KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

25/05/16
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

24.5.2016

Upozornění pro žadatele o zalesnění zemědělské půdy podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.

  • Zalesnění musí být provedeno v souladu s projektem zalesnění, který je zpracován:
    • v souladu s vyjádřením ÚHÚL o typologickém zařazení zalesňovaných pozemků a
    • v souladu s přílohou č. 1 k tomuto nařízení vlády.
  • Dotace bude poskytnuta pouze na druhy dřevin vysazované alespoň v minimálním počtu na příslušných cílových hospodářských souborech (CHS) podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
  • Údaje o druzích, minimálních počtech dřevin a jejich zařazení do CHS v tabulce přílohy č. 1 „Jednotlivé druhy lesních dřevin, jejich vhodná stanoviště a minimální počet jejich jedinců na 1 ha při zalesňování“, která je zpracována pro účely nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nejsou zcela shodné s údaji uvedenými ve vyhlášce č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa. Např. není podporována výsadba smrku ztepilého v CHS 43 a 45!

Druh lesní dřeviny/zkratka lesního druhu dřeviny

 

Vhodná stanoviště –

cílové hospodářské soubory

Sadební materiál lesních dřevin v tis. ks na 1 ha

Smrk ztepilý/SM

01, 02, 03, 71, 73, 75, 77, 79

3

51, 53, 55

4

27, 29, 39, 47, 57, 59

3,5