanoví-li předpisy Evropských společenství jinak, poskytuje se náhrada dle § 67 veterinárního zákona z prostředků státního rozpočtu, a to na základě žádosti chovatele nebo jiné osoby uvedené v předcházejícím bodu.

Tato žádost může být podána nejdříve první den následující po dni utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejdříve první den následující po ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejpozději do 6 týdnů ode dne skončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření. Jedná-li se o náhradu v případě nebezpečné nákazy včel, může být žádost podána nejdříve první den následující po dni utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejdříve první den následující po oznámení nebo vyhlášení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 12 týdnů ode dne utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejpozději do 12 týdnů ode dne ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření.

K posouzení, zda jsou splněny podmínky pro poskytnutí náhrady a v jaké výši, si vyžádá Ministerstvo zemědělství stanovisko krajské veterinární správy.

Není-li žádost podána v uvedené lhůtě, nárok na náhradu zaniká.

Náhrada se poskytuje ve výši prokázaných účelně vynaložených nákladů a způsobených ztrát.

Jde-li o náhradu za utracené nebo poražené zvíře, poskytuje se ve výši obvyklé ceny zdravého zvířete téhož druhu a kategorie v místě a době vzniku škody, snížené:

 • o to, co bylo chovateli poskytnuto za zužitkovatelné části těla zvířete a zužitkovatelné produkty, 
 • o 20 % obvyklé ceny zvířete, bylo-li zvíře utraceno nebo poraženo v důsledku nebezpečné nákazy, jestliže chovatel nevyužil možnosti preventivního očkování, pro které byla schválena očkovací látka.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti v termínu uvedeném v § 70 odst. 1 veterinárního zákona (viz výše) se všemi náležitostmi požadovanými v § 14 vyhlášky č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemisťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů, viz dále.

Na které instituci životní situaci řešit

Žádost se podává u Ministerstva zemědělství.

Ministerstvo zemědělství, Odbor živočišných komodit (17210), Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, posta@mze.cz

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S příslušným pracovníkem úřadu, který se danou problematikou zabývá.

Juraj Saksún, tel. , , juraj.saksun@mze.cz, Petra Jirásková, tel. , , petra.jiraskova@mze.cz

Poradenství při zpracování žádosti o náhradu, zejména informační a administrativní servis, poskytují od 1.1.2015 rovněž pracoviště Regionálních odborů Státního zemědělského a intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) kontakty viz:
http://szif.cz/cs/kontakty-regionalni-odbory

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Náležitosti žádosti upravuje § 14 vyhlášky č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemisťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů:

Žádost obsahuje údaje o žadateli:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, trvalý pobyt, pobyt nebo bydliště, datum narození a číslo účtu, jde-li o fyzickou osobu, nebo
 • obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě adresu organizační složky na území České republiky, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, daňové číslo a číslo účtu, jde-li o právnickou osobu,
 • registrační číslo hospodářství, nebo
 • jde-li o chovatele včel, registrační číslo chovatele včel.

Žadatel přiloží k žádosti zejména:

 • potvrzení krajské veterinární správy o tom, že náklady a ztráty vznikly, popřípadě, že zvířata byla utracena nebo nutně poražena za okolností, které zakládají nárok na náhradu nákladů a ztrát, a že náklady byly účelně vynaloženy,
 • doklady o výši účelně vynaložených nákladů a o výši způsobených ztrát, jakož i o tom, co mu bylo poskytnuto za zužitkovatelné části těla zvířete utraceného, nutně poraženého nebo nutně poraženého k diagnostickým účelům.
 • jde-li o žádost o náhradu ušlého výdělku nebo ušlého zisku, anebo o náhradu zvýšených nákladů na přechodné ubytování a stravování, přiloží žadatel doklady o výši ztráty na výdělku nebo zisku, anebo o výši vynaložených nákladů na ubytování a stravování.

V případě podávání žádosti o náhradu nákladů vzniklých chovatelům včel v souvislosti se zajištěním nařízeného laboratorního vyšetření měli na mor včelího plodu v ochranných pásmech prostřednictvím Základní organizace ČSV je nutné k žádosti přiložit písemné zmocnění dotčených chovatelů pro tuto Základní organizaci (viz výše).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vzor žádosti je k dispozici na Ministerstvu zemědělství, popř. u příslušného pracoviště Regionálních odborů Státního zemědělského a intervenčního fondu nebo u krajské veterinární správy (zpravidla v elektronické i tištěné podobě).

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení žádosti jsou řešeny v souladu s § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Příslušné orgány státní veterinární správy ve věcech veterinární péče.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě potřeby jsou prováděna místní šetření, při kterých je nutná součinnost žadatele.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou (elektronicky lze poskytnout pouze vzor žádosti).

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Na rozhodování o náhradách se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje i postup a další náležitosti k využívání opravných prostředků.

Prvoinstančním orgánem je odbor živočišných komodit 17210 a o odvoláních k rozhodnutím odboru živočišných komodit 17210 rozhoduje jako druhoinstanční orgán ministr zemědělství.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Náhrada nákladů a ztrát nebude poskytnuta, jestliže chovatel nesplnil povinnost uvědomit krajskou veterinární správu o podezření z výskytu nebezpečné nákazy, jinou závažnou povinnost uloženou mu veterinárním zákonem k předcházení vzniku, zamezení šíření a zdolávání nebezpečných nákaz, anebo nařízená ochranná a zdolávací opatření.

V uvedených případech hrozí chovateli naopak sankce dle § 71 veterinárního zákona.

Náhrada se sníží o 10 %, pokud:

 1. chovatel nezabezpečil provedení stanovených vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví, kontroly dědičnosti zdraví a kontroly pohody zvířat, nebo
 2. chovatel nesplnil povinnosti chovatele týkající se označování a evidence zvířat podle plemenářského zákona.

Další informace

Můžete se obrátit na pracovníky:

 • Ministerstva zemědělství – odboru živočišných komodit 17210
 • Příslušné pracoviště Regionálního odborů SZIF,
 • Příslušných Krajských veterinárních správ.

V případě chovatelů včel podávají další informace i organizace Českého svazu včelařů.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

3.3.2015

Popis byl naposledy aktualizován

3.3.2015

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Související předpisy:

Předpisy, dle kterých se postupuje: