KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014-2020 operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, pro 3. kolo příjmu žádostí

30/01/17
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Dne 26. 1. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, pro 3. kolo příjmu žádostí.

Konkrétně byla upravena příloha č. 1 Specifických podmínek Pravidel (Preferenční kritéria), kde došlo k upřesnění obecného preferenčního kritéria č. 14 pro záměry c) – l)

„Žadatel je členem organizace producentů, registrované Státním zemědělským intervenčním fondem. Kritérium musí být naplňováno od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace minimálně po dobu vázanosti projektu na účel.“

S ohledem na fakt, že v praxi je běžným jevem nejen vznik organizací producentů, ale také jejich zánik, mohla by nastat situace, že žadatel, který si v žádosti o dotaci požádal o preferenční body za to, že je členem organizace producentů, nebude schopen svůj závazek splnit, ačkoliv se tak nestalo jeho vlastním zaviněním. Pro tyto případy tedy byla do uvedeného preferenčního kritéria doplněna toleranční lhůta v délce 60 dní za dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, po kterou žadatel nemusí být členem organizace producentů. Tím bude žadatelům umožněno vstoupit do jiné organizace producentů bez jakýchkoliv sankcí plynoucích z přechodného neplnění podmínek kritéria.

Aktuální znění Specifických podmínek Pravidel pro 3. kolo příjmu žádostí pro operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků je k dispozici v elektronické podobě na stránkách www.szif.cz a v příloze níže.

Příloha:

Specifické podmínky Pravidel – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků naleznete zde: http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Finvestice_do_hm%2F411%2F1485761612943.pdf

 

 

V Praze dne 27. ledna 2017