KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Změny půdních vlastností černozemí při erozním ohrožení

04/11/16
viz. zdroj

Zdroj: Deník Zemědělec

 

Autor: Jana Pančíková

Eroze, zejména vodní, patří k nejrozšířenějšímu typu degradace půdy a stává se u nás jedním z nejvážnějších problémů v komplexu ochrany životního prostředí. Co způsobuje vodní erozi? Eroze je přirozený jev odjakživa doprovázející vývoj půdy, kdy odnos půdy nepřevažuje její tvorbu.

Podstatný vliv na půdní erozi má hospodaření. V České republice je stále mnoho zemědělské půdy scelené do velkých bloků, kde byly v minulosti zrušeny všechny doprovodné krajinné prvky snižující vodní erozi, jako jsou remízky, zatravněné cesty, údolnice, meze a další. Vznik vodní eroze je ovlivněn zejména způsobem zpracování půdy, náchylností půdy k erozi (závislé jak na přirozených vlastnostech, tak i na stupni degradace pozemku), délkou, sklonitostí a členitostí pozemku, ochranným vlivem vegetace, účinností protierozních opatření, intenzitou a množstvím srážek. Mnoho z těchto faktorů lze ovlivnit, zejména stupeň degradace půdy čili její zdravotní stav. Velkým problémem je dnes nedostatek organické hmoty v půdě. S poklesem stavu hospodářských zvířat došlo k poklesu produkce organického materiálu, který je aplikován jako hnojivo a má významný vliv na podpoření půdní struktury, která je při odolnosti vůči erozi klíčová.

Ing. Jaroslava Novotná, Ph.D., a Ing. Barbora Badalíková ze Zemědělského výzkumu, spol. s r. o., Troubsko ve své práci sledovaly pozitivní vliv aplikace organické hmoty do půdy. Ten se také projevil na sledovaných pokusech na lokalitě Velešovice, kde se na svažité degradované černozemi karbonátové aplikoval kompost ve dvou různých dávkách (20 a 40 t/ha).*

Více o výsledcích pokusu se dočtete v Úrodě č. 11/2016.