KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Setkání a seminář AK

19/12/16

Zdroj: Spolek Krušnohorských Včelařů

Most 7. 12.2016 – výtah informací pro včelaře

 

Zprávu z ministerstva zemědělství podala ing. Lenka Typoldová – oboru včelařství se dotýkají změny v dotačních podmínkách a to z hlediska seznamu rostlin určených na úhory a souvratě. Převážně se jedná o včelí pastvu, což by mohlo zlepšit podmínky v zemědělsky využívané krajině na vesnicích, kde rapidně ubývá včelí pastvy. Celá prezentace bude k dispozici a obdržíte ji.

Dále byla podána informace o novelizaci zemědělského zákona 252/197 Sb., který měl platit od 1. 1. 2017. Pro včelaře je tam novinka, povinnost předávání dat do evidence – mapy zavčelení, která je již nyní na portále farmáře:

Informace z portálu agri:

V aplikaci IZR na Portálu farmáře mají chovatelé včel (disponující přihlašovacím jménem a heslem) zpřístupněné údaje z ústřední evidence. Současně je nově umožněno prostřednictvím Portálu farmáře zasílat hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť elektronickou formou. Včelaři též mohou tímto způsobem aktualizovat své kontaktní údaje. Chovatelé včel dále mohou využívat funkcionalitu delegování práv ke svým údajům na jimi zvolenou osobu mající přístup do Portálu farmáře, stejně jako ostatní chovatelé. Chovatelé včel, kteří mají zájem o přístup ke svým údajům prostřednictvím IZR na Portálu farmáře a nemají dosud vytvořený účet pro přístup na Portál farmáře, se musejí zaregistrovat prostřednictvím odkazu – postupem uvedeným na úvodní stránce Portálu farmáře. Je to jeden z postupných kroků, které ministerstvo provádí v souvislosti s novelou rostlinolékařského zákona. Směřuje ke zrychlení komunikace mezi zemědělci (a ostatními uživateli pesticidů) na straně jedné a včelaři na straně druhé.

Demo farmy

Pro příští rok se připravuje program zřízení výukových farem specializovaných na určitá odvětví. V roce 2017 to bude ochrana půdy. Dále se připravuje ochrana proti pesticidům, ekologické zaměření farem. Zaměření na včelaření zatím není v návrzích. Hlavním důvodem je, že včelařství má svůj vlastní program dotací a podpory.

Z jednání zapsal Petr Táborský