KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Experimentální kompostárna na Zahradnické fakultě MENDELU

22/02/17
viz. zdroj

Zdroj: Svaz květinářů a floristů ČR

 

Kompostování biodegradabilních odpadů sehrává nezastupitelnou roli v technologiích využívání a zpracování odpadů. Při této technologii lze efektivně využít bioodpady ze zemědělství, odpady z údržby veřejné zeleně, komunální odpady, apod. V oblasti zahradnictví se jedná zejména o dřevní štěpku, travní hmotu, zbytky zeleniny a ovoce, matoliny, listí atd. Výsledným produktem zpracování těchto bioodpadů je stabilní a hodnotné organické hnojivo – kompost. Aplikace kompostů na zemědělsky využívané půdě přináší zlepšení jejích fyzikálních a chemických vlastností. Pravidelné a dostatečné dávky kompostu usnadňují zpracování půdy, zvyšují její retenční schopnost, přispívají k obnově mikrobiální aktivity, omezují kyselost atd. Zejména vlivem zadržení půdní vláhy pak dochází k efektivnějšímu využívání živin rostlinami, snižuje se vodní eroze, redukuje se spotřeba vody a omezuje se vysychání půdy.

Ústav zahradnické techniky na Zahradnické fakultě MENDELU se sídlem v Lednici, se na řešení problematiky kompostování zahradnických odpadů aktivně podílí již od roku 1995. Úvodní práce v letech  1995–2002 se zabývaly kompostováním travní hmoty ze zámeckého parku, matolin a dřevní štěpky z vinic, součástí hodnocení bylo také ověření prototypu traktorového překopávače kompostu PKS 2,8. Po úvodních experimentech, které se týkaly relativně malých objemů zakládek (do 5 m3) byly v roce 2002–2003 založeny ve spolupráci se zemědělsky hospodařícími subjekty v regionu kompostové zakládky v poloprovozních podmínkách. V letech 2003–2015 byla problematice výroby kompostů věnována velká pozornost, z hlediska intenzifikace procesu, ověřování receptur, sledování teplotních průběhů, vlhkosti, obsahu kyslíku, produkce emisí, poměru C:N, objemové hmotnosti, zrnitosti a řady dalších faktorů. Tyto aktivity vyústily ve zpracování a úspěšné obhájení řady bakalářských, diplomových a dizertačních prací, v úspěšné řešení řady výzkumných projektů (IGA, NAZV) i rozšíření výuky na ZF a AF o předměty Technika pro zpracování zahradnických odpadů a Odpadové hospodářství ve zpracovatelských provozech.

Díky podpoře vedení Zahradnické fakulty byla v roce 2016 zřízena v jejím areálu plocha experimentální kompostárny, doplněná o moderní mechanizační vybavení, která umožňuje účelné a efektivní využití zahradnických odpadů vznikajících z experimentálních a ukázkových ploch na výrobu kompostu. Z mechanizačních prostředků byl pořízen traktorový nesený překopávač kompostu EURO BAGGING HP 2,5 (viz obrázek). Jedná se překopávač s horizontálně uloženým rotorem o pracovním záběru 2,5 m, doplněný o hydraulické zařízení pro zvednutí rotoru do svislé transportní polohy. Po agregaci s vhodným typem traktoru umožňuje překopávač intenzifikaci kompostovacího procesu překopáváním (provzdušňováním) a homogenizací surovin uložených do pásových zakládek. Dalším z pořízených mechanizačních prostředků je drtič zahradního odpadu ELIET Prof 5, představující variantu mobilního drtiče s pohonem od vlastního spalovacího motoru. Celé zařízení je navíc vybavené hydraulicky poháněným válcem pro posun drceného materiálu k drtícímu ústrojí.

Modernizace výukového i experimentálního zázemí na Zahradnické fakultě MENDELU dokládá její schopnost reagovat na aktuální společenská témata, schopnost prohlubovat spolupráci se zemědělskou praxí i neustále zkvalitňovat oblast výuky.

Foto: Nesený překopávač kompostu EURO BAGGING HP 2,5, který je využíván v rámci experimentální kompostárny na ZF MENDELU se sídlem v Lednici.

Text: Doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., Ústav zahradnické techniky, ZF MEDNELU