KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Novely 3 dotačních nařízení vlády k Programu rozvoje venkova 2014-2020

10/02/17
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

Nové právní předpisy platné od 1. 3. 2017

2.2.2017

Novely 3 dotačních nařízení vlády k Programu rozvoje venkova 2014–2020

Ve Sbírce zákonů byla publikována:

 • nařízení vlády č. 17/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb.,
  o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů,

 • nařízení vlády č. 18/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,
  o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a

 • nařízení vlády č. 19/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb.,
  o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy
  a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.

která nabývá účinností dnem 1. 3. 2017.

 

Hlavním cílem změn všech 3 nařízení vlády je reagovat na nezbytnost zpřesnit podmínky poskytování dotace a postupy v nařízeních vlády a řešit odstranění nedostatků
v procesu administrace, které ukázala dosavadní aplikační praxe a zkušenosti s administrací žádostí v letech 2015 a 2016.

 

V případě novely nařízení vlády č. 74/2015 Sb. (o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů) dále dochází k:

 • úpravě sankčního systému u titulu zlepšení životních podmínek v chovu prasniček v závislosti na míře zjištěného porušení podmínky,

 • odstupňování sankčního systému v případě nesplnění podmínky zasílání měsíčního hlášení o denních stavech prasat v závislosti na četnosti zjištěného porušení,

 • stanovení snížení dotace na velké dobytčí jednotky dojnice deklarované v žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy.

 

Pokud jde o novelu nařízení vlády č. 76/2015 Sb. a nařízení vlády č. 185/2015 Sb. jsou schválené změny pouze drobného legislativně technického charakteru zpřesňující stávající znění.