KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MŽP nabízí nově zvýhodněné půjčky i na dotované projekty OPŽP v oblasti odpadového hospodářství

06/09/16
viz. zdroj

Zdroj: MŽP

 

01. 09. 2016

Obce, města i kraje mohou nově spolu s dotací z OPŽP na projekty v oblasti odpadového hospodářství (výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů a výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů) čerpat i zvýhodněné půjčky na kofinancování úspěšných projektů. Příjemci dotací z OPŽP mohou díky půjčce pokrýt až sto procent celkových způsobilých výdajů na jimi realizovaný projekt, například na výstavbu či modernizaci třídicí linky. O půjčky, které mají oproti běžným, komerčně nabízeným půjčkám řadu výhod, je možné u Státního fondu životního prostředí ČR žádat do konce roku 2018. Z prostředků SFŽP ČR je na ně vyhrazeno 250 milionů korun.

Nově vyhlášená výzva na zvýhodněné půjčky od Státního fondu životního prostředí ČR je určena pro žadatele, kteří plánují žádat o dotaci na modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů nebo materiálové využití odpadů v rámci 41. výzvy OPŽP [1], a nemají dostatek vlastních finančních prostředků na pokrytí celkových způsobilých výdajů projektu nebo je chtějí využít jiným způsobem. O zvýhodněnou půjčku s fixním úrokem již od 0,45 % mohou žádat současně s žádostí o dotaci z OPŽP nebo dodatečně. Příjem žádostí u obou výzev startuje dnes 1. září. V případě 41. výzvy příjem potrvá do konce letošního listopadu, o zvýhodněné půjčky je možné žádat až do 31. prosince 2018 nebo do vyčerpání alokace, která činí 250 milionů korun s tím, že žádost o půjčku lze podávat průběžně, nejpozději však před schválením podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP.

„Zvýhodněné půjčky jsou jedním z finančních nástrojů, které zavádíme do čerpání dotací z evropských fondů. Naplňujeme tím mj. požadavek Evropské komise, abychom již v tomto programovém období kladli důraz na využívání finančních nástrojů k realizaci projektů s jasně definovanou ekonomickou návratností. Naším cílem je doplňovat klasické dotace i dalšími možnostmi podpory a díky tomu podpořit i více projektů,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Žádat o zvýhodněnou půjčku mohou stejné subjekty, jako v případě 41. výzvy OPŽP [2] s výjimkou státních příspěvkových organizací a organizačních složek státu a dalších organizací, kterým toto neumožňuje příslušná legislativa. Spolu s žádostí musí také oprávnění žadatelé doložit finanční historii za dvě uzavřená roční účetní období. To zda žadatel půjčku získá, je podmíněno schválením dotace z OPŽP a kladný ekonomickým vyhodnocením bonity žadatele a projektu.

„Je to zcela logická podmínka, nicméně žadatelé nemusí čekat, až obdrží rozhodnutí o poskytnutí dotace, ale své žádosti o půjčky mohou podávat mnohem dříve, ideálně současně s žádostí o dotaci,“ upřesňuje pravidla výzvy ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a dodává, že tento doplňkový způsob podpory je obrovskou pomocí zejména pro obce a města, protože díky půjčce mohou bez vlastních zdrojů okamžitě uhradit celkové způsobilé náklady na dotovaný projekt. Vlastní peníze pak mohou investovat do dalších investičních akcí.

„Hlavní výhody půjček od Státního fondu životního prostředí ČR spočívají především v jejich nízké a fixované úrokové sazbě po celou dobu splácení, ale také například v tom, že předčasné splacení půjčky nebo naopak odložení splátek není svázáno s žádnými dalšími poplatky či sankcemi. Velkou výhodou je i to, že úroková sazba odpovídá roční procentní sazbě nákladů,“ shrnuje přednosti zvýhodněných půjček ministr Brabec.

Zvýhodněná půjčka od Státního fondu životního prostředí ČR může být poskytnuta až do výše rozdílu mezi poskytnutou dotací z Operačního programu Životní prostředí, která se pohybuje v rozmezí od 25–30 % a celkovými způsobilými výdaji na dotací podpořený projekt. Půjčka však nikdy nesmí přesáhnout sto procent celkových nákladů a zároveň musí být dodržena pravidla pro veřejnou podporu.

„Žadatelům jsme pro podání žádosti připravili elektronický formulář, pro mnohé z nich známé prostředí IS Bene-Fill z období 2007 – 2013. Již jednou vytvořený informační systém tak můžeme aspoň tímto způsobem efektivně využít i v období 2014 – 2020,“ doplňuje Valdman. Úspěšným žadatelům bude zvýhodněná půjčka proplácena na základě zaslání žádosti o platbu, stejně jako tomu je při čerpání dotace z operačního programu ŽP. Maximální doba splatnosti je stanovena na 10 let.

Výhody půjček od SFŽP ČR na projekty ze 41. výzvy OPŽP:

· po dobu realizace projektu není půjčka úročena;

· nízká úroková sazba ve výši 0,45 % p.a. pro municipality [3] a ve výši od 0,97 do 1,86 % p.a podle doby splatnosti pro podnikatelské a ostatní subjekty, je počítána až od následujícího roku po dokončení realizace projektu;

· žádné poplatky za sjednání půjčky, předčasné splátky či odklady splátek;

· úroková sazba odpovídá roční procentní sazbě nákladů (RPSN);

· možnost odkladu splátek i předčasného splacení bez sankcí či poplatků;

· jedno kontaktní místo – žádost je administrována společně se žádostí o dotaci z OPŽP;

· zajištění půjčky ve prospěch Fondu lze kombinovat také s dohodou o budoucím vkladu zástavního práva po dokončení realizace podporovaného projektu.

Zvýhodněné půjčky poskytuje SFŽP ČR nejen na kofinancování projektů z oblasti odpadového hospodářství, ale také na spolufinancování vodohospodářský projektů a projektů zaměřených na energetické úspory veřejných budov z Operačního programu Životní prostředí. Prostředky na půjčky Státní fond životního prostředí ČR čerpá z poplatků, které do Fondu plynou od znečišťovatelů, dále pak za čerpání podzemní vody či zábory zemědělské či lesní půdy atd.

Dokumenty k výzvě č. 1/2016 najdete na tomto odkazu.

Poznámky:

[1] 41. výzva OPŽP byla vyhlášena 1. 8. 2016, příjem žádostí o dotace probíhá od 1. 9. do 30. 11. 2016, více informací na tomto odkazu.

[2] Kompletní výčet všech oprávněných příjemců podpory najdete na tomto odkazu, v rámci 41. výzvy OPŽP.

[3] Municipality – obce, města, kraje, svazky měst a obcí

Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz

Lucie Früblingová
samostatné oddělení komunikace SFŽP ČR
Tel.: +420 733 142 625
E-mail: komunikace@sfzp.cz