KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Novela nitrátové směrnice – účinnost od 1.8.2016

01/08/16
viz. zdroj

Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách ČR – Ochrana vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství

Dne 11. července 2016 schválila vláda novelu nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Novela má č. 235/2016 Sb. a byla vydána ve Sbírce zákonů (částka 92, rozesláno 27.07.2016). Účinnost změn je od 1. srpna 2016. K novele budou pořádány semináře, místa a termíny zde včas oznámíme.
V návaznosti na tuto novelu (ale i z důvodů jiných změn) se dalším nařízením vlády č. 236/2016 Sb. (ve stejné částce Sbírky) upravují i nařízení vlády č. 79/2007 Sb. (AEO), č. 75/2015 Sb. (AEKO), č. 309/2014 Sb. (kontrola podmíněnosti), č. 50/2015 Sb. (přímé platby) a č. 76/2015 Sb. (ekologické zemědělství).  

Můžete si stáhnout platné znění NV č. 262/2012 Sb., po zapracování změn daných novelou:

platné znění NV č. 262/2012 Sb.

platné znění NV č. 262/2012 Sb, s vyznačenými změnami

 

Přehled hlavních změn:

Zranitelné oblasti

vymezení zranitelných oblastí (§ 2 a 3, příloha č. 1): 

 • přidání 59 katastrálních území (v okresech Rakovník, Plzeň-sever, Rokycany, Příbram, Jindřichův Hradec, Kolín, Žďár nad Sázavou, Blansko, Brno-venkov, Vyškov, Přerov, Kroměříž, Opava, Jeseník)
 • vyřazení 18 katastrálních území (v okresech Příbram, Praha-západ, Liberec)

 

Akční program (opatření akčního programu platí jen pro pozemky ve zranitelných oblastech; výjimkou je limit 170 kg organického N živočišného původu v průměru na 1 ha podle § 8, který se i v podniku hospodařícím částečně ve zranitelné oblasti hodnotí celkově, tedy při započtení pozemků mimo zranitelné oblasti, stejně tak se na celý podnik vztahuje i požadavek na potřebné skladovací kapacity podle § 9, odst. 1 a 2)

zákaz hnojení (§ 6, tabulka č. 1 v příloze č. 2; platí i pro žadatele o AEKO):

 • nově se vztahuje pouze na ornou půdu a trvalé travní porosty
 • upřesnění možnosti časnějšího hnojení pšenice a řepky v předjarním období (pozemky s průměrnou sklonitostí do 5°)
 • umožnění nouzového vývozu v období zákazu hnojení, v případě provozní havárie

lImity hnojení (odst. 1 až 6 v § 7, tabulky č. 1 až 6 v příloze č. 3):

 • nastavení limitů podle 3 výnosových hladin, s možností hnojení na vyšší výnosovou hladinu na základě prokázaných vyšších výnosů
 • upřesnění, že v případě zapravení porostu z důvodů jeho poškození se přívod dusíku z předchozího hnojení k zapravené plodině nezapočítá do limitu náhradní plodiny
 • stanovení požadavků na hnojení zeleniny
 • úprava zápočtu dusíku z digestátu ze 70 % na 60 %

hnojení v létě a na podzim (odst. 7 až 9 v § 7, tabulky č. 2 až 6 v příloze č. 2):

 • omezení hnojení i pro zeleninu a současné umožnění zvýšených dávek ve III. aplikačním pásmu pro ozimou cibuli a česnek
 • umožnění hnojení k meziplodinám a na podporu rozkladu slámy v aplikačním pásmu III.b i minerálními hnojivy
 • zákaz hnojení v létě a na podzim minerálními dusíkatými hnojivy
  •        k meziplodinám, pokud nebude meziplodina ponechána na pozemku nejméně do 15. února následujícího roku
  •        na podporu rozkladu slámy, pokud nebude následovat ozimá plodina
 • snížení dávek dusíku při hnojení v létě a na podzim pro následné jarní plodiny, pokud není zapravena sláma nebo pěstována meziplodina a rozšíření povinnosti použít inhibitor nitrifikace i na I. a II. aplikační pásmo

skladování hnojiv (§ 9):

 • úprava doby uložení statkových hnojiv na zemědělském pozemku při jejich meziskladování na 9 měsíců.
 • upřesnění kritérií pro umístění složiště
  • zvětšení vzdálenosti od povrchových vod na minimálně 100 m, a to na zemědělských pozemcích se sklonitostí vyšší než 5 stupňů
  • rozšíření zákazu uložení o půdy na velmi propustném podloží (hlavní půdní jednotka 05, v klimatických regionech 0 – 3)
  • zvýšení minimální výšky kupy uloženého hnoje nebo kompostu z 1,5 m na 1,7 m
  • rozšíření povinnosti meziskladování i pro statková hnojiva vznikající v chovech drůbeže
  • upřesnění, že potřebného podílu steliva lze dosáhnout i po jeho následném doplnění před uložením chlévské mrvy na pozemku

střídání plodin (§ 10):

 • doplnění požadavků za účelem jejich sjednocení s podmínkami přímých plateb
  •        při pěstování meziplodin, pokud nenásleduje ozimá plodina, se ponechá porost na zemědělském pozemku alespoň do 31. října
  •        jestliže po jetelovinách následuje jarní plodina, je třeba porost jetelovin zaorat po 31. říjnu příslušného kalendářního roku

hospodaření na svazích (§ 11; platí i pro žadatele o AEKO):

 • vypuštění požadavků na protierozní opatření na mírně a silně erozně ohrožených půdách z důvodu duplicity s podmínkami pro přímé platby (DZES 5)
 • posun zákazu hnojení (s výjimkou hnoje apod.) u trvalých travních porostů z 10° na 12°

hospodaření okolo vod (§ 12):

 • doplnění požadavku na zabránění samovolnému přístupu zvířat do trvalého vodního toku, poškození koryt a údolních niv, zničení břehových porostů a znečištění vod (sjednocení se zněním požadavků PPH 1/6 a PPH 2/1 v podmínkách pro přímé platby).

 

Všechny připomínky vznesené v rámci vnitřního připomínkové řízení byly projednány a návrh novely byl podle nich částečně upraven. Připomínáme, že vybrané požadavky z nitrátové směrnice (zákaz hnojení přes zimu, zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin na svazích nad 7° u vody, zákaz hnojení za nevhodných půdních podmínek, požadavek na rovnoměrné hnojení na pozemku, omezení hnojení na svazích) jsou součástí podmínek pro dotace AEKO. Změny v NS se tedy týkají i zemědělců hospodařících mimo zranitelné oblasti…

Děkujeme za spolupráci a i nadále nabízíme možnost nás přímo kontaktovat v této věci nebo v jiných oblastech, kde VÚRV, v.v.i. poskytuje zdarma poradenství pro praxi:
Ing. Klír (603 520 684, klir@vurv.cz Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ), Ing. Kozlovská (733 375 632,  kozlovska@vurv.cz Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).  

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NITRÁTOVÉ SMĚRNICI

Co je to nitrátová směrnice?

–  předpis Evropské unie (91/676/EHS), vytvořený pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství

–  jeden ze zákonných požadavků na hospodaření, které jsou kontrolovány v systému kontroly dotací („cross compliance“)

–  u nás je nitrátová směrnice uplatněna v § 33 vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb.)

–  prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů (zkráceně NV č. 262/2012 Sb.)

Co to jsou zranitelné oblasti?

  zranitelné oblasti dusičnany, zkratka ZOD

  jsou to oblasti, kde se vyskytují vody znečištěné dusičnany ze zemědělských zdrojů

  jsou vymezeny v hranicích katastrálních území (k.ú.)

  vymezení zranitelných oblastí podléhá přezkoumání a případným úpravám nejdéle ve čtyřletých intervalech

Jak se má hospodařit ve zranitelných oblastech?

– zemědělské hospodaření upravuje akční program nitrátové směrnice

– akční program podléhá přezkoumání a případným úpravám nejdéle ve čtyřletých intervalech

– požadované způsoby hospodaření závisí na půdních a klimatických podmínkách

– k tomu je využito údajů o bonitaci půdy (bonitované půdně ekologické jednotky, BPEJ)

– zemědělci zařazení v registru půdy (LPIS) mají možnost získat v LPIS na Portálu farmáře informace o přikázaných způsobech hospodaření na jednotlivých půdních blocích nebo jejich dílech

Jaký je harmonogram nitrátové směrnice?

Vymezení a revize zranitelných oblastí

  základní vymezení zranitelných oblastí: od 11.04.2003 (NV č. 103/2003 Sb.)

  první revize vymezení zranitelných oblastí: od 01.09.2007 (novela NV č. 103/2003 Sb. nařízením vlády č. 219/2007 Sb.)

–  druhá revize vymezení zranitelných oblastí : od 01.08.2012 (nové NV č. 262/2012 Sb.)

–  třetí revize vymezení zranitelných oblastí: od 01.08.2016 (novela NV č. 262/2012 Sb. nařízením vlády č. 235/2016 Sb.)

Akční program (požadavky na hospodaření)

  první akční program: 01.01.2004 – 03.04.2008 (NV č. 103/2003 Sb.)

  druhý akční program: 04.04.2008 – 31.07.2012 (novela NV č. 103/2003 Sb. nařízením vlády č. 108/2008 Sb.)

  třetí akční program: 01.08.2012 – 31.07.2016 (nové NV č. 262/2012 Sb. a jeho novela nařízením vlády č. 117/2014 Sb.)

–  čtvrtý akční program: od 01.08.2016 (novela NV č. 262/2012 Sb. nařízením vlády č. 235/2016 Sb.)